Hrjinder Singh

Hrjinder Singh

Swydd:

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Aelod o'r:

Hrjinder yw ein Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd ac mae’n aelod o Uwch Dîm Arwain Swyddfa y Fargen Ddinesig.  Mae gan Hrjinder dros 27 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes cyllid llywodraeth leol ac mae’n gyfrifydd CIPFA cymwys ers 2001.  Ers 2006, mae wedi darparu cyngor a chymorth ariannol ar lefel uwch i ystod o brosiectau a mentrau mawr sy’n cynnwys Cyngor Caerdydd fel rhanddeiliad allweddol, gan helpu i gyflawni nifer o brosiectau seilwaith allweddol yn y ddinas a’r rhanbarth ehangach.

Mae Hrjinder yn gweithio gyda’r tîm i ddatblygu a goruchwylio’r dull o ymdrin â risg a sicrwydd, gan gydbwyso’r rheidrwydd i gymeradwyo a chyflawni prosiectau â her a chraffu priodol, a sicrhau bod cynigion yn fforddiadwy, yn gadarn ac yn cynrychioli gwerth am arian.

Mae Hrjinder yn cefnogi tîm pêl-droed Lerpwl ac mae’n mwynhau gwylio ambell i gêm, yn ogystal â chadw’n heini a gwirfoddoli’n weithredol yn ei deml Sikhaidd leol.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.