Byrddau a Grwpiau

Byrddau a Grwpiau

Bwrdd Twf Rhanbarthol

Mae’r Bwrdd Twf Rhanbarthol yn rhoi arweiniad a chyngor i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar faterion yn ymwneud â pholisi economaidd rhanbarthol a chyflawni. Mae’n dod â llais busnes, Addysg Uwch ac Addysg Bellach a’r gymuned sector cyhoeddus ehangach i weithgarwch llunio a chyflawni polisïau’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol er mwyn sicrhau bod ystod amrywiol o safbwyntiau a phersbectifau’n cael eu cynnwys wrth lunio polisïau effeithiol. Nid oes ganddo unrhyw agenda wleidyddol, ac mae ei aelodaeth yn dod o drawstoriad eang o bartneriaid, gan sicrhau ei fod yn edrych tuag allan ac yn agored i wahanol ffyrdd o feddwl.

Bwrdd Buddsoddi

Rôl y Bwrdd Buddsoddi yw gweithio gyda Swyddogion Statudol y Cyd-bwyllgor Corfforaethol a chynghorwyr allanol i wneud argymhellion i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol mewn perthynas â fframweithiau a strategaethau buddsoddi, cyngor buddsoddi ar raglenni buddsoddi cymeradwy a chyfrannu at ddatblygu strategaethau ariannu tymor canolig. Mae’n ategu rôl y Bwrdd Twf Rhanbarthol drwy sicrhau bod polisi’n cael ei droi’n ddarpariaeth a bod canlyniadau’n cael eu cyflawni sy’n cyd-fynd â gweledigaeth y Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar gyfer swyddi gwerth uchel, twf cynhyrchiant, ffyniant a rennir a throsoledd preifat.

Mae cylch gwaith y Bwrdd Buddsoddi wedi’i rannu’n bedair prif ran: gwneud argymhellion i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar gynigion buddsoddi newydd; gwneud argymhellion i Aelodau Portffolio Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar Fframwaith Buddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig wedi’i is-ddirprwyo; darparu mewnbwn a chyfraniadau at lunio rhaglenni buddsoddi newydd; a monitro a goruchwylio buddsoddiadau.

Grŵp y Prif Weithredwyr Rhanbarthol

Mae Grŵp y Prif Weithredwyr Rhanbarthol yn gyfrifol am ddod â’u harbenigedd a’u profiad cyfunol ynghyd i gynghori ar strategaeth, polisïau a chynigion buddsoddi rhanbarthol. Mae’r Grŵp hefyd yn rhoi mewnbwn penodol i Awdurdodau Lleol i ddatblygiad polisïau, yn adolygu cynigion buddsoddi ac adroddiadau monitro, ac yn rhoi adborth a chyngor i’r Bwrdd Buddsoddi. Mae hefyd yn bresennol mewn fforymau a chyfarfodydd eraill i gyflwyno adborth a chyngor y sector cyhoeddus, ac yn ymateb i geisiadau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU am adborth rhanbarthol ar gynlluniau, cynigion polisi a mentrau.

Grŵp y Cyfranddalwyr

Mae Grŵp y Cyfranddalwyr yn gyfrifol am ystyried materion sy’n ymwneud â chwmnïau sy’n eiddo llwyr i’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol a chwmnïau y mae’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol wedi gwneud buddsoddiadau ecwiti ynddynt. Mae’r Grŵp yn gwneud adroddiadau ac argymhellion i’r Is-bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a/neu’r Cyd-bwyllgor Corfforaethol, fel y bo’n briodol.

Skip to content