Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Buddsoddi Proses

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sefydlu Cynllun Twf Economaidd, sy’n amlinellu cynllun uchelgeisiol a hirdymor i roi hwb i gynhyrchiant a chyflymu twf economaidd a chynhwysol yn y rhanbarth. Ei nod yw gwneud De-ddwyrain Cymru yn gynigiad hynod fuddsoddadwy, gan gefnogi busnesau i greu swyddi cynaliadwy drwy fuddsoddiadau wedi’u targedu ar sgiliau, diwydiannau blaenoriaethol, seilwaith ac arloesi.

Mae’r Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd yn gweithio fel canllaw i fusnesau i gyflwyno cynigion i un o’r tair Cronfa Flaenoriaeth: Arloesi; Her; a Seilwaith, gan drosoli £495 miliwn sydd gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gael fel rhan o’r Gronfa Buddsoddi Ehangach (WIF).

Mae’r Fframwaith yn awr yn agored ar gyfer cynigion buddsoddi, ac fe ellir ei gyrchu yma.

Cyflwyno cynigiad buddsoddi

I gyflwyno cynigiad, mae’n rhaid cwblhau holiadur sifft.  Mae’n asesu cynigiad y prosiect ac mae’n pennu’i addasrwydd o safbwynt strategol.  Caiff ei addasrwydd ei fesur ochr yn ochr â’r nodau a’r amcanion craidd, gan gydweddu â’r Cynllun Diwydiannol ac Economaidd, a chyflawnadwyedd y cynigiad.

Gwnewch gais am Holiadur Sifft yma.

Adolygir cynigion gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i Banel Buddsoddi.  Cyfarfyddwch â’r aelodau.

Y broses lawn

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais