Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Buddsoddi Trosolwg

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sefydlu ac mae’n rheoli Cronfa Buddsoddi Ehangach (WIF) ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Rôl y Fargen Ddinesig yw adeiladu diwydiannau cadarnach, glân a gymhellir gan dwf y dyfodol, gan annog buddsoddiadau twf cynhwysol bytholwyrdd y gall cenedlaethau i ddod barhau i fedi’r buddion ohonynt.

Mae ein Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd yn darparu’r cyfle i fusnesau gyflwyno’u cynigion buddsoddi i’n panel dynodedig.  Mae’r Fframwaith yn canolbwyntio ar feysydd ymyrraeth blaenoriaethol y rhanbarth, sef Arloesi, Seilwaith a Her, gan ymateb i heriau diwydiannol a chymdeithasol mawrion heddiw ac yfory.

Y Tair Cronfa Flaenoriaeth

  1. Blaenoriaeth Arloesi

    Mae’r Gronfa Buddsoddi mewn Arloesi yn ystyried cynigion sy’n dangos eiddo deallusol unigryw, arweinyddiaeth farchnata a chryfder cystadleuol.  Bydd yn cefnogi cynigiadau mewn sectorau twf a dargedir sydd â’r potensial mwyaf ar gyfer adenillion economaidd uniongyrchol ar fuddsoddiad drwy fod swyddi wedi’u creu a bod cynnydd mewn Gwerth Ychwanegol Gros.

  2. Blaenoriaeth Seilwaith

    Mae’r Flaenoriaeth Seilwaith yn canolbwyntio ar gyd-fuddsoddiad a dargedir a chyfuno adnoddau i ddarparu’r effaith fwyaf drwy gyflenwi prosiectau seilwaith ffisegol a digidol newydd, yn cynnwys ffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus, band eang, sgiliau, safleoedd neu feinciau arbrofi.  Er bod ar y cyfryw brosiectau seilwaith dan arweiniad y sector cyhoeddus angen mwy o wariant, maent yn angenrheidiol er mwyn denu a galluogi buddsoddiad yn y rhanbarth.

  3. Blaenoriaeth Her

    Mae’r Gronfa Her yn ceisio ysgogi mabwysiadu cynnyrch a datrysiadau newydd yn Ne-ddwyrain Cymru. Bydd yn mynd ati i dyfu marchnadoedd newydd ac mae’n croesawu cynigion sy’n codi o fannau cystadleuol lle y gallai mwy nag un sefydliad neu unigolyn gael ei gyfarparu i gyflenwi, er mwyn cynnig mwy o hyblygrwydd a rhychwant i arbrofi.

Canfyddwch fwy o wybodaeth am y Fframwaith ac am sut i gyflwyno cynigion buddsoddi.

Cysylltwch â invest@cardiffcapitalregion.wales am fwy o wybodaeth.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Regional Cabinet Meeting

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais