Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Buddsoddiad

I drosoli’r buddion economaidd a chymdeithasol mwyaf o Gronfa Buddsoddi Ehangach (WIF) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £495 miliwn, fe gytunwyd ar gynllun busnes strategol pum mlynedd gan Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r cynllun yn rhoi manylion yr hyn sydd ei angen i gyflawni amcanion hirdymor Bargen DdinesigPrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’n amlinellu’r gweithredoedd a’r canlyniadau gofynnol, ac mae’n amlinellu sut y bwriedir defnyddio’r Gronfa Buddsoddi Ehangach dros y pum mlynedd nesaf i gymell y gweithredoedd ymlaen.

Nod Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyw dod â budd i’r rhanbarth cyfan, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Hyd yn hyn, mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdyddwedi cytuno i fuddsoddi mewn dau brosiect sylweddol:

  1. IQE: Ym mis Mai 2017, cytunodd y Cabinet i fuddsoddi £38.5 miliwn i gefnogi datblygu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd yn y rhanbarth. Cliciwch ar yr astudiaeth achos isod i ddarllen mwy am y buddsoddiad hwn.
  2. Metro Canolog: Ym mis Ionawr 2018, cytunodd y Cabinet mewn egwyddor i ymrwymo £40 miliwn i gefnogi Datblygiad Metro Canolog gwerth £180 miliwn arfaethedig, prosiect fydd yn darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog newydd yng nghraidd Parth Cyflogaeth Graidd canol dinas Caerdydd.

Yn ychwanegol,ym mis Mawrth 2018, fe gymeradwyodd Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y Deyrnas Unedig gynnig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddam £6 miliwn o gyllid oddi wrth y Gronfa Her Wave 2 Ffibr Llawn Leol i alluogi gwell cysylltedd digidol yn Ne-ddwyrain Cymru.  Bydd y prosiectau’n cynnwys archwilio’r achos dros gysylltedd rhyngwladol uniongyrchol; buddsoddi yn y seilwaith symudol ledled technolegau4G a 5G; cynyddu cysylltedd Wi-Fi ledled y rhanbarth; a gwneudPrifddinas-Ranbarth Caerdyddyn rhanbarth data agored hollol arloesol.

Cyrchwch ein Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd yma i ganfod mwy o wybodaeth.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais