Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Astudiaeth Achos IQE

Dim ond wythnosau ar ôl ffurfioli Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fe wnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ddatganiad eglur o fwriad ynglŷn â’i uchelgais ar gyfer y rhaglen, gyda buddsoddiad gwerth £38.5 miliwn i gefnogi datblygiad y clwstwr diwydiant Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyntaf yn Ne-ddwyrain Cymru.

Disgwylir y bydd y buddsoddiad sylweddol yn IQE ccc yn trosoli hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad o’r sector preifat dros y pump i ddeng mlynedd nesaf, ac yn creu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg, gwerth uchel.Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae ganddo’r potensial am gannoedd yn rhagor o swyddi yn y gadwyn gyflenwi ehangach ac yn natblygiad y clwstwr.

Perchennog y cyfleuster arloesol, a leolir yng Nghasnewydd, yw’r deg cyngor yn y rhanbarth, a hynny o dan y cyfrwng at ddibenion arbennig, ‘CSC Foundry Limited’ / ‘LDC Ffowndri’, ac fe brydlesir y lle i IQE ccc ar gyfer gweithgynhyrchu lled-ddargludydd cyfansawdd a datblygu cymwysiadau, gan helpu i sefydlu Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyntaf y byd.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdyddyn ceisio gosod y rhanbarth mewn safle fel yr arweinydd byd-eang mewn cymwysiadau a alluogir gan led-ddargludyddion cyfansawdd, a ddechreuwyd gan fuddsoddiadau gwerth £45 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig a buddsoddiad gwerth £12 miliwn gan Lywodraeth Cymru i greu’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, sef cyfleuster gan Brifysgol Caerdydd sydd wedi’i neilltuo ar gyfer ymchwil a datblygu.

Yn 2016, fe gyhoeddodd Innovate UK – asiantaeth arloesi Llywodraeth y Deyrnas Unedig – fuddsoddiad gwerth £50 miliwn i sefydlu Catapwlt Cymwysiadau Lled-ddargludydd Cyfansawdd newydd yn Ne-ddwyrain Cymru.  Bydd y Catapwlt newydd hwn yn adeiladu ar fuddsoddiad presennol gan Brifysgol Caerdydd, IQE, a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a Chadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

“Amcan yr ymrwymiadau hyn yw creu ecosystem gyflawn o led-ddargludyddion cyfansawdd yn Ne Cymru i fanteisio ar amlygrwydd cynyddol technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd.  Mae hyn yn golygu datblygu ac integreiddio cadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Ne Cymru, ynghyd â’r buddion economaidd a chymdeithasol a grëir gan hynny.  Dyma’r arddangosiad pendant cyntaf o’r Fargen Ddinesig hon ar waith – sy’n anfon neges eglur iawn o ymrwymiad i weithredoedd, nid geiriau.”

Dywedodd y Dr Drew Nelson, Prif Weithredwr IQE:

“Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn prysur ddiffinio technolegau’r unfed ganrif ar hugain, ac mae Cymru yn y safle unigryw i fod yng nghanol y sector diwydiant uwch-dechnoleg, byd-eang hwn.

“Bydd y cyfleuster lled-ddargludydd cyfansawdd pwrpasol hwn rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn gweithredu fel elfen allweddol o’r clwstwr blagurol, sydd eisoes yn atgyfnerthu enw da Cymru am arweinyddiaeth mewn technoleg.

“Mae’r fenter yn enghraifft ddisglair o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy gydweithredu.  Mae Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, ynghyd â’r deg cyngor sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, wedi gweithio’n agos â sefydliadau academaidd a diwydiant i adeiladu seilwaith arloesi fydd yn cefnogi ac yn meithrin y rhanbarth fel grym gwirioneddol fyd-eang mewn technolegau newydd a thechnolegau datblygol.

“Daw’r cyfleuster yn ganolfan ar gyfer nifer o weithgareddau sy’n gysylltiedig â lled-ddargludyddion cyfansawdd, yn cynnwys IQE, lle y disgwyliwn ehangu’n capasiti cynhyrchu yn gyflym i ddiwallu’r galw cynyddol am ein technoleg.”

Ers i’r cwmni gael ei greu fwy na 25 mlynedd yn ôl, mae IQE wedi tyfu o fod yn weithrediad gweithgynhyrchu unigol i fod yn llwyfan sydd gyda’r gorau yn y byd, sy’n cymryd safle fel y prif gyflenwr byd-eang o gynhyrchion is-haen datblygedig a gwasanaethau is-haen i’r diwydiant lled-ddargludyddion.

Yn ychwanegol at gynhyrchion is-haenau, mae IQE hefyd yn gweithio â phrif gwmnïau sglodion i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg fydd yn cyfuno graddfa ac aeddfedrwydd y diwydiant silicon â phriodweddau datblygedig lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Gall mentrau’r dyfodol wneud cais am gyllid drwy Gronfa Asesu Ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Bydd y cyfryw geisiadau’n ddarostyngedig i graffu sylweddol drwy offer asesu effeithiau pwrpasol, fydd yn gwerthuso cynigion yn erbyn amcanion y Fargen Ddinesig.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:00yb - 12:00yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais