De-ddwyrain Cymru

Cyd-bwyllgor Corfforaethol

Mae’r adran hon yn darparu trosolwg ar rôl a diben Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru ac mae’n darparu gwybodaeth am faterion polisi a strategaeth.

Mae Cyd-bwyllgor Corfforaethol, neu CJC yn fyr, yn gorff corfforaethol rhanbarthol, gyda phwerau a dyletswyddau sy’n eitha’ cyffelyb i awdurdodau lleol.  Mae gan Gyd-bwyllgorau Corfforaethol strwythurau llywodraethu a gweinyddu cyffelyb ond mae ganddynt lefel o ddisgresiwn o ran trefniadau cyfansoddiadol a gweithredol.  Mae yna 4 ar waith yng Nghymru, yn cwmpasu Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De-orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru.

Ffurfir aelodaeth Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru ( SEWCJC) o fysg arweinwyr cynghorau etholedig y 10 awdurdod lleol yn y rhanbarth, ynghyd â chynrychiolydd enwebedig Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae gan Gyd-bwyllgorau Corfforaethol gyfrifoldebau uniongyrchol sylweddol gydag effeithiau go iawn ar awdurdodau lleol a phobl sy’n byw yn eu hardaloedd.

Daeth rheoliadau SEWCJC i rym ym mis Ebrill, 2021, ac o’r 30ain o Fehefin, 2022 ymlaen, cawsant y cyfrifoldeb am baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol Rhanbarthol, Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol ac am wneud beth bynnag a fernir yn angenrheidiol i hyrwyddo llesiant economaidd yr ardal.

Ffurfiwyd Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru o’r deg awdurdod lleol a enwir yn y Rheoliadau a’i sefydlodd. Ochr yn ochr â’r rhain, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn aelod o ran Cynllunio Datblygu Strategol

Skip to content