Gyrfaoedd ym Mhifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn ymfalchïo yn ei phobl – mae’n cyflogi’r bobl iawn yn y rolau iawn i uchafu’n heffaith gadarnhaol ar fusnesau a chymunedau ledled De-ddwyrain Cymru

Mae gan bob unigolyn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rôl i wireddu’n huchelgais o ffyniant cyffredin, cynyddu cynhyrchiant a datblygu economi gwyrddach a thecach – sy’n tanategu’n gweledigaeth ganolog o dwf cynhwysol. Drwy ymuno â’n sefydliad, byddech yn cyfrannu tuag at ein cenhadaeth o greu Rhanbarth cystadleuol, cysylltiedig a chadarn drwy gyflawni ymyriadau strategol sy’n meithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd, gan sicrhau y caiff pob cymuned yn ein Rhanbarth gyfle a’u bod yn gallu cyrraedd eu potensial.

Ein cyfleoedd presennol

Sylwer: Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn defnyddio llwyfan swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf i hysbysebu cyfleoedd am swyddi, ond mae’r holl swyddi a restrir ar y dudalen hon yn swyddi a gyflogir gan PRC, nid RhCT.

Skip to content