Chwilio am Fuddsoddiad?

Meysydd buddsoddi â blaenoriaeth

Mae gan ein cronfeydd buddsoddi dair blaenoriaeth fuddsoddi ddynodedig a rhyng-gysylltiedig, wedi’u cysylltu gan ffocws cyffredin ar sicrhau economi ranbarthol gydlynol, gystadleuol, gynaliadwy a theg. Mae’r blaenoriaethau buddsoddi – arloesi, seilwaith a her – yn seiliedig ar egwyddorion bythol a chyd-fuddsoddi.

Arloesi

Mae’r flaenoriaeth arloesi yn edrych ar gynigion sy’n dangos eiddo deallusol unigryw, arweinyddiaeth y farchnad a chryfder cystadleuol. Mae hefyd yn cefnogi cynigion cymorth sy’n gwella cynhyrchiant o’r economi sylfaenol ac mewn sectorau twf wedi’u targedu sydd â’r potensial mwyaf i gael elw economaidd uniongyrchol ar fuddsoddiad trwy greu swyddi a chynyddu gwerth ychwanegol gros.

Seilwaith

Mae’r flaenoriaeth seilwaith yn canolbwyntio ar gyd-fuddsoddi dan arweiniad y sector cyhoeddus a’r sector cyhoeddus-preifat mewn prosiectau seilwaith ffisegol a digidol gyda’r bwriad o gael yr effaith fwyaf posib. Bydd y rhain fel rheol yn cynnwys pethau fel ffyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus, band eang, sgiliau, safleoedd ac adeiladau, a gwelyau prawf.

Her

Nod ein blaenoriaeth her yw ailadeiladu cyfoeth lleol trwy ddod ag atebion arloesol i fynd i’r afael â rhai o broblemau cymdeithasol mwyaf brys Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn nodweddiadol, bydd y gronfa hon yn gwahodd ein cyrff sector cyhoeddus i ddatblygu heriau a chysylltu â sefydliadau sy’n gallu darparu atebion arloesol i’r heriau a nodwyd.

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae’r Gronfa Buddsoddi Ehangach yn gronfa gyffredinol sy’n canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth a amlinellir uchod. Mae’r cronfeydd eraill yn cynrychioli symiau unigryw, wedi’u neilltuo, a ddyrannwyd yn benodol at y dibenion a ddisgrifir. Mae’r prosesau ar gyfer cyrchu’r cronfeydd yn benodol i bob cronfa.

Cronfa Buddsoddi Ehangach

O werth £1.3 biliwn cyllid gwreiddiol y Fargen Ddinesig, dyrannwyd £495 miliwn i Gronfa Buddsoddi Ehangach, gyda’r gweddill yn cael ei ddyrannu i ddatblygiadau Metro. Dyma’r brif gronfa y bydd cynigion sy’n cyd-fynd â’n tri maes buddsoddi â blaenoriaeth, sef arloesi, seilwaith a her, yn ceisio cael mynediad ati.  Rydym yn ceisio cynigion i’r gronfa hon sydd â’r raddfa a’r uchelgais i fynd i’r afael yn radical â’r heriau sy’n wynebu’r rhanbarth.

O’r gronfa hon, crëwyd nifer o “is-gronfeydd” ar gyfer categorïau buddsoddi penodol. Mae hyn er mwyn neilltuo symiau penodol ar gyfer buddsoddi, creu meini prawf cymhwysedd pwrpasol, cyflogi rheolwyr cronfa pwrpasol i reoli’r camau ymgeisio ac asesu, a symleiddio’r broses gyffredinol i’r ymgeisydd.

Oni bai fod eich cais buddsoddi wedi’i alinio’n uniongyrchol ag un o’r is-gategorïau, dilynwch broses y Gronfa Buddsoddi Ehangach.

Cronfa Her

Nod y Gronfa Her yw adeiladu cyfoeth lleol trwy greu cyfleoedd masnachol i sefydliadau ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, trwy eu gwahodd i gynnig atebion i heriau ar draws tair thema flaenoriaeth: ar hyn o bryd, mae cronfa o £10 miliwn wedi’i neilltuo ar gyfer set gychwynnol o heriau cymdeithasol sy’n seiliedig ar dair thema allweddol, sef cyflymu datgarboneiddio, gwella iechyd a lles dinasyddion y rhanbarth, a chefnogi, gwella a thrawsnewid cymunedau.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi’n gweithio gyda’r sector cyhoeddus i ddiffinio’r heriau hyn, gan ddisgwyl y bydd yr heriau’n cael eu rhoi i’r farchnad ym mis Ebrill 2021. Bydd cyllid o 100% ar gael i’r sefydliadau hynny sy’n cynnig eu hunain.

Cronfa Safleoedd ac Adeiladau

Yn yr arfaeth, ddim yn fyw eto

Mae’r Gronfa Effaith Safleoedd ac Adeiladau gwerth £50 miliwn yn cael ei sefydlu i gefnogi Cynllun Diwydiannol ac Economaidd y rhanbarth trwy dargedu prosiectau, sy’n allweddol i gyflawni blaenoriaethau’r rhanbarth, i gefnogi arloesi, twf busnes ac adfywio. Bydd yn mynd i’r afael ag ariannu methiannau yn y farchnad, yn cyflymu ac yn cynyddu buddsoddi mewn datblygu dan arweiniad y sector preifat, a seilwaith safle-benodol.

Mae caffael rheolwr cronfa bellach wedi’i gwblhau a disgwylir i’r gronfa hon fynd yn fyw ar gyfer ceisiadau yn y gwanwyn.

Cronfa Cyllid Busnesau Bach a Chanolig

Yn yr arfaeth, ddim yn fyw eto

Nod ein Cronfa Cyllid Busnesau Bach a Chanolig gwerth £10 miliwn yw targedu safleoedd datblygu llai o dan reolaeth busnesau bach a chanolig yn y rhanbarth, nad ydynt yn gallu bwrw ymlaen oherwydd diffyg mynediad at gymorth cyllid sydd ar gael. Yn benodol, bydd y gronfa’n ceisio darparu cyllid i dalu’r costau sy’n gysylltiedig â rhannau cynharach cylch oes y broses ddatblygu.

Bydd caffael rheolwr cronfa yn cychwyn yn gynnar yn 2021, gyda’r bwriad o’i benodi a lansio’r gronfa erbyn haf 2021.

Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi

Arfaethedig ar gyfer y dyfodol

Mae hon yn gronfa neilltuedig arfaethedig ar gyfer naill ai busnesau bach a chanolig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd neu’r rhai sy’n edrych i ail-leoli i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Fe’i defnyddir i ddarparu cyfalaf twf i fusnesau arloesol mewn sectorau diwydiant allweddol fel lled-ddargludyddion cyfansawdd, technoleg feddygol, seiberddiogelwch a thechnoleg ariannol, a bydd wedi’i hanelu’n arbennig at gwmnïau arloesol sefydledig sydd angen cyfalaf i gynyddu eu gweithrediadau. Y gobaith yw y bydd y Gronfa Arloesi yn cyflawni’r math o fuddsoddiad parhaus a fydd yn dod â chlystyrau allweddol o ddiwydiant yn fyw, gan sicrhau y gall cwmnïau gyflawni eu potensial ar gyfer arloesi a chynhyrchu hybiau economaidd arwyddocaol gydag effeithiau lluosydd ar gadwyni cyflenwi lleol a rhanbarthol.

Proses y Gronfa Buddsoddi Ehangach

Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â ni drwy anfon e-bost at Investment@cardiffcapitalregion.wales i drefnu trafodaeth. Bydd hyn yn ein galluogi i ddeall eich gofynion a’ch cyfeirio tuag at y gronfa a phroses fwyaf priodol.

1
CAM 1

Ymholiad cychwynnol

Ar y cam hwn, rydym yn disgwyl i chi gwblhau profforma a fydd yn rhoi amlinelliad inni o’r canlynol:

  1. Eich busnes, maint, strwythur, cynhyrchion a gwasanaethau, materion ariannol.
  2. Esbonio natur y cynnig, sut mae’n cyd-fynd â’n blaenoriaethau buddsoddi datganedig o ran seilwaith, arloesi a her – darllenwch ein meysydd blaenoriaeth ar gyfer buddsoddi.
  3. Cwantwm gofyniad y buddsoddiad, rhesymeg dros pam dewis y llwybr hwn yn hytrach na ffynonellau benthyca trydydd parti eraill, ynghyd ag asesiad effaith lefel uchel o’r cyllid ar fantolen y cwmni.
  4. Effaith y buddsoddiad ar y rhanbarth o ran twf, cyfraniad at werth ychwanegol gros, swyddi newydd yn cael eu creu, cyfalaf arall yn cael ei fuddsoddi/denu.
CAM 1
2
CAM 2

Gwerthuso

Bydd y wybodaeth a gafwyd yn y cam ymchwilio yn caniatáu inni wneud asesiad cynnar o a yw’r trosolwg cychwynnol yn awgrymu bod yr amcanion cydfuddiannol wedi’u halinio’n ddigonol i symud ymlaen i’r cam nesaf. Fel rhan o’r broses hon, bydd y deunyddiau a gyflwynir yn cael eu crynhoi a’u cyflwyno i’n panel buddsoddi ar gyfer eu hadolygiad a’u hargymhellion. Yn dilyn adolygiad y panel buddsoddi, yna cyflwynir yr argymhelliad i gabinet rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch y camau nesaf.

CAM 2
3
CAM 3

Achos strategol

Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses ddidoli gychwynnol, y cam nesaf yw cynhyrchu’r hyn rydyn ni’n ei alw yn achos amlinellol strategol. Mae hwn yn manylu llawer mwy ar gyfuniad o’r canlynol:

  • Achos economaidd – yn hwn, bydd effaith peidio ag ariannu’r fenter ar y cwmni a’r economi leol yn cael ei hystyried, yn ogystal ag asesu’r cyfraniad y bydd y buddsoddiad yn ei wneud i’r economi leol ehangach.
  • Achos masnachol – edrych ar y diwydiant a safle’r farchnad a’r strategaethau “mynd i’r farchnad” arfaethedig.
  • Achos ariannol – gan gynnwys natur y strwythur/math ac amseriad y cyfleuster ariannol arfaethedig ac asesiad o “fforddiadwyedd” y cyllid.
  • Achosion rheoli a gweithredol – gan gynnwys cynlluniau ar gyfer unrhyw ehangu sy’n ofynnol a’r dull a gynigir ar gyfer rheoli prosiectau ar gyfer y datblygiadau a gynlluniwyd.
CAM 3
4
CAM 4

Gwerthuso achos

Yn yr un modd â’r gwerthusiad cychwynnol, cyflwynir yr achos buddsoddi strategol i’r panel buddsoddi i’w adolygu. Yma bydd panel o arbenigwyr yn craffu’n drylwyr arno i sicrhau bod yr achos yn ddymunol, yn hyfyw, yn ymarferol ac yn fforddiadwy, ei fod yn cyd-fynd yn llawn â meini prawf buddsoddi strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a bod y buddion i’r economi ranbarthol ehangach yn cyfiawnhau cost y cyfle o wneud y buddsoddiad hwn dros un arall.

CAM 4
5
CAM 5

Achos busnes

O ystyried lefel y cymhlethdod a’r manylion sy’n ofynnol ar hyn o bryd, ynghyd â’r gost a’r mewnbwn proffesiynol sy’n ofynnol i’w gynhyrchu, mae hon yn broses dau gam lle cynhyrchir achos busnes amlinellol yn gyntaf, ac yna achos busnes terfynol.

Yn y dogfennau hyn, rhoddir mwy o fanylion am bob un o’r achosion economaidd, masnachol, ariannol, rheoli a gweithredol. Yn ogystal, bydd y dogfennau’n ymdrin ag ystyriaethau cyfreithiol, canfyddiadau diwydrwydd dyladwy, risgiau a mesurau lliniaru, penawdau telerau drafft ar y cyfleuster cyllido, ac adroddiadau cydymffurfio â chymorth gwladwriaethol lle bo hynny’n berthnasol.

CAM 5
6
CAM 6

Gwerthuso

Unwaith eto, bydd yr achosion hyn yn cael eu craffu a’u hasesu’n llawn yn gyntaf gan y panel buddsoddi, ac yna, ar ôl i unrhyw wybodaeth/dadansoddiad atodol gael eu cyflwyno, caiff eu cyflwyno ynghyd â set lawn o argymhellion ar gyfer ystyriaeth cabinet rhanbarthol a gwneud penderfyniad arnynt yn y pen draw.

CAM 6

Eisiau trafod buddsoddiadau?

Skip to content