Yn Ystyried Buddsoddi?

Dyma bedwar rheswm gwych i fuddsoddi

Sgiliau

Mae gennym weithlu medrus, addasadwy a dibynadwy iawn.

stats-chevron

Ansawdd bywyd

Rydym yn cael ein cydnabod yn gyson fel un o'r lleoedd gorau i fyw, i weithio ac i chwarae.

stats-chevron

Seilwaith

Mae gennym gysylltiad strategol da â llwybrau mynediad rhagorol i Gymru, y DU, Ewrop a'r byd.

stats-chevron

Cystadleuol

Rydym yn rhanbarth cystadleuol, cefnogol a chyfeillgar i fusnesau.

stats-chevron

Eisiau trafod buddsoddiadau?

Sgiliau​

Mae gennym weithlu medrus, addasadwy a dibynadwy iawn. 

Mae cyflenwi sgiliau lleol yn un o’r ystyriaethau allweddol i unrhyw fusnes sy’n penderfynu ble i leoli ei weithrediadau ac mae’n hynod bwysig i berfformiad ein rhanbarth.

Er mwyn cystadlu’n effeithiol yn economi fyd-eang heddiw, mae hyder mewn gweithlu medrus, addasadwy a dibynadwy iawn yn hanfodol. Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ecosystem gref o sgiliau, gwybodaeth, ymchwil, a phrofiad o gydweithio gyda diwydiant. Yn gartref i Brifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a’r Brifysgol Agored yng Nghymru, gyda’i gilydd maent yn cyfrif am oddeutu 75,000 o fyfyrwyr. Mae hyn ochr yn ochr â phum coleg addysg bellach – : Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Gwent, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg y Cymoedd a Choleg Merthyr Tudful, sy’n cefnogi dysgu 60,000 o ddysgwyr ychwanegol a’r gwaith o’u huwchsgilio. Mae diwylliant cryf o gydweithio rhwng addysg uwch, addysg bellach a diwydiant yn y rhanbarth. Mae’r prifysgolion a’u partneriaid diwydiannol yn gwneud cyfraniad cryf at wytnwch economaidd a chymdeithasol y rhanbarth ac maent yn allweddol i dwf yn y dyfodol.

Gyda mynediad at bron i filiwn o bobl o oedran gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae ein gweithlu’n sgorio’n uchel ar nifer o ddangosyddion allweddol – mae lefelau addysg yn eithriadol o uchel, mae costau llafur yn sylweddol is na llawer o ddinasoedd craidd eraill yn y DU, ac mae ein gweithlu yn amlwg yn iau na chyfartaledd y DU, gyda chanran lawer uwch o weithwyr rhwng 20 a 34 oed. Yn ogystal, am fwy na 200 mlynedd, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi croesawu gweithwyr o bob rhan o’r byd. Heddiw mae’r rhanbarth yn gartref i dros gant o wahanol genhedloedd, gydag ystod eang o sgiliau iaith. 

Ansawdd bywyd

Rydym yn cael ein cydnabod yn gyson fel un o’r lleoedd gorau i fyw, i weithio ac i chwarae.

Ansawdd bywyd yw un o fanteision cystadleuol mawr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

P’un a yw’n fywyd bywiog yn y ddinas, yn arfordir syfrdanol neu’n fynyddoedd anhygoel – mae gennym y cyfan ac rydym wedi ein bendithio â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’r gogledd ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg i’r de.

Fel rhanbarth, rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau, o golff o’r radd flaenaf yn y Celtic Manor, Traethau Baner Las, gan gynnwys Ynys y Barri, dewis eang o dirnodau hanesyddol, gan gynnwys cestyll Caerdydd a Chaerffili, ac ardaloedd sylweddol o barcdir cenedlaethol. Rydym yn gartref i’r Stadiwm Principality, a Chaerdydd hefyd yw’r man lle mae digwyddiadau chwaraeon o safon fyd-eang yn cael eu cynnal fel rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017, rygbi rhyngwladol, cystadleuaeth criced Cyfres y Lludw, a gornestau bocsio teitl pwysau trwm y byd.

Bydd y rhai sy’n caru’r celfyddydau yn mwynhau bywyd diwylliannol cyfoethog ac amrywiol y rhanbarth. Mae Canolfan Mileniwm Bae Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel lleoliad o safon fyd-eang, ac mae’r ddinas yn gartref i sefydliadau cenedlaethol sydd ag enw da yn rhyngwladol, gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n gartref i un o’r casgliadau gorau o baentiadau argraffiadol yn Ewrop ac yn cynnal arddangosfeydd teithio mawr hefyd.

Mae gan y rhanbarth lu o fwytai, bariau a chlybiau sy’n darparu ar gyfer pob chwaeth.

Yn olaf, mae ein prifddinas, Caerdydd, yn cael ei chydnabod yn gyson fel un o’r dinasoedd gorau i fyw ynddi gan breswylwyr, ac yn arolwg Ansawdd Bywyd yr UE mewn Dinasoedd Ewropeaidd, pleidleisiwyd mai Caerdydd oedd y ddinas graidd orau yn y DU am ansawdd bywyd.

Seilwaith

Mae gennym gysylltiad strategol da â llwybrau mynediad rhagorol i Gymru, y DU, Ewrop a’r byd. 

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn sefyllfa strategol gref gyda mynediad rhagorol i’r traffyrdd cenedlaethol a’r prif rwydweithiau rheilffordd.

Ffyrdd – Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i leoli ar draffordd yr M4, gan gysylltu’r ddinas â Llundain, de Lloegr a dinasoedd eraill yn Ne Cymru. Fel arfer, mae’n hawdd cyrraedd Maes Awyr Heathrow mewn tua dwy awr. Mae traffyrdd yr M50/M5 yn cysylltu’r rhanbarth â Chanolbarth a Gogledd Lloegr, gyda Birmingham tua dwy awr i ffwrdd.

Porthladdoedd – Gyda’i hanes byd-enwog cyfoethog, mae gan y gwahanol borthladdoedd ledled arfordir rhanbarth De-ddwyrain Cymru arbenigedd helaeth mewn trin cynwysyddion, dur, cynhyrchion coedwig, a swmp-gargoau. Gyda chysylltiadau da â’r rhwydwaith rheilffyrdd, ac o fewn cyrraedd hawdd i draffordd yr M4, mae’r porthladd yn trin tua 1.7 miliwn o dunelli bob blwyddyn, gan gyflenwi atebion storio arbenigol ac offer trin pwrpasol i gwsmeriaid.

Yr awyr – Mae gan y rhanbarth bedwar maes awyr rhyngwladol o fewn amser gyrru o 140 munud. Mae ganddo ei faes awyr ei hun wrth ymyl aber afon Hafren yn ne-orllewin y rhanbarth, a ddaeth i feddiant y llywodraeth yn 2013. Mae gan y maes awyr redfa hir, sy’n gallu codi’r jet A380, mae’n cynnig dull “dros ddŵr” wrth fynd ato, a dyma ganolfan cyfleuster cynnal a chadw awyrennau pellter hir BA. Rydym yn deall bod rhaid i ni gael maes awyr rhyngwladol hygyrch a ffyniannus, sy’n gweithredu fel “Porth i Gymru”, er mwyn cael ein hystyried yn rhanbarth sy’n barod i fuddsoddwyr sy’n gysylltiedig yn fyd-eang, gan gynnal cludwyr mawr a gwasanaethu’r prif gyrchfannau busnes a thwristiaeth ledled y byd. Mae buddsoddiad sylweddol yn mynd rhagddo i wella mynediad a seilwaith ac i ddatblygu llwybrau y maes awyr i sicrhau porth rhyngwladol i’r rhanbarth ynghyd ag annog y maes awyr i ddatblygu ei gynigion masnachol i gwmnïau hedfan sy’n gwasanaethu cyrchfannau busnes mawr.

Rheilffyrdd – Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd gysylltiadau trên da â gweddill y DU. Mae gan Orsaf Ganolog Caerdydd wasanaethau uniongyrchol ddwywaith yr awr i ganol Llundain gydag amseroedd teithio o 1 awr 45 munud ar ôl trydaneiddio yn 2019. Mae gan Gaerdydd un o’r rhwydweithiau rheilffyrdd trefol mwyaf yn y DU y tu allan i Lundain, gyda bron i 100 o orsafoedd rheilffordd yn cysylltu’r ddinas â’i Phrifddinas-Ranbarth. Ar hyn o bryd, mae’r rhwydwaith yn cael ei uwchraddio gyda buddsoddiad gwerth £1 biliwn i drydaneiddio’r seilwaith rheilffordd ledled De Cymru, buddsoddiad a fydd yn gweld cynnydd sylweddol yng nghyflymder, capasiti ac amlder y drafnidiaeth graidd yn y ddinas-ranbarth. Mae gan y ddinas hefyd derfynell cludo nwyddau Ewropeaidd a dyma’r prif orsaf cludo nwyddau ar reilffordd yng Nghymru ar gyfer marchnad Ewrop a’r byd.  Yn ogystal, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ymrwymo i weledigaeth a strategaeth hirdymor uchelgeisiol a rhaglen gyflawni sy’n canolbwyntio ar ddatblygu grid integredig o ansawdd uchel o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus (bws a rheilffordd) sy’n cyflwyno un rhwydwaith cydgysylltiedig i’r teithiwr. Gyda’r mantais o fod yn fach a chywasgedig, a chyda’i lleoliad strategol a’i hamgylchedd naturiol dymunol, mae gan yr ardal y potensial i fod yn un o’r economïau mwyaf cysylltiedig a hygyrch y byd.

Digidol – Rydym yn gysylltiedig â’r byd trwy fand eang cyflym a ddarperir i fusnesau a chartrefi gan fuddsoddiad ar y cyd gan BT a Llywodraeth Cymru.

Cystadleuol

Rydym yn rhanbarth cystadleuol, cefnogol a chyfeillgar i fusnesau.

Rydyn ni’n mwynhau’r buddion o fod yn agos at Lundain heb y gost ychwanegol o fod yn y lleoliad ei hun. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu manteision cost clir gyda chostau gweithredu sylweddol is o’u cymharu â dinasoedd mawr eraill y DU. Mae costau rhentu eiddo 40% yn rhatach nag yn Llundain ac yn gyson is na rhanbarthau dinas mawr eraill y DU.  Mae gennym hefyd ystod o barthau menter yn y rhanbarth, gan gynnwys Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol – Caerdydd, Awyrofod – Bro Morgannwg, ac Uwch-weithgynhyrchu – Blaenau Gwent.

Mae ystod o fuddsoddiadau masnachol ar gael gan Fanc Datblygu Cymru, sy’n buddsoddi’n helaeth yn economi Cymru, ar gyfer busnesau newydd a busnesau sefydledig.

Gellir defnyddio ein mecanweithiau, cronfeydd ac offer lleoli gan y Fargen Ddinesig i fuddsoddi’n gyflym mewn sectorau wedi’u targedu, gan sicrhau cysylltiadau cryf rhwng ein strategaeth ddiwydiannol, ein strategaeth sgiliau a’n buddsoddiadau. Ein nod yw helpu cwmnïau i gyflawni eu potensial ar gyfer arloesi, a chynhyrchu hybiau sy’n arwyddocaol yn economaidd gydag effeithiau lluosydd ar gadwyni cyflenwi lleol a rhanbarthol.

Mae gennym ddiwylliant cynyddol o gydweithredu gydag addysg uwch / addysg bellach / diwydiant sy’n gweithio dros y rhanbarth a sector cyfan ac rydym yn darparu mynediad at gefnogaeth academaidd fyd-enwog.

Mae dros 50,000 o fentrau wedi gwneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref iddynt.

Skip to content