Llywodraethu a Gwasanaethau Ymgynghorol

Mae’r adran hon yn darparu trosolwg o’r strwythur cynghori a llywodraethu cadarn ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Llywodraethu

Cabinet Rhanbarthol

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn gorff gwneud penderfyniadau terfynol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyfrifol am gynllunio trafnidiaeth a buddsoddi ynddi ledled y rhanbarth ac am gynghori Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar strategaethau a argymhellir i gyflawni amcanion trafnidiaeth.

Cydbwyllgor Craffu

Mae’r Cydbwyllgor Craffu yn gyfrifol am fonitro gweithgarwch prosiect y Fargen Ddinesig ac am wneud argymhellion i’r Cabinet Rhanbarthol.

Bwrdd CSC Foundry

Mae Bwrdd CSC Foundry yn gyfrifol am sicrhau bod y prosiect lled-ddargludyddion cyfansawdd yn cyflawni ei amcanion arfaethedig.

Gwasanaethau Cynghori

Partneriaeth Twf Economaidd

Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn gyfrifol am gynghori ar faterion o ddatblygu polisïau economaidd, ac am ddarparu rhagolwg strategol ac arwain agweddau.

Panel Buddsoddi

Mae’r Panel Buddsoddi yn gyfrifol am ddarparu cyngor ac arweiniad ar holl gynigion buddsoddi’r Fargen Ddinesig.

Cyngor Busnes

Mae’r Cyngor Busnes yn gyfrifol am sicrhau bod llais busnes wrth wraidd strategaeth a phroses gwneud penderfyniadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Partneriaeth Sgiliau

Mae’r Bartneriaeth Sgiliau yn gyfrifol am nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau, a arweinir gan anghenion y diwydiant.

Bwrdd y Rhaglen

Mae Bwrdd y Rhaglen yn fwrdd adolygu ac ymgynghori ac mae’n gyfrifol am ddarparu safbwyntiau awdurdodau lleol.