Arddangos gwerth £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn yr arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

CAIFF cyfleoedd buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £15 biliwn eu harddangos yn MIPIM – yr arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd.

Mae tîm o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i ddeg o gynghorau yn hyrwyddo De-ddwyrain Cymru a’i chyfleoedd buddsoddi yn y digwyddiad yn Cannes, Ffrainc o’r 12fed tan y 14eg o Fawrth.

MIPIM 2023 stand

Ac yntau’n cael ei ystyried fel un o’r prif ddigwyddiadau eiddo tirol byd-eang, mae ‘Marche International des Professionals d’Immobilier’ (MIPIM) yn denu mwy na 26,000 o gyfranogwyr bob blwyddyn, yn cynnwys 5,000 o fuddsoddwyr, 4,800 o ddatblygwyr, a 500 o newyddiadurwyr.

Daeth yn ddigwyddiad amlwg yn y byd buddsoddi mewn eiddo ac asedau, gyda chynrychiolwyr yn dod ynghyd i rwydweithio, dysgu ac amlygu sgiliau a photensial eu rhanbarthau.

Gwnaeth nifer o ranbarthau a dinasoedd mawrion y Deyrnas Unedig hefyd fynychu’r digwydd yn MIPIM, ac felly mae cystadleuaeth i ddenu ac ennill buddsoddiad yn frwd.

Mae tîm Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ledled yr wythnos, yn amlygu’i gyfleoedd buddsoddi, ei ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, a’i gymunedau.

Mae’r gwerth £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi yn cynnwys:

  • Parc eco Gorsaf Bŵer Aberddawan
  • Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr
  • Menter y Porth Gogleddol
  • Prosiect Cymoedd Technoleg Blaenau Gwent
  • Parcffordd Caerdydd
  • Gwesty a Pharc Hamdden Caerffili
  • Parc y Santes Modwen, Casnewydd

Gellir canfod rhagor o fanylion y cyfleoedd yma:

https://www.ccrmipim.wales/investment-opportunities/

Ymysg y tîm sy’n mynychu MIPIM yr wythnos hon ac yn croesawu gwesteion i stondin arddangosfa Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y mae Llysgennad Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Dan Biggar, cyn-chwaraewr rygbi Cymru a’r Llewod Prydeinig, ac sydd yn awr yn chwarae i Toulon yn ne Ffrainc.

Kellie Beirne, Director of Cardiff Capital Region

Dywedodd Kellie Beirne, Prif Swyddog Gweithredol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae arnom angen gwerthu cryfderau cystadleuol ein rhanbarth ar lwyfan byd-eang, a chwilio am fuddsoddwyr, cefnogwyr a marchnadoedd sy’n hoffi’r hyn a gynigiwn.

“Gyda’i lleoliad strategol, ei heconomi ffyniannus a’i phrosiectau datblygu uchelgeisiol, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnig cyfle gwirioneddol i fuddsoddwyr fod yn rhan o’i stori o dwf.”

Dywedodd Kellie fod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dangos cydnerthedd economaidd yn ddiweddar, gyda thwf parhaus ledled sectorau allweddol megis cyllid, technoleg a gwyddorau bywyd.

Mae mynychwyr yn MIPIM o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys arweinwyr awdurdodau lleol, y Cynghorydd Anthony Hunt (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen), y Cynghorydd Geraint Thomas (Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful), a’r Cynghorydd John Morgan, (Aelod o’r Cabinet dros leoedd ac adfywio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent).

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, arweinydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n cynnwys arweinwyr partneriaid y 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae’r wythnos hon yn rhoi cyfle bendigedig inni arddangos Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gynulleidfa fyd-eang mewn digwyddiad diwydiant clodfawr.  

“Edrychwn ymlaen at fod yn llysgenhadon dros y Rhanbarth, a byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau y daw’n presenoldeb â buddion pendant i bawb.

Cllr Anthony Hunt

“Gyda’n prifysgolion, sefydliadau ymchwil a’n hegin fusnesau technegol, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn profi i fod yn ganolfan ar gyfer entrepreneuriaeth ac arloesi.

“Mae ein sector technoleg datblygol, yn neilltuol, yn denu sylw buddsoddwyr sy’n chwilio am gyfleoedd mewn meysydd megis arloesi digidol, seiberddiogelwch, ac ynni adnewyddadwy.”   

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content