A oes gennych her sy’n gofyn am ateb arloesol?

Categorïau:
Buddsoddiadau
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Cronfa Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) yn gwahodd cyrff y sector cyhoeddus i ddatblygu heriau a chysylltu â sefydliadau a all roi atebion i’r heriau hynny, gan arwain at wasanaethau gwell, ac effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chynhyrchiant gwell.

Diben y cyllid yw helpu’r sector cyhoeddus i gael cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer heriau ac wrth wneud hynny, i ddarparu llwybr i’r farchnad ar gyfer yr atebion hynny.

Rydym yn rhoi cyfle i gyrff y sector cyhoeddus ymhob rhan o  Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i dderbyn hyd at 100% o gyllid er mwyn cefnogi datblygu heriau. Gwahoddir y Sector Cyhoeddus i gystadlu am gyfran o £10m gyda’r heriau cryfaf yn cael eu dewis ar gyfer cyllid.

Mae manteision cymryd rhan yn cynnwys:

 • Cyfle i archwilio atebion creadigol i heriau economaidd lleol
 • Buddsoddi i ddod o hyd i atebion arloesol a’u datblygu
 • Gwell darpariaeth gwasanaethau lleol sy’n elwa o atebion wedi’u teilwra
 • Creu marchnad newydd a’r gallu i ‘dorri drwodd’ fframweithiau caffael cyhoeddus
 • Potensial ar gyfer atebion masnachol y gellir eu graddio a’u gwerthu’n lleol a thu hwnt
 • Twf a datblygiad y gadwyn gyflenwi leol

Ynglŷn â’r Gronfa Her

Mae Cronfa Her P-RC yn darparu mecanwaith i ymgysylltu â ‘Pherchnogion Her’ a ‘Darparwyr Atebion’ y Sector Cyhoeddus drwy heriau sy’n seiliedig ar arloesedd.

Nod y Gronfa Her yw adeiladu cyfoeth lleol drwy greu cyfleoedd masnachol i sefydliadau ar draws Prifddinas-ranbarth Caerdydd, drwy eu gwahodd i gynnig atebion i heriau ar draws tair thema flaenoriaeth: cyflymu datgarboneiddio, gwella iechyd a lles dinasyddion y rhanbarth, a chefnogi, gwella a thrawsnewid cymunedau.

Gan dynnu ar greadigrwydd a dyfeisgarwch y rhanbarth a dod â’r sector cyhoeddus a phreifat ynghyd er mwyn darparu atebion newydd, gwelliannau mawr a chyfleoedd busnes newydd, mae’r gronfa’n canolbwyntio ar y blaenoriaethau mwyaf taer sy’n wynebu’r rhanbarth.

Mae heriau’n broblemau, sydd, os cânt eu datrys, yn rhoi buddion i’r sector cyhoeddus a chyfleoedd masnachol ar gyfer y sefydliadau sy’n datblygu atebion.

Disgwylir i faint a graddfa pob Her amrywio a bydd yn dibynnu i raddau helaeth ar y blaenoriaethau a’r ymagwedd orau at ddatrys yr heriau a nodwyd.

Rheolir a ddarperir Cronfa’r Her drwy bartneriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Prifysgol Caerdydd ac Y Lab.  Bydd Perchnogion Heriau’n tynnu ar yr arbenigedd ar y cyd gan y partneriaid i ddylunio a datblygu eu heriau.

A ydw i’n gymwys?

Targedir y galw cychwynnol am Heriau at sefydliadau’r Sector Cyhoeddus ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n dymuno datblygu a rhedeg heriau.

Gall sefydliadau’r sector cyhoeddus gynnwys Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd, Heddluoedd ayyb. Fodd bynnag, er mwyn i heriau dderbyn cyllid, mae’n rhaid i bob her ddangos lle i:

 • Ddatrys yr heriau mwyaf yn y gymdeithas
 • Creu atebion arloesol
 • Darparu effaith economaidd i’r rhanbarth
 • Gyrru cyfleoedd masnachol a allai ehangu’n gyflym
 • Adeiladu cyfoeth lleol

Caiff pob her ei hasesu yn erbyn yr un meini prawf

Sut i wneud cais

Anogir sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yn y rhanbarth i fod yn bresennol yn y digwyddiad briffio rhithwir ar 18 Tachwedd 2020 er mwyn dysgu mwy am y cymorth sydd ar gael a dylai’r rhai sydd â diddordeb gofrestru ar gyfer y Digwyddiad Briffio

Bydd y rhai a fydd yn bresennol yn clywed gan ymarferwyr profiadol o Innovate UK a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw o Brifysgol Caerdydd, ein partneriaid darparu’r gronfa.  Byddant yn cael cipolwg ar sut y gall cyrff y Sector Cyhoeddus fod yn gatalydd ar gyfer ysgogi Arloesedd a arweinir gan Her, ac yn bwysig, sut y gellir cael gafael ar becyn cymorth newydd Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr sy’n wynebu cymdeithas.

Mae Cronfa’r Her bellach ar agor ar gyfer datganiadau o ddiddordeb gan bob sefydliad sector cyhoeddus sy’n gweithredu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a gwahoddir yr holl rai sydd â diddordeb mewn ymgysylltu i gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (EOI). Gellir lawrlwytho’r rhain yma  neu o dudalen we Cronfa Her y P-RC

Dylid anfon EOIs a gwblhawyd i flwch post Cronfa Her PRC ar                                    CronfaHerPRC@caerdydd.ac.uk

 Sylwer: Targedir y Digwyddiad Briffio at gynulleidfa’r Sector Cyhoeddus (darpar Berchnogion yr Her).  Bydd cyfleoedd i fusnesau ymgysylltu â’r Gronfa Her yn dod yn ddiweddarach trwy sesiynau’r Gweithdy a galwadau yn y dyfodol i gynnig atebion i Heriau.

Bydd Gweithdai Datblygu Her yn cael eu  cynnal ym mis Rhagfyr ‘20 a mis Ionawr ‘21 i ganiatáu cyfleoedd i sefydliadau weithio gyda Thîm Cronfa Her P-RC wrth ddatblygu heriau.  Dilynwch ni ar Twitter i glywed am y cyfleoedd diweddaraf @aCapitalRegion

Bydd gofyn i bob darpar Berchennog Her gyflwyno ceisiadau llawn i CronfaHerPRC@caerdydd.ac.uk erbyn hanner dydd ddydd Gwener 12 Mawrth 2021.

Dyddiadau allweddol

Digwyddiad briffio y Sector Cyhoeddus (Cofrestru ar y Digwyddiad Ar-lein)

Gweithdai Datblygu Her

18 Tachwedd, 2020

Rhagfyr 2020 ac Ionawr ‘21 (i’w gadarnhau)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau llawnHanner dydd Ddydd Gwener 12 Mawrth 2021
Dyfarnu contractau Perchnogion Herwythnos yn dechrau 29 Mawrth 2021
Lansiad Heriau ar gyfer ymgysylltu â’r diwydiantEbrill 2021 ymlaen
Gall y dyddiadau amrywio*

 

Sylwer: Mae’n bosibl y caiff Heriau ymateb cyflym sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau Covid brys a lle y gellir gweithredu ar her yn gynt, eu hystyried a’u symud ymlaen yn gynharach na’r dyddiadau a gyhoeddwyd.

Cysylltu

Os oes gennych chi gwestiwn, cysylltwch â Thîm Cronfa Her PRC yn                       CronfaHerPRC@caerdydd i gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan ein partneriaid yma.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Bydd Canolfan Arloesi Seiber (CAS) newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes Seiber-Ddiogelwch yn weithredol yn ddiweddarach eleni ar ôl denu ymrwymiadau cyd-fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PR-C) a phartneriaid yn y diwydiant.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.