Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig
Sectorau

Datganiad gan Gyd-Gabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Cabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu gwaith y Comisiwn Twf a Chystadleugarwch, a gafodd y gorchwyl o adolygu economi’r ddinas-ranbarth, ac o ddarparu argymhellion i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer datblygu’i heconomi yn y dyfodol.

Sefydlwyd y Comisiwn ar y cyd gan y deg awdurdod lleol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd Cabinet Cysgodol yn cyfarfod yn y Flwyddyn Newydd i ystyried yr adroddiad.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, sy’n arwain y portffolio datblygu economaidd ar ran Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Hoffem ddiolch i Greg, Julie-Ann, Kevin, Helen ac Alex am eu gwaith, yn ogystal ag i Brifysgol Caerdydd, y Centre for Cities a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

“Mae’r gwaith hwn yn cynrychioli’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o waith ar y ddinas-ranbarth a wnaed hyd yn hyn, ac edrychaf ymlaen at ystyried yr adroddiad ac at ystyried sut y byddwn yn bwrw ymlaen â’i argymhellion.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Byddwn yn ymgynnull fel Arweinwyr yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd i ystyried canfyddiadau’r adroddiad.  Mae’r adroddiad yn amserol, mae’n cynrychioli un o’n hymrwymiadau yn nogfen y Fargen Ddinesig y llofnodasom ym mis Mawrth eleni, a bydd yn ein helpu i gwblhau manylion ein trefniadau yn y Fargen Ddinesig yn gynnar yn 2017.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.