Aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Cael Diweddariad ar Ffowndri Lled-ddargludydd Cyfansawdd

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Cabinet
Sectorau

Bron i flwyddyn ar ôl y digwyddiad hanesyddol o lofnodi i gefnogi clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru, fe ddangoswyd i aelodau Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 26ain o Fawrth) sut mae cyllid y Fargen Ddinesig wedi’i fuddsoddi.

Cynhaliodd y 10 o arweinwyr cynghorau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd un o’u cyfarfodydd ffurfiol rheolaidd yn Newport Wafer Fab (NWF), lle y gwnaethant hefyd ddysgu am Ffowndri’r lled-ddargludydd cyfansawdd yng Nghasnewydd – CS Connected – a’r cyfleoedd y bydd hyn yn eu cynnig i ranbarth de-ddwyrain Cymru, a sut mae’u buddsoddiad wedi’i ddefnyddio. Wedyn, fe wnaeth taith o amgylch y Ffowndri gerllaw ddangos y cynnydd sydd wedi’i wneud.

Fis Mai diwethaf, fe gytunodd y Cabinet Rhanbarthol i gyfrannu £38.5 miliwn o Gronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd tuag at y gwaith gan IQE ccc o sefydlu cyfleuster arloesol mawr fel angor yn y rhanbarth ar gyfer cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd o safon uchel.

Y llofnodi oedd y buddsoddiad cyntaf o’i fath ers y llofnodwyd rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2 biliwn yn ffurfiol ar y 1af o Fawrth, 2017.

Y nod yw cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu CS Connected – clwstwr diwydiannol lled-ddargludydd cyfansawdd yn y rhanbarth – sydd â’r potensial i drosoli gwerth £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat, creu hyd at 2,000 o swyddi sgiliau uchel, dychwelyd elw’r buddsoddiad i’w ddefnyddio ar gynlluniau rhanbarthol eraill, a chreu cannoedd yn rhagor o swyddi yn y clwstwr cadwyn gyflenwi ehangach.

Ers y llofnodi, mae IQE wedi profi twf sylweddol ac mae eisoes yn recriwtio ar gyfer mwy na 50 o swyddi yn y safle yng Nghasnewydd, sy’n dynodi twf cadarnhaol y clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn y rhanbarth.

Dywedodd y Dr Drew Nelson, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol IQE ccc: “Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn cyflym ddiffinio technolegau’r 21ain ganrif, ac mae Cymru yn y sefyllfa unigryw i fod wrth graidd a chalon y sector diwydiant uwch-dechnoleg byd-eang hwn.  Bydd y cyfleuster lled-ddargludydd cyfansawdd pwrpasol rhwng Caerdydd a Chasnewydd yn gweithredu fel elfen allweddol o’r clwstwr cynyddol sydd eisoes yn cyfnerthu enw da Cymru am arweinyddiaeth mewn technoleg.  Mae’r fenter yn enghraifft ddisglair o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy gydweithredu.

“Mae’r deg cyngor sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ynghyd â Llywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig, wedi gweithio’n agos â sefydliadau academaidd a diwydiant i adeiladu seilwaith arloesol fydd yn cefnogi ac yn meithrin y rhanbarth fel gwir gyfranogwr byd-eang mewn technolegau newydd a thechnolegau sydd ar ddod.  Bydd y cyfleuster yn dod yn sylfaen i nifer o weithgareddau sy’n gysylltiedig â lled-ddargludyddion cyfansawdd, yn cynnwys IQE, lle y disgwyliwn ehangu’n gallu cynhyrchu yn gyflym i ateb y galw cynyddol am ein technoleg.”

Newport Wafer Fab yw Ffowndri Clwstwr CS, sy’n darparu gwasanaeth cynhyrchu lled-ddargludyddion cyflym a hyblyg mewn campws uwch-dechnoleg, a dyma ganolfan lled-ddargludyddion mwyaf y Deyrnas Unedig.

Dywedodd Sam Evans, Cyfarwyddwr Materion Allanol: “Bydd y cwmnïau sy’n gysylltiedig â CS yn hanfodol i uchelgais macro economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Mae cefnogaeth strategol y Brifddinas-Ranbarth yn elfen allweddol wrth sefydlu de-ddwyrain Cymru fel clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd.

“Bydd y dechnoleg CS hon yn pweru llawer o ddatblygiadau’r genhedlaeth nesaf, megis 5G ac IoT (y rhyngrwyd pethau).  Rydym wrth ein bodd o fod yn cynnal cyfarfod Cabinet  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Wafer Casnewydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Nod yr ymrwymiad gwreiddiol oedd creu ecosystem lled-ddargludydd cyfansawdd cyflawn yn Ne Cymru i fanteisio ar amlygrwydd cynyddol technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd, ac fe wnaeth ymweld â Newport Wafer Fab a’r Ffowndri newydd yng Nghasnewydd wirioneddol ddangos y camau cadarnhaol ymlaen y mae buddsoddi a chydweithredu’n eu gwneud.”

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy a Dirprwy Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Ni ddylid tanbrisio’r cyfle y mae’r buddsoddiad yn ei greu i helpu i sefydlu clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yn ne-ddwyrain Cymru.  Mae ganddo’r potensial i osod ein rhanbarth wrth graidd y sector arloesol hwn, ac fe fydd yn golygu bod yn rhaid datblygu ac integreiddio cadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion cyfansawdd yn Ne Cymru, gyda’r buddion economaidd a chymdeithasol a ddaw gyda hynny.”

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyd-arweinydd ar bortffolio busnes ac arloesi Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Caiff buddion clystyrau eu deall yn iawn, gyda Dyffryn Silicon yn yr UDA yn enghraifft o fri.  Yn wir, mae yna glystyrau lled-ddargludyddion ledled Ewrop, sef o amgylch Eindhoven, Dresden, Leuven a Grenoble.  Fodd bynnag, fe seilir y rhain ar dechnolegau silicon, a chan hynny mae yna gyfle unigryw i Gymru sefydlu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd gan sefydlu’n hunain ar flaen y gad o ran technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd yn fyd-eang.”

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar fin datgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol ym Mlaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy a Thorfaen.

Amcanion Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw creu swyddi a hybu llewyrch economaidd drwy wella cynhyrchiant, mynd i’r afael â diweithdra, adeiladu ar sylfeini arloesedd, buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol, darparu cymorth i fusnesau, a sicrhau y caiff unrhyw fuddion economaidd a gynhyrchir o ganlyniad eu teimlo ledled y rhanbarth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.