Ail-ddychmygu perchnogaeth ceir byd-eang drwy adleoli i Gymru …

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Pan grëwyd busnes Wagonex bum mlynedd yn ôl i ddatrys y broblem gostus o naill ai prynu car neu fod yn sownd mewn prydles cerbyd hirdymor, daeth y busnes newydd hwn yn un o’r cyrchfannau digidol pwysicaf yn Ewrop.

 

Yng nghymuned ddigidol o’r radd flaenaf yn Shoreditch – ecosystem dechnoleg entrepreneuraidd sydd wedi lansio llawer o fusnesau llwyddiannus ac wedi sbarduno mwy nag ychydig o chwyldroadau digidol – cafodd Wagonex waith yn Llundain E1, gan archwilio’r ffordd orau o roi dewis amgen hawdd, dyfeisgar i gwsmeriaid i fenthyca symiau enfawr o arian dim ond i brynu car sy’n colli gwerth y funud y caiff ei yrru.

 

Canfu’r tîm mai amrywiaeth o danysgrifiadau hyblyg, hollgynhwysol gan ddarparwyr sefydledig oedd yr allwedd i fyd newydd i yrwyr pob cerbyd – a daeth platfform arloesol Wagonex i fodolaeth. Gwaith wedi’i wneud? Ddim yn hollol! Wedi’i wreiddio erioed yn y realiti o adeiladu cwmni technoleg ariannol sy’n wirioneddol flaenllaw yn y byd, sylweddolodd tîm Wagonex fod angen iddynt sicrhau meddylfryd newydd, mynediad posibl at gyllid pellach – a’r teimlad cynnes o ‘gymorth dynol cyfeillgar’ sy’n dal i chwarae rhan werthfawr wrth feithrin unrhyw weledigaeth fyd-eang i lwyddiant cynaliadwy.

 

Gan ddenu datblygiadau amryddawn gan lawer o ganolfannau digidol ar hyd a lled y DU, dewisodd Wagonex Benarth fel canolbwynt ar gyfer twf ac ehangu yn y dyfodol, gan symud eu pencadlys i’r Tec Marina, tra’n dod yn rhan o’r garfan gyntaf yn Rhaglen Cyflymydd Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru.

 

Fe wnaethom ddal i fyny gyda thîm Wagonex i’w llongyfarch ar wneud dewis mor graff – a dysgu pam mai prifddinas Cymru oedd y man lansio a ffafriwyd ar gyfer cam nesaf eu taith syfrdanol ….

 

Mae De Cymru yn fan lle mae pobl eithriadol yn lansio cynnyrch anhygoel

 

“Dywedodd ein hymchwil wrthym fod De Cymru yn fan lle mae pobl eithriadol yn lansio cynnyrch anhygoel”, esboniodd Ella Hastings, Prif Swyddog Marchnata Wagonex. “Mae safon y bobl a phedigri’r cwmnïau yma yr un mor drawiadol â’r rhai yn Llundain. Mae 16,000 o weithwyr proffesiynol yn gweithio mewn technoleg ariannol yng Nghymru, gyda dros 20,000 yn fwy ar y ffordd – ac mae’r màs critigol hwnnw o dalent yn gyffrous ynddo’i hun, o ystyried ein huchelgeisiau i dyfu cwmni sy’n chwaraewr byd-eang yn yr hyn a fydd yn dod yn farchnad hynod werthfawr. Dywed ymchwil Volvo ei hun wrthynt y gallai 20% o’u cynulleidfa fod yn gyrru car drwy danysgrifiad yn ystod y blynyddoedd nesaf a bydd yr un peth yn wir am bob gweithgynhyrchydd a gwerthwr ceir, wrth i danysgrifiad ddod yn biler sefydledig ochr yn ochr â phrynu a phrydlesu. Ni fydd y newid hwnnw mewn ymddygiad defnyddwyr ond yn tyfu’n gynt wrth i bobl ddod yn ymwybodol o fanteision ein hymagwedd at eu harian a’r blaned.”

 

“Mae’r gefnogaeth a gawsom gan Fanc Datblygu Cymru a Ffowndri Technoleg Ariannol Cymru wedi bod yn anhygoel” medd Toby Kernon, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol yn Wagonex. “Mae Banc Datblygu Cymru wedi buddsoddi ynom ac yn ystod y misoedd cyntaf o ymuno â charfan Foundry rydym eisoes wedi cael ein cyflwyno i uwch gysylltiadau yn IBM a Microsoft, sy’n eithaf anhygoel – ac yn amhrisiadwy ar gyfer llwyfan technoleg fel ein un ni. Rwyf hefyd wedi mwynhau sgwrs ysbrydoledig wrth y lle tân gyda Henry Engelhardt, sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol Grŵp Admiral – a phan oedd angen i mi gyfnewid ychydig o feddyliau oddi ar rywun a oedd wedi ‘bod yno a’i wneud’, nid oedd Nigel Griffiths, Cadeirydd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, wedi meddwl ddwywaith rhag cymryd galwad gennyf un noson, yn profi i fod yn fwrdd seinio gwych. Rydym hyd yn oed wedi mwynhau cymorth ymarferol i ymgysylltu â’n cydweithiwr cyntaf o’r cynllun Kickstart. Ni allaf feddwl am unrhyw le arall yn y byd lle byddem wedi cael cymaint o groeso a chael cefnogaeth mor wych gan bobl sy’n deall yn iawn yr hyn rydym yn ceisio’i gyflawni.

 

“Mae dod yn rhan o garfan Cyflymydd Cyntaf Technoleg Ariannol Cymru – a gallu ‘plygio’ i’r ecosystem unigryw hon, i rannu gwybodaeth a chydweithio’n ddyddiol – wedi gwneud cymaint o wahaniaeth.”

 

Ni allaf feddwl am unrhyw le arall yn y byd lle byddem wedi mwynhau cymaint o groeso a chefnogaeth  

 

Mae tîm Wagnonex wedi tyfu o lond llaw o bobl i gydweithfa gref o 12 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf – gyda’r pandemig yn profi’n amser cadarnhaol ar gyfer caffael talent ac ymwybyddiaeth well ymhlith cwsmeriaid fod car yn eistedd yn y garej yn fuddsoddiad costus nad yw’n cael ei ddefnyddio’n effeithlon.

 

“Mewn sawl ffordd, mae amodau’r farchnad ac amgylchiadau cwsmeriaid y 12 mis diwethaf wedi bod yn gefndir perffaith i’n cam nesaf o dwf” meddai Toby. “Pan gefais y syniad gwreiddiol ar gyfer Wagonex bron i chwe blynedd yn ôl, roeddwn yn gwybod bod lle yn dod i’r amlwg ar gyfer y ‘model holl-danysgrifiad’ hawdd ei ddefnyddio ac yn gwbl dryloyw, gyda photensial enfawr i ddod yn wasanaeth pwysig a gwerthfawr iawn. Pam na ddylai rhywun allu mwynhau gyrru car swanc y gellir rhoi’r to lawr yn yr haf, yna newid i gysur SUV yn y gaeaf, heb drafferth diangen? Doeddwn i ddim yn rhagweld yn iawn pa mor gyflym y byddai’r byd yn newid dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf – na chyflymder trawsnewid cymdeithasol ac economaidd sy’n gwneud y cynnig Wagonex mor ddeniadol, ar hyn o bryd ac am byth.”

 

Cadarnhaodd Sarah Williams-Garddwr, Prif Swyddog Gweithredol Technoleg Ariannol Cymru y cynnydd aruthrol sy’n cael ei wneud gan Wagonex a chymuned ehangach Technoleg Ariannol Cymru: “Rydym yn falch iawn o gael Wagonex wedi’i ddewis ar gyfer y garfan gyflymydd gyntaf hon – ac wedi’n hannog yn fawr o’u hadborth cynnar ar y cymorth y maent wedi’i gael. Mae Technoleg Ariannol Cymru yn benderfynol o ddarparu’r rhaglen orau drwy’r Cyflymydd Technoleg Ariannol cyntaf hwn ac mae’n wych gwybod ein bod yn cyflawni ein haddewidion i’r cwmnïau sy’n ymuno â’n cymuned Technoleg Ariannol ffyniannus Cymru – a byddwn yn parhau i wneud hynny, i sicrhau bod Wagonex a phawb arall yn ein Ffowndri yn cyflawni’r llwyddiant y maent yn ei haeddu.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.