Ail-greu ein Rhanbarth, Ail-lunio ein Dyfodol.

Categorïau:
Arwain Agweddau

Ysgrifennwyd gan Philippa Marsden; Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Er gwaethaf holl dor calon a dioddefaint yr ychydig fisoedd diwethaf, mae pobl a busnesau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dangos gwydnwch syfrdanol a chydnerthedd anhygoel i weithio trwy’r heriau a’r ansicrwydd a achoswyd gan argyfwng Covid.

Mae’n rhoi cred gadarn iawn i mi a’m cydweithwyr mai dyma’r amser i ehangu ein gorwelion a bod yn uchelgeisiol am adeiladu’r gymuned a’r economi sydd eu hangen arnom ar gyfer y 21ain ganrif. Pan fyddwn yn cyflawni’r uchelgais hwnnw, byddwn wedi creu’r cylch rhinweddol o gymunedau ffyniannus, yn gartref i weithwyr sy’n cael eu gwobrwyo’n dda sy’n cael eu datblygu’n briodol i’w llawn botensial, gyda phawb yn mwynhau manteision economi leol sy’n tyfu, sy’n amrywiol ac sy’n gynaliadwy. Ein gwaith ni yng Nghyngor Bwrdeistref Caerffili ac ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw helpu i wneud y weledigaeth honno’n realiti – a dyma rai o’r prif ffactorau rwy’n credu sy’n hanfodol i lunio eu llwyddiant.

Croesawu newid a chofleidio arloesedd.

Newid yw’r peth mwyaf naturiol yn y byd – ac mae angen i ni groesawu’r cyfleoedd a ddaw yn ei sgil. Mae hyn yn golygu edrych ar bopeth a wnawn fel cyfle i wella ac adeiladu rhywbeth llawer gwell. Gall hynny olygu prosesau mwy ystwyth, ffyrdd newydd o weithio, creu rhwydweithiau cymorth lle y mae pawb ar eu hennill neu ddod o hyd i farchnadoedd newydd ar gyfer ein cynhyrchion a’n gwasanaethau.

Mae angen i ni newid. Os nad nawr, pryd?”

 Yn sicr rydym wedi dangos dros yr ychydig fisoedd diwethaf pa mor bwerus y gallwn arloesi ar draws ein rhanbarth.  Yng Nghaerffili yn benodol, newidiom ein dull gweithredu yn llwyr o fewn ychydig o ddyddiau pan ddaeth argyfwng Covid – ac achosodd yr ysbryd hwnnw o groesawu’r newydd i lawer o fusnesau drawsnewid yn llwyr, yn fwyaf nodedig yn Transcend, a weddnewidiodd o fod yn gwmni pecynnu i fod yn gynhyrchydd miliwn o amddiffynwyr wyneb CDP yr wythnos.

Nawr yw’r amser am newid sylfaenol. Norm newydd sy’n seiliedig ar gyflymder, creadigrwydd a buddsoddi i lwyddo.

Cydbwyso gorddibyniaeth ar gyflogaeth yn y sector gwasanaethau

Mae angen i ni ddod â chydbwysedd newydd o gyflogwyr i’r rhanbarth hwn – sefydliadau sy’n gweld pobl fel eu hased mwyaf ac yn gweld y cyflog byw sylfaenol fel y wobr isaf. Mae eisoes gennym eco-system o sgiliau trosglwyddadwy, gweithlu addysgedig a hanes llwyddiannus o ran busnesau newydd a thwf busnesau sefydledig. Nawr mae angen i ni harneisio’r potensial hwn a denu ystod ehangach o gyflogwyr da, oherwydd bod pobl sy’n cael mwy o dâl yn gwario mwy, gan adfywio’r economi leol a dod â holl fanteision ‘perthyn’ a bod â chyfran wirioneddol yn y lle y maent yn byw ynddo. Mae meddylfryd cydgysylltiedig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolog i hyn, oherwydd ei fod yn ein galluogi i ganolbwyntio’n drylwyr ar sectorau diwydiant â blaenoriaeth, gan gofleidio’r cyflenwad lleol lle bynnag y bo modd; a dod â thwf cynhwysol sy’n gynaliadwy ac yma i aros.

“Mae angen i ni ddod â chydbwysedd newydd o gyflogwyr i’r rhanbarth hwn.”

Mae hynny’n dechrau gyda dod â gwaith cynaliadwy sy’n talu’n dda i’r rhanbarth hwn – nid yn unig trwy’r sectorau sgiliau uchel sy’n dod i’r amlwg fel lled-ddargludyddion cyfansawdd, technoleg ariannol a thechnoleg feddygol, ond hefyd trwy ail-greu’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud yn y sectorau mwy traddodiadol. Meddyliwch am Dai ac Adeiladu er enghraifft. Pam na allwn ni efelychu arddull modwlar yr Almaen o adeiladu, sy’n creu tai fforddiadwy, yn dod ag effeithlonrwydd ynni sy’n ecogyfeillgar – ac yn creu set newydd o sgiliau ar gyfer gweithlu mawr? Y tu hwnt i hynny, pam na allwn sicrhau bod Gofal yn yrfa wirioneddol uchelgeisiol ac uchel ei pharch, galwedigaeth sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, i bobl nad ydynt fel arall yn wynebu unrhyw waith ystyrlon? Eto, mae hwn yn gyfle i ddod â diben gwirioneddol i fywydau pobl – ac rydym wedi ymrwymo i beri i hynny ddigwydd, gan ddod at ein gilydd fel rhanbarth i adeiladu Cymru newydd.

Mynd yn Wyrdd Heddiw ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae Cymru eisoes wedi arwain y ffordd o ran creu Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol gyntaf erioed y byd, gyda phum ffordd o weithio sy’n helpu i ddiogelu’r hinsawdd, yn defnyddio adnoddau’n gyfrifol, yn creu cyflogaeth – ac yn llunio cymdeithas fwy cynaliadwy a theg. Fel un sy’n gwneud penderfyniadau, mae angen i mi weithio gyda’m cydweithwyr a’r holl randdeiliaid i sbarduno’r newid i’r byd y gwyddom fod rhaid i ni fod cyn gynted ag y bo modd. Mae’n golygu mwy na lleihau tagfeydd traffig a llygredd ‘yn unig’ – mae’n golygu gwneud symudiad yn gyfan gwbl i ffynonellau ynni newydd.

“Mae ein potensial i fod yn enghraifft ddisglair o ranbarth gwyrdd yn aruthrol.”

 Dylai hyn hefyd olygu ‘mwy’ yn hytrach na llai o gyfleoedd yma yn ne Cymru.  Mewn sawl ffordd mae Covid eisoes wedi ein gorfodi i symud ein model meddyliol o ran gweithgareddau pob dydd fel teithio i’r gwaith neu hyd yn oed bod â swyddfa i weithio ynddo. Dyma’r cyfle go iawn i gymryd yr awenau. Rydym ar fin lansio ein rhaglen datgarboneiddio yma yng Nghaerffili ac ar draws y rhanbarth rydym wedi’n bendithio gyda diwydiant ynni adnewyddadwy o’r radd flaenaf, a buom yn arloeswr ffermydd gwynt. Mae ein potensial i fod yn enghraifft ddisglair o ranbarth gwyrdd yn aruthrol. A chydag ef, wrth gwrs daw diwydiant newydd, sgiliau newydd a swyddi newydd, pob un yn gynaliadwy ym mhob ystyr y gair!”

Uwchsgilio ac Ailsgilio ein Pobl.

“Aliniad cryf o hyfforddiant, cyrsiau a chymwysterau perthnasol i fodloni pob angen.”

“Mae angen i ni helpu ein dinasyddion ar draws y sbectrwm oedran a sgiliau i gyd i gydnabod lle y mae ganddynt sgiliau trosglwyddadwy. Yn hollbwysig, mae hefyd angen i ni sefydlu gwasanaethau newydd sy’n hwyluso’r ddeialog a’r cyfeiriad yma, i bawb, boed yn beiriannydd awyrennau sy’n wynebu ansicrwydd yn GE, yn berson graddedig newydd sbon sy’n wynebu dirwasgiad byd-eang, neu’n rhywun sy’n gadael yr ysgol sydd angen gwybod yr ystod lawn o brentisiaethau sydd ar gael iddo. Ni ellir cyflawni hyn mewn seilo – mae’n rhaid i ni weithio’n agos gydag Addysg Uwch, Addysg Bellach a Busnes i sicrhau bod alinio cryf o ran hyfforddiant, cyrsiau a chymwysterau perthnasol i fodloni pob angen.

Ail-greu ein cymunedau.

Mae gan bob un o’n hawdurdodau lleol gynlluniau adfer ar waith, sy’n canolbwyntio ar ail-lunio ein gwasanaethau, felly rydym yn hynod benderfynol o beidio â dychwelyd i’r hen norm. Gan edrych ar y darlun ehangach, mae’n bosibl mai dyma’r ennyd pan fyddwn yn ail-ddyfeisio ein cymunedau. Cymerwch y Stryd Fawr fel enghraifft. Bu’n dioddef dirywiaeth ers blynyddoedd; ac nid oes unrhyw beth ysbrydoledig am silffoedd neu adeiladau gwag.

“Safonau aur yn hytrach na ras i’r gwaelod”

Felly gadewch i ni ail-godi ein strydoedd mawr fel calonnau byw ein cymunedau – cymysgedd o siopau, cyfleusterau hamdden a lleoedd fforddiadwy i fyw ynddynt. Mannau sy’n edrych tuag allan wedi’u cysylltu trwy’r Metro sydd ar ddod. Economi sy’n adfywio o gwmpas cyflogaeth gynaliadwy o safon, gan adeiladu safon aur yn hytrach na rhedeg ras i’r gwaelod. Lle i ymweld ag ef a mwynhau, ymysg mynyddoedd a pharciau gwledig hardd.

Gan ddod yn ôl i Gaerffili yn benodol, mae gennym lawer i’w gynnig. Mae gennym gymysgedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol gwych, ynghyd â’n lleoliad, sydd yng nghanol y rhanbarth. Mae gennym weledigaeth ar gyfer ein trefi, gan gynnwys tref Caerffili, fel tref werdd gyntaf Cymru, sy’n cynnig sylfaen werdd ar gyfer cludiant, gyda chyfuniad cymysg unigryw o hamdden, byw a dysgu. Nawr mae hynny’n rhywbeth sy’n werth ei ail-greu a’i ail-lunio!”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.