Ar y trywydd iawn i gyflawni ein strategaeth partneriaeth sgiliau

Categorïau:
Sgiliau

Yr hydref diwethaf, buom yn siarad â Leigh Hughes, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, i gael ei bersbectif ar sut yr oedd Strategaeth Sgiliau 2019-2022 wedi datblygu drwy sioc y pandemig.  Chwe mis ymhellach yn ddiweddarach, gwnaethom ddal i fyny â Leigh am ddiweddariad yn y gwanwyn ar yr hyn a fu’n ddau chwarter busnes rhyfeddol o wydn i lawer o sectorau ….    

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi profi’n un nad yw’n debyg i unrhyw un arall, ond drwy gydol yr holl newid, rydym wedi parhau i weithio ar elfennau pwysig ein Strategaeth Partneriaeth Sgiliau tair blynedd – ac rydym yn parhau i fod ar y trywydd iawn i gyflawni ein prif nodau a’n huchelgeisiau, gyda chydweithrediadau sgiliau nodedig a cherrig milltir datblygu yn cael eu cyflawni ar sawl lefel wahanol ar draws ystod amrywiol o ddiwydiannau.

“Cryfhau arbenigedd sgiliau a chynllunio’r cwricwlwm”

“Yn bennaf oll, rydym wedi parhau i gryfhau arbenigedd y cynnig Addysg Bellach ôl-16 ar draws y Sectorau Blaenoriaeth, i ddiwallu’r anghenion uniongyrchol ac adeiladu’r piblinellau talent ar gyfer y rolau gwerth uchel hyn, ar draws y rhanbarth i gyd.  Mae hynny wedi ein gweld yn gweithio’n agos gyda’r chwe darparwr AB yn y rhanbarth, gan adolygu cyfleusterau a sicrhau bod darpariaeth i ddiwallu anghenion allweddol cyflogwyr – gan gynnwys yr adnoddau sydd ar gael yn ein canolfannau rhagoriaeth Adeiladu a Pheirianneg, Rheilffyrdd ac Ynni. Mae honno’n broses barhaus sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn sicrhau bod Addysg bellach yn cael ei haddasu mwyfwy at anghenion cyflogwyr – ac mae cyflwyno ein Cynllun Amlinellol Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru yn golygu bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud hefyd o ran gwella cynllunio’r cwricwlwm, er mwyn sicrhau bod ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant yn darparu’r cydbwysedd a’r cyfuniad cywir o ddarpariaeth, i’r dysgwyr a’n busnesau.”   

“Dull mwy cydgysylltiedig o ddatblygu a chyflwyno sgiliau”

“Rydym hefyd wedi datblygu dull mwy cydgysylltiedig o ddatblygu a darparu sgiliau ar draws y rhanbarth, gan ganolbwyntio’n benodol ar gefnogi pobl nad ydynt mewn gwaith, gyda’r nod ychwanegol o leihau prinder sgiliau mewn sectorau allweddol – sefydlu Grwpiau Gorchwyl a Gorffen gyda Gyrfa Cymru ar draws yr holl glystyrau â blaenoriaeth, gan gydweithio’n agosach o lawer â Ffederasiwn Cenedlaethol yr Hyfforddiant yng Nghymru i lunio digwyddiadau ac arolygon cydweithredol, yn ogystal â thyfu’r Gronfa Datblygiad Proffesiynol a ffurfio partneriaeth â llawer o fentrau megis cynllun peilot Profiad Gwaith Addewid Caerdydd ar gyfer athrawon. Yn hollbwysig, rydym hefyd wedi ehangu’r cynnig prentisiaeth ar Lefelau 3 a 4, Lefelau Uwch a Gradd, gan ymateb yn gyflym i newidiadau polisi’r llywodraeth yn ogystal â datblygu cysylltiadau agosach â Chymwysterau Cymru er mwyn dod ag ymagwedd lawer mwy unedig at sgiliau a chymwysterau.

Mae llawer o uchafbwyntiau, o’r Rhaglen Cyfrif Dysgu Personol, i ymgyrchoedd y Sector Blaenoriaeth a’r Ffair Gyrfaoedd Rithwir” 

“Mae llawer o uchafbwyntiau i mi yng nghanol yr holl weithgarwch cadarnhaol hwn.   Mae uno’r Rhaglen Datblygu Sgiliau yn ddiweddar â’r Rhaglen Cyfrif Dysgu Personol newydd yn darparu pecyn cymorth gwell i weithwyr sy’n ennill llai na £26k, yn ogystal â gweithwyr ar ffyrlo, y rhai ar gontractau dim oriau, staff asiantaeth a phobl sydd mewn perygl o gael eu diswyddo.  Mae’n llwybr dysgu hyblyg a all helpu pobl i ddod o hyd i yrfa newydd a dechrau ar alwedigaeth newydd – a bydd yn gymorth amhrisiadwy o ystyried rhagolwg yr OECD y bydd 20% o’n swyddi presennol wedi diflannu erbyn 2025.

“Cynnydd sylweddol o ran datblygu sgiliau a phibelli talent”

Rydym hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran creu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol awdurdodol, gyda Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i’r PSPRC ddefnyddio ein rhwydweithiau cyflogwyr, nodi’r galwedigaethau hynny sy’n flaenoriaeth, yn dod i’r amlwg neu’n dirywio, fel y gallwn wneud penderfyniadau cywir sy’n gwneud y gorau o’n gwaith datblygu sgiliau a phibelli talent – ac roedd hefyd yn galonogol gweld PSPRC yn cefnogi Gwobrau Prentisiaethau Cymru, gan gydnabod yr unigolion, y darparwyr dysgu a’r cyflogwyr sydd wedi rhagori wrth ddatblygu’r rhaglenni prentisiaeth a hyfforddiant – a mentrau cyflogadwyedd cyffredinol – ar draws pob sector.

“Yn nes adref, mae’r tîm yma yn P-RC wedi bod yn gyrru ein mentrau ein hunain fel Ymgyrchoedd Marchnata’r Sector Blaenoriaethau a gynhaliwyd ar y cyd â Newyddion Busnes Cymru, gan dynnu sylw at ehangder y gyrfaoedd sydd ar gael yn ein Sector Gofal arwrol, ein Diwydiannau Creadigol arobryn a’r Clwstwr Technoleg Ariannol sy’n datblygu’n gyflym – a’n Ffair Gyrfaoedd Rithwir am ddim ym mis Mawrth, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru , Cymru’n Gweithio, yr Adran Gwaith a Phensiynau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, Awdurdodau Lleol a darparwyr hyfforddiant annibynnol arbenigol.

“Bydd cyflogwyr sy’n ymateb i newid yn yr hinsawdd drwy CSY rhagweithiol yn gyflogwyr o ddewis i’r bobl hynny sydd â’r setiau sgiliau newydd”

“Mae’n amlwg y bydd pob un o’r pum cenhedlaeth yn y gweithle yn mireinio, yn gwella neu’n newid eu setiau sgiliau yn llwyr yn ystod y blynyddoedd nesaf – a’r adborth rwy’n ei gael yn rheolaidd yw bod pob grŵp oedran yn deall bod hyn yn drawsnewidiad sy’n cael ei yrru gan newid yn yr hinsawdd yn ogystal ag awtomeiddio a’r economi fyd-eang.  Dyna pam y bydd y cyflogwyr hynny sydd â pholisïau ac arferion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol cadarnhaol a rhagweithiol yn ennill calonnau a meddyliau’r llu o wahanol setiau sgiliau a fydd yn deillio o’r ystod eang o raglenni sy’n rhedeg ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Mae heriau i’w goresgyn o hyd, wrth gwrs, ond wrth i mi ysgrifennu, mae’n ymddangos bod ymdeimlad cynyddol o optimistiaeth yn yr economi a gwelliannau pendant yn y farchnad swyddi: ac mae’r rhain yn ffactorau allweddol ar gyfer llwyddiant ein rhaglenni medrus – gan fod pobl o bob oed bellach yn fedrus, yn uwchsgilio ac yn cael eu lladd yn dod â’u harbenigedd a gwybodaeth newydd i weithleoedd sy’n esblygu yn y bedwaredd Oes Ddiwydiannol. “

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn recriwtio ar gyfer dau gyfle newydd cyffrous yn y Tîm Gweithredol: Cyfarwyddwr Strategol – Polisi, Effaith a Phartneriaethau, a Chyfarwyddwr Strategol -Cyfreithiol a Llywodraethu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content