Arolwg Hinsawdd Rhanbarth yn Gyntaf yn datgelu’r angen hanfodol am wybodaeth a gweithredu

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Wrth i COP27 ddirwyn i ben, gyda chytundeb arloesol i ddarparu cyllid “colled a difrod” i wledydd bregus sydd wedi’u taro’n galed gan drychinebau hinsawdd, mae realiti’r argyfwng byd-eang yn dod yn fwy llwm nag erioed – ac yn erbyn y cefndir hwnnw,  mae Cynghrair Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw yn rhyddhau canfyddiadau o’r arolwg annibynnol cyntaf erioed sy’n adrodd barn a phryderon hinsawdd cymuned fusnes De Ddwyrain Cymru.

Mae’r arolwg arloesol hwn, a gynhaliwyd gan Dîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ran y Clymblaid Hinsawdd, yn datgelu angen beirniadol am wybodaeth berthnasol, rhannu gwybodaeth dryloyw a gweithredu ymarferol gan fusnesau o bob maint a sector – gyda nifer llethol o gyfranogwyr yn lleisio pryderon dwfn a sylfaenol am les eu sefydliadau, eu cymunedau a’r blaned yn y dyfodol.

Pryderon dwys ac anghenion brys

Mae’r canfyddiadau’n gwneud darllen sobr, gyda 61% o’r ymatebwyr yn “poeni’n fawr y bydd newid hinsawdd yn cael effaith ddifrifol ar ein bywydau”, a 28% “wir yn poeni y gallai arwain at ddiwedd gwareiddiad fel rydyn ni’n ei wybod”.

O ran effaith yr argyfwng hinsawdd ar fusnesau a sefydliadau, mae 39% yn dweud  bod hynny eisoes wedi cael “rhywfaint o  effaith”, 32% yn  adrodd “effaith gynyddol sylweddol“, 14% yn nodi “effaith fawr allai newid ein model busnes  yn y pen draw”, a 14%  arall yn dweud ei fod wedi newid eu model busnes yn llwyr.  

Archwiliodd yr arolwg hefyd lle mae sefydliadau yn eistedd ar eu taith datgarboneiddio, gyda 36% eisoes yn cymryd  camau bach ac eisiau gwneud mwy, 43% yn cymryd camau sylweddol; a 14% trawiadol yn gweithredu model busnes llawn sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Pan ofynnwyd iddynt enwi’r heriau ymarferol mwyaf sy’n wynebu eu sefydliad ar y ras i sero, nododd dros 90% o’r gynulleidfa y tri rhwystr allweddol fel diffyg  amser, diffyg cyllideb a  bwlch mewn sgiliau a gwybodaeth.

Clymblaid Hinsawdd gyda phwrpas clir

Yng nghyd-destun y rhwystrau hynny, roedd ymatebwyr yn ystyried Clymblaid Hinsawdd CCR sydd newydd ei ffurfio fel cerbyd gyda phedwar prif ddiben:

  • Rhannu arferion gorau
  • Hyrwyddo ymddygiad gwyrdd
  • Fel llwyfan ar gyfer atebolrwydd (mewn meysydd fel Monitro Carbon)
  • Fel mecanwaith cymorth posibl ar gyfer Cyllid /Cyllid.
Roedd Rob O’Dwyer, sydd fel Pennaeth Seilwaith Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn arwain y tîm Ynni sy’n gyfrifol am gynnal yr arolwg, yn glir ynghylch arwyddocâd ei ganfyddiadau:
“Y thema llethol sy’n dod drwodd yw’r angen am frys. Mae busnesau ar draws ein rhanbarth, o bob maint a sector, yn bryderus iawn am raddfa’r her a’r rheidrwydd llwyr o gael y wybodaeth, yr offer a’r modd i ymgorffori cynaliadwyedd yn eu sefydliadau – ar hyn o bryd.”

Pwysleisiodd Ynyr Clwyd, a oedd yn allweddol wrth ddylunio a rheoli’r arolwg fel rhan o dîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y cyfle yn ogystal â’r her:
<blockquote>”Ydy, mae’r arolwg yn amlwg yn ei ganfyddiadau; Ac mae hynny’n adlewyrchu realiti’r sefyllfa bresennol yn unig. Y newyddion cadarnhaol yw bod awydd angerddol gan fusnesau ein Rhanbarth i wneud y pethau cywir, a’u gwneud nawr.

“Mae 46% o’r ymatebwyr yn awyddus i fynychu cyfarfodydd a gweithdai Cynghrair Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – ac mae 36% o’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg eisiau helpu i arwain y glymblaid, gan wneud penderfyniadau fel rhan o grŵp llywio. Mae hynny’n argoeli’n dda ar gyfer Clymblaid Hinsawdd a grëwyd gan ac ar gyfer busnesau De Ddwyrain Cymru.”</blockquote>

Nododd Charlotte Davidson o dîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fod busnesau’r rhanbarth yn adrodd diffyg cefnogaeth, gyda chyfle i’r Glymblaid Hinsawdd lenwi’r gwagle hwn:

“Dywedodd 36% o gyfranogwyr yr arolwg bod eu sefydliadau’n derbyn dim cefnogaeth i’w helpu yn eu trawsnewidiad gwyrdd – a dywedodd 32% arall eu bod ond wedi profi ychydig bach o gefnogaeth. Felly mae’n amlwg bod angen i’r Glymblaid Hinsawdd gyflawni – a bydd canfyddiadau’r arolwg yn dod â chyfeiriad a momentwm i’n gwaith.”

Esboniodd Rhys Owen, Swyddog Datgarboneiddio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sut mae’r arolwg hwn yn ganolog i gyfeiriad Clymblaid Hinsawdd mwyaf newydd y DU yn y dyfodol:

“Mae canfyddiadau’r arolwg yn datgelu cymuned fusnes sydd eisiau ysgogi a gweithredu yn wyneb yr her hinsawdd – a dyna beth mae’r Glymblaid yma i helpu i’w gyflawni.

“Rydyn ni’n cael ein calonogi’n fawr gan yr egni a’r brwdfrydedd a ddangoswyd gan y sefydliadau sydd am yrru a siapio’r Clymblaid, er lles y gymuned fusnes a’r gymdeithas ehangach yn ein Rhanbarth.

“Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, byddwn yn creu pwyllgor llywio sy’n adlewyrchu gwahanol sectorau ein Rhanbarth, gan eu galluogi a’u grymuso i arwain yn y trawsnewidiad datgarboneiddio.

“Dyw hi ddim yn rhy hwyr i ddod yn rhan o’r Glymblaid yma a chael clywed eich llais – cysylltwch â Rhys.Owen@cardiff.gov.uk neu Charlotte.Davidson@cardiff.gov.uk i gymryd rhan.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content