Arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd Yn Cytuno Buddsoddi £37.9 Miliwn

Categorïau:
Buddsoddiadau
Sectorau

Y cytundeb cyllido yw’r cyntaf ers i’r Fargen Ddinesig £1.2 biliwn gael ei lofnodi’n ffurfiol ym mis Mawrth

Mae Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cytuno i fuddsoddi £37.9 miliwn i gefnogi’r datblygiad o glwstwr diwydiant Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.

Mae’r cyllido’n cael ei wneud o Gronfa Fuddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – a dyma’r buddsoddiad cyntaf o’i fath ers i’r rhaglen £1.2 biliwn gael ei lofnodi’n ffurfiol gan arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y rhanbarth ar Fawrth 1.

Disgwylir y bydd y prosiect yn cyflwyno hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad o’r sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, ac y bydd yn creu hyd at 2,000 o swyddi gwerth uchel, uwch-dechnoleg, â’r potensial i weld cannoedd ychwanegol yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr.

Adeiladir cyfleuster o’r radd flaenaf yn y CCR i ddal datblygu cymwysiadau Lled-ddargludydd Cyfansawdd a gweithgynhyrchu Lled-ddargludydd Cyfansawdd ar raddfa uchel, a fydd o gymorth mawr i sefydlu Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn y rhanbarth.

Perchnogir y gyfleuster gan y 10 Cyngor a chaiff y gofod ei brydlesu ar gyfer gweithgynhyrchu Lled-ddargludydd Cyfansawdd a datblygu cymwysiadau. Mae trafodaethau i gytuno lleoliad y safle’n parhau, ond Casnewydd yw’r lleoliad tebygol.

Mae’r Fargen Ddinesig CCR yn ceisio sefydlu’r rhanbarth fel arweinydd y byd ym maes cymwysiadau a alluogir gan Led-ddargludydd Cyfansawdd, a gychwynnwyd gan fuddsoddiad cychwynnol o £12 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Yn 2016, fe wnaeth Innovate UK – asiantaeth arloesi Llywodraeth y DU – gyhoeddi y bydd yn buddsoddi £50miliwn i sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Gatapwlt Lled-ddargludydd Cyfansawdd a fydd nawr yn lleoli yn y CCR. Bydd y Catapult newydd hwn yn adeiladu ar fuddsoddiad presennol gan Brifysgol Caerdydd, IQE ccc, a Llywodraeth Cymru.

Mae’r prosiect wedi bod yn destun proses fanwl o ddiwydrwydd dyladwy i ddarparu sicrwydd arbenigol i benderfynwyr bod allbynau’n gyflawnadwy a fforddadwy. Mae’n bwysig nad yw’r prosiect yn grant neu fenthyciad – mae’n fuddsoddiad masnachol gyda pherchnogaeth y ffowndri’n aros gyda’r 10 Cyngor. Mae’r cynnig yn ceisio dychwelyd y buddsoddiad gwreiddiol a llog dros oes y prosiect.

Meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a Chadeirydd Cabinet Rhanbarthol y Fargen Ddinesig CCR: “Amcan yr ymrwymiadau hyn yw creu eco-system led-ddargludydd cyfansawdd yn Ne Cymru i fanteisio ar amlygrwydd cynyddol technolegau lled-ddargludydd cyfansawdd. Mae hyn yn galw am ddatblygu ac integreiddio cadwyn gyflenwi led-ddargludydd cyfansawdd yn Ne Cymru, gyda’r buddion economaidd a chymdeithasol a gyflwynir gan hynny. Dyma’r arddangosiad cyffyrddadwy cyntaf o’r Fargen Ddinesig hon ar waith – yn anfon neges glir iawn o ymrwymiad i weithredoedd yn hytrach na geiriau.”

Meddai’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Drefynwy (y Cyngor sy’n arwain y prosiect) a’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sy’n cyd-arwain ar bortffolio busnes ac arloesi’r Fargen Ddinesig CCR: “Deallir buddion clystyrau’n dda, gyda Silicon Valley yn UDA fel enghraifft amlwg. Yn wir, mae clystyrau lled-ddargludydd ledled Ewrop, sef o gwmpas Eindhoven, Dresden, Leuven a Grenoble. Fodd bynnag, mae’r rhain wedi’u seilio ar dechnolegau silicon, felly dyma gyfle unigryw i Gymru sefydlu clwstwr lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd a’n sefydlu ein hunain ar reng flaen technoleg led-ddargludydd cyfansawdd ar lefel fyd-eang”

Meddai Dr Drew Nelson, Prif Weithredwr IQE CCC: “Mae wedi creu argraff fawr arnom i weld bod gan Arweinwyr Cyngor y weledigaeth i wneud buddsoddiadau fel hyn. Mae gan IQE bresenoldeb gryf iawn yma eisoes, a mae’n edrych i fuddsoddi i greu capasiti cynhyrchiant ychwanegol sylweddol i gefnogi’r clwstwr CS dros y 5 nesaf. Bydd ein buddsoddiad yn golygu y caiff y cam nesaf o’n twf ei wreiddio’n gadarn yn CCR. Os yw hon yn enghraifft o’r arweinyddiaeth hy y bydd y 10 Cyngor yn ei mabwysiadu yn y dyfodol, yna efallai y byddwn ni’n wir yn gweld bod De-ddwyrain Cymru’n ffynnu fel rhanbarth uwch-dechnoleg ar lefel fyd-eang.”

Croesawodd y Brif Weinidog Carwyn Jones y fargen, gan ddweud: “Dw i wrth fy modd bod ein buddsoddiad o £12m wedi rhoi cychwyn da i’r broses o greu clwstwr diwydiant lled-ddargludydd cyfansawdd cyntaf y byd yng Nghasnewydd. Mae’r buddsoddiad pwysig hwn yn rhoi Cymru ar flaen y gad ynghylch y dechnoleg gyffrous hon, sydd â’r gallu i newid y ffordd rydyn ni’n byw Heblaw am roi hwb i enw da byd-eang Cymru fel arweinydd yn y maes hwn, bydd y safle newydd yng Nghasnewydd yn ffurfio rhan o sector uwch-dechnoleg cynyddol Cymru, y disgwylir y bydd yn creu mwy na 2,000 o swyddi hyfedr a delir yn dda.

“Mae’r cyhoeddiad heddiw yn newyddion gwych i Gymru – a’r cyntaf o lawer o brosiectau cyffrous newydd a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i economi De-ddwyrain Cymru ac, yn y pen draw, bywydau pobl.”

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Mae Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wrth galon ein bywydau bob-dydd, ac fe’u ceir ym mhopeth o ffonau a llechenni i gyfathrebu lloeren a thechnolegau laser. Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn partneriaeth ag IQE, a mae’r cyhoeddiad heddiw yn newyddion ardderchog ar gyfer arloesi, diwydiant a menter yn Ne Cymru a’r tu hwnt.

“Mae’n cynnig cyfle gwirioneddol i adeiladu clwstwr cymwysiadau Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyntaf Ewrop a chreu pwerdy o safon fyd-eang i fasnacheiddio technolegau’r genhedlaeth nesaf.”

Meddai Kevin Crofton, Cadeirydd Catapwlt Cymwysiadau Lled-ddargludydd Cyfansawdd,: “Rydyn ni wrth ein bodd i fod yn gysylltiedig â’r fath fenter hy. Nid yn aml y cyflwynir cyfle i fod yn rhan o gychwyn cyntaf rhywbeth â chymwysterau rhyngwladol; rydyn ni’n teimlo hynny’n fawr iawn ynghylch y prosiect hwn.”

Mae gwaith manwl yn dal i’w wneud i roi terfyn arno ond gobeithir y gall y gwaith adeiladu ddechrau’n gynnar yn yr haf yn 2017.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.