Arweinwyr Talent Siarad

Categorïau:
Cyffredinol
Sgiliau

Grant Santos

Prif Swyddog Gweithredol Hyfforddiant Educ8

Sut ydyn ni’n gwneud y mwyaf o botensial pob cyflogwr a chyflogai ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd? Sut gallwn ni ddatblygu talent pob grŵp oedran? A pha ran y gall prentisiaethau ei chwarae yn sgiliau De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol? Mae’r gyfres ‘Talent Leaders Talking’ Menter yn cyrraedd calon lle rydym yn sefyll o ran y sgiliau, cyflogadwyedd, y cyfleoedd a’r potensial sydd gennym yn ein rhanbarth – darganfod y dimensiynau niferus o ‘Ble Ydyn Ni?‘ A  ‘Beth sy’n digwydd nesaf?’ wrth i ni symud i’r bedwaredd oes ddiwydiannol.   

Grant Santos yw Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Hyfforddi Educ8, y fenter arobryn a sefydlwyd gan y cadeirydd Colin Tucker yn 2004 i fynd i’r afael â phrinder sgiliau ledled Cymru – gan dyfu tîm o 200 sydd bellach yn un o ddarparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru. Yn y drafodaeth ddiddorol hon, rydym yn archwilio sut y gall y rhaglenni prentisiaeth amrywiol ac eang iawn adeiladu llwyddiant cynaliadwy i gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd, yn ein rhanbarth a thu hwnt.

Ar ôl 25 mlynedd yn y gofod prentisiaethau, gallaf ddweud yn sicr bod y rhaglenni hyfforddi a datblygu gwerthfawr hyn yn fwy cyffredin nag yr oeddent – a chael eu cydnabod yn ehangach am y manteision y maent yn eu cynnig i’r dysgwr a’r gweithiwr.

“Yma yng Nghymru, rydym wedi cynyddu prentisiaethau Lefel 4 a 5 yn sylweddol, sy’n aml yn gam tuag at radd. Rydym wedi gweld sectorau newydd fel Cyber, Fintech a Medtech yn esblygu, gan helpu i ysgogi twf prentisiaethau hyblyg. Ac rydym wedi croesawu pwyslais Llywodraeth Cymru ar brentisiaethau pob oed, a’r ymrwymiad i Warant y Person Ifanc ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed. Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod prentisiaethau ar gyfer pawb sy’n 16 oed neu’n hŷn. Nid ar gyfer ymadawyr ysgol yn unig maen nhw – ac maen nhw’n llwybrau perffaith i’r rhai sydd eisoes mewn swydd sydd eisiau hybu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn maes penodol.

“Mae hynny i gyd yn galonogol iawn – ond mae digon o le i wella a lle i dyfu.

“Mae llai nag 20% o gyflogwyr yn cymryd rhan mewn prentisiaethau yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac – feiddiaf ei ddweud – mae gennym ni elfen o snobberi o hyd o gwmpas ‘Prentisiaeth’ sydd rywsut o werth llai na ‘Gradd’. Yn syml, mae’n rhaid i ni roi’r gorau i feddwl felly, yn anad dim oherwydd y gallwch chi wneud y ddwy raglen gan ddechrau fel prentis a phan fydd yr amser yn iawn i chi, gan symud ymlaen tuag at radd. Mae hyd yn oed llawer o ddysgwyr sy’n astudio gradd ac yna’n uwchsgilio gyda phrentisiaeth wedyn. Mae pob math o addysg yn werthfawr a dylid ei ddathlu’n gyfartal.”

Pam mae'r daith brentisiaeth yn iawn i gymaint o bobl

“Dechreuais fy ngyrfa fy hun mewn hyfforddiant ar brentisiaeth Lefel 4 cyn mynd ymlaen i’r brifysgol. Mae’n bwysicach nag erioed i bobl gael y cyfleoedd a’r hyfforddiant sy’n iawn iddyn nhw ar unrhyw adeg benodol. Mae llwybr pawb mewn bywyd yn wahanol. Mae cynnydd pawb yn wahanol. A dyna pam mae prentisiaethau mor gywir i gymaint o bobl. Maent yn cynnig llwybr sy’n caniatáu i bobl wneud y daith mewn ffordd sy’n gweddu orau iddynt.
“Mae’n anodd gorbwysleisio gwerth y profiad dysgu a gafwyd drwy brentisiaeth. Mae popeth yn cael ei gyd-destunoli oherwydd eich bod chi’n dysgu yn y gwaith. Mae popeth yn gwneud synnwyr oherwydd bod y dysgu’n adlewyrchu eich realiti gwaith. Mae’n ymarferol, wedi’i seilio a’i gefnogi’n llawn. Rydych chi’n gweithio gyda phobl brofiadol sydd wedi ‘bod yno’ ac sy’n gallu trosglwyddo eu doethineb a’u harbenigedd mewn ffordd sy’n berthnasol ac yn ddefnyddiol. Byddwch hefyd yn cael eich talu wrth i chi ddysgu; Ni ellir anwybyddu hyn o ystyried lefelau cynyddol dyled, benthyciadau myfyrwyr prifysgol a chostau cynyddol byw yn ein cymdeithas.
“I wneud y mwyaf o’r cyfle sydd gennym yn ein rhanbarth – i ddod â chymaint o bobl â phosibl i mewn i amgylchedd dysgu gwych, ennill, gwaith – mae angen i ni sicrhau bod ein prentisiaethau mor gynhwysol â phosib. Ni allwn fforddio gwario ein holl egni ar y prentisiaethau uwch yn unig, ar Lefel 4 a 5. Mae gan rywun sy’n dechrau yn y diwydiant ar Lefel 2 bob cyfle i fod yn rhedeg tîm neu adran ymhen ychydig flynyddoedd – neu’n gwneud gwaith gwych yn unig. Mae angen i ni helpu pobl i fanteisio ar yr holl gyfleoedd hynny, ar bob lefel.
“Mae Prentisiaethau Lefel 2 yn arbennig o bwysig i adeiladu’r piblinellau talent sydd eu hangen arnom ar gyfer Gofal Cymdeithasol a’r Sector Iechyd. Mae’r rhain yn swyddi sy’n dod ag urddas i filiynau o bobl sydd angen gofal – ac yn aml iawn yn newid bywydau’r bobl sy’n hyfforddi i wneud y gwaith. Felly mae ein holl brentisiaethau yr un mor bwysig â’n gilydd ac mae’n dda gweld Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed yn ystod tymor y Senedd hon – cynnydd o 25%. Mae’n rhaid i ni barhau i adeiladu’r momentwm rydyn ni’n dechrau ei gael y tu ôl i’r rhaglenni newid gemau hyn.

Gwrando ar ddysgwyr a chyflogwyr i 'gael pethau'n iawn'

“Mae’r pandemig wedi cataleiddio nifer o flynyddoedd ein gallu i gyflwyno prentisiaethau yn ddigidol, sy’n gadarnhaol iawn. Ond fe ddaeth y pandemig i’r amlwg hefyd bwysigrwydd gofal bugeiliol – rhywbeth yr ydym wedi bod yn dda ynddo erioed. Rydym yn gweithio mewn llawer o wahanol sectorau ac ar ôl y cyfnod clo rydym wedi ymgorffori rhai o’r arferion a alluogir gan dechnoleg yn ein hyfforddiant – ond mae’n amlwg bod dull cyfunol yn hanfodol.
“Mae’r rhyngweithio dynol hwnnw o hyfforddiant wyneb yn wyneb, sesiynau un i un a gweithdai grŵp yn hanfodol. Felly bydd yr ychydig flynyddoedd nesaf yn ymwneud â chael y cyfuniad hybrid yn union iawn: deall galluoedd llawn technoleg, gwrando ar ein dysgwyr a sefydliadau cwsmeriaid am yr hyn sydd orau iddyn nhw. Rydyn ni wastad wedi gwybod nad yw un maint yn ffitio pawb – a nawr mae gennym gyfle i’w deilwra i bawb.
“Mae’r dull partner hwn o wrando a dysgu wrth wraidd sut rydym yn gweithio gyda chyflogwyr. Mae’n sgwrs wahanol iawn i’r trafodiad yn unig. Rydym yn deall ble mae eu busnesau’n mynd, eu prif heriau dros y 12 mis nesaf a sut y gallwn eu cefnogi orau.
“Mae hynny’n golygu bod yn bartner dysgu gwirioneddol – gweithio gyda chyflogwyr mewn cydweithrediad dwy ffordd, tynnu’r boen i ffwrdd, gofyn y cwestiynau sy’n sylfaenol i lwyddiant eu sefydliad. Beth yw’r pethau sy’n eu dal yn ôl? Beth maen nhw eisiau ei gael o’r rhaglenni? Sut allwn ni drydar ac addasu prentisiaeth fel ei fod yn ychwanegu mantais gystadleuol iddyn nhw? Os ydym yn ei gael yn iawn, mae’n drawsnewidiol – gan greu cynnig gwerth go iawn.”

Mynd o 'Da' i 'Wych' drwy gydraddoldeb cyfle

“Pa mor dda y gallwn ni fod os ydyn ni’n cofleidio holl bosibiliadau darpariaeth prentisiaethau? Mae’r potensial bron yn ddiddiwedd – a’r broses o sylweddoli bod angen i ddarpar ddechrau yn yr ysgol, gydag athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd yn deall ac esbonio’r ddewislen lawn o opsiynau i’w harchwilio gan bawb.
“Os ydyn ni’n gwneud hynny, yna rydyn ni wir ar y ffordd i fod y rhanbarth rydyn ni eisiau bod o ran sgiliau a chyflogaeth.”

Diolch Grant am rannu gyda ni eich angerdd a’ch profiadau yn y byd go iawn. Cadwch lygad am ein Arweinwyr Talent pellach Nodweddion siarad o ffigyrau allweddol yn ein rhanbarth – ac i ddarganfod mwy am y diweddaraf mewn Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru, ewch i: www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content