Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i rhoi ar restr fer y Wobr am Gyfraniad at y Diwydiant Trafnidiaeth.

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cael ei dewis gan Wobrau Trafnidiaeth Cymru i fod ar restr fer y Wobr am Gyfraniad at y Diwydiant Trafnidiaeth.

Gyda gweithredwyr trafnidiaeth yng Nghymru, ac yn wir ledled y byd, yn wynebu heriau newydd i fod yn fwy ecogyfeillgar o ganlyniad i bwysau cynyddol cynhesu byd-eang, mae’r wobr hon yn cydnabod y sefydliadau hynny sydd wedi gweithredu polisïau penodol i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

Cyd-destun P-RC

Dros y degawdau diwethaf mae P-RC wedi ei hadfywio ac mae buddsoddi sylweddol wedi bod ynddi.  Heddiw, mae’n cyfrif am ryw 50% o gyfanswm allbwn economaidd Cymru, ac mae’n gartref i ystod o glystyrau busnes cystadleuol.  Fodd bynnag, er gwaethaf y cryfderau hyn, mae nifer o heriau’n parhau. Mae’r Gwerth Ychwanegol Crynswth, sef mesur o nwyddau a gwasanaethau a ddarperir mewn ardal, yn un o’r rhai isaf yn y DU gyfan.  Hefyd mae problemau cysylltedd yn y rhanbarth, sy’n ei gwneud yn anos i bobl yng nghymunedau’r Cymoedd gael mynediad at gyfleoedd economaidd.

Mae ymagwedd drawsffurfiol partneriaid y P-RC yn creu cyfle i barhau i fynd i’r afael â rhwystrau’r ardal i dwf economaidd, trwy ddatblygu arweinyddiaeth leol gryfach; gwella cysylltedd trafnidiaeth; cynyddu lefelau sgiliau hyd yn oed ymhellach; cefnogi pobl i fynd i mewn i waith; cynyddu’r nifer o dai sy’n cael eu hadeiladu; a rhoi cymorth i fusnesau i arloesi a thyfu.

Gwobr yn seiliedig ar strategaeth P-RC i gyflymu’r symud at Gerbydau Allyriadau Isel Iawn (CAII)

Mae’r rhesymau dros gynnwys P-RC ar y rhestr fer yn seiliedig ar y gwaith sydd wedi ei wneud wrth greu strategaeth CAII i nodi sut y gallai symud yn gyflymach i gerbydau glanach roi P-RC ar flaen y gad o ran trafnidiaeth allyriadau isel.

Bydd cyflymu’r broses o newid i CAII yn helpu i leihau allyriadau sy’n cyfrannu at lygredd aer lleol a’r newid yn yr hinsawdd ac yn dod â buddion economaidd drwy greu swyddi a mewnfuddsoddiadau. Mae polisi a rheoliadau P-RC yng nghyd-destun Ewrop, y DU a Chymru yn graddol leihau allyriadau cerbydau newydd ac mae llunwyr polisïau lleol a rhanbarthol yn gweithio tuag at allyriadau carbon sero net erbyn 2050 drwy gyflymu’r gyfradd y mae cerbydau hŷn sy’n llygru yn cael eu disodli gan gerbydau CAII.

Er mwyn gallu gwneud hyn yn effeithiol ac yn effeithlon mae strategaeth P-RC yn anelu at gydlynu’r gwahanol linynnau o weithgarwch sydd ar waith ar hyd a lled y rhanbarth.

Beth mae’r strategaeth yn ei gwmpasu?

Mae’r strategaeth yn sefydlu fframwaith clir i helpu i gynyddu’r cyflenwad o gerbydau CAII a’r defnydd ohonynt, gan adlewyrchu perfformiad ariannol, amgylcheddol a gweithredol y gwahanol dechnolegau ar hyn o bryd a’r rhagolygon at y dyfodol.  Mae’n galluogi P-RC i gyflymu’r broses o drosglwyddo i gerbydau CAII ac yn rhoi cyngor ar ba danwyddau a thechnolegau i’w cymell a phryd.

Mae cwmpas y gwaith ar hyn o bryd yn cynnwys cerbydau gwasanaeth cyhoeddus (CGCau), tacsis a Cherbydau Llogi Preifat, ceir, faniau, cerbydau nwyddau trwm a beiciau modur, a hynny tan 2030. Mae’r tanwyddau a’r technolegau yn cynnwys cerbydau plygio (trydan batri pur, plygi hybrid ac amrediad estynedig), nwy cywasgedig a hylifol a biomethan, hydrogen, a thanwyddau eraill fel biodiesel a Nwy Petrolewm Hylifol.

Ar gyfer pob math o danwydd neu dechnoleg, mae’r adroddiad yn darparu trosolwg lefel uchel o berfformiad gweithredol, amgylcheddol ac ariannol fel y mae ar hyn o bryd mewn amrywiaeth o fathau o gerbydau; gofynion seilwaith a’r cerbydau sydd ar gael.

Sut bydd y strategaeth yn cael ei defnyddio?

Bydd y strategaeth yn cael ei defnyddio gan P-RC i lywio ei phenderfyniadau datblygu a buddsoddi.

Gall llunwyr polisïau rhanbarthol eraill hefyd ei defnyddio i flaenoriaethu camau gweithredu o ran technolegau a cherbydau, yn seiliedig ar aeddfedrwydd a’u cyfraniad disgwyliedig at gyflawni amcanion amgylcheddol. Gall gweithredwyr Cerbydau Gwasanaethau Cyhoeddus a gweithredwyr fflydoedd cludo nwyddau hefyd ei defnyddio i lywio’u penderfyniadau, gan sicrhau eu bod yn dewis y dechnoleg o ran cerbydau a’r seilwaith ategol mwyaf priodol at eu hanghenion.

Yn ogystal, gellir ei defnyddio i amcangyfrif pa seilwaith gwefru a thanio fydd ei angen i gefnogi’r newid, a phryd a ble y mae angen ei osod.

Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru

Ym mis Mai 2020, dyfarnodd Llywodraeth Cymru £1.3m i P-RC i weithredu camau cyntaf ei Strategaeth yn 2020/21. Mae’r wobr yn cynnwys darpariaeth hyb tacsis, bysiau a chludiant, seilwaith CAII, ynghyd â Sioe Deithiol Cerbydau Trydan a chyfleoedd gyrru a theithio i annog masnachwyr a busnesau i drosglwyddo i gerbydau CAII.

Byddai ennill yn helpu i wneud y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd yn fwy gweladwy ac yn annog buddsoddi

Byddai ennill y wobr hon yn helpu i godi proffil ac ymwybyddiaeth o’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd gan P-RC i gyflawni newid sylweddol yn y defnydd o Gerbydau Allyriadau Isel Iawn ar gyfer pob math o ddibenion yn y rhanbarth, gan gyfrannu at yr amcanion o ran allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr, ansawdd aer a datblygu economaidd.

I hybu newid yn y farchnad, bydd angen gweithredu ychwanegol ar bolisïau, a byddai’r wobr hon yn helpu i yrru’r gwaith hwn yn ei flaen, i gefnogi’r newid. Gallai hefyd helpu i annog cyllidwyr i fuddsoddi mwy i alluogi a hwyluso’r newidiadau ymhellach.

Camau Nesaf

Yn dilyn cyfweliad byr i ymhelaethu ar y cyflwyniadau, cyhoeddir enwau’r enillwyr yn ystod y seremoni wobrwyo ar 9 Hydref.

Diolch i Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth y Rhanbarth a llysgennad dros ynni gwyrdd, Bwrdd ATRh, Cenex a thîm P-RC am yr holl waith sydd wedi ei wneud i greu strategaeth y gallwn ymfalchïo ynddi a phob lwc ar gyfer y wobr.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.