Beth rydym yn ei wneud nesaf: pa rôl fydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd wrth helpu’r rhanbarth i ymadfer ar ôl yr haint Covid-19.

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae’r ymateb i’r pandemig coronafeirws yn peri ysgytiad economaidd aruthrol fawr, y bydd ei effeithiau’n bendant o bara am fisoedd, os nad blynyddoedd.  Mae hefyd yn peri i bobl ailystyried pob mathau o syniadau sydd ganddynt am y ffordd y mae’r economi rhydd yn gweithio, ac am gyflwr economïau byd-eang, cenedlaethol a lleol yn y blynyddoedd i ddod.

Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), mae gwaith ar y gweill i sicrhau bod y cynlluniau a’r strategaethau roedd y Fargen Ddinesig wedi’u rhoi ar waith cyn y pandemig yn eu galluogi i fod â rôl lawn mewn helpu’r rhanbarth i fynd i’r afael ag effaith economaidd y cyfyngiadau symud, ac ail-godi ar ôl i’r haint ddarfod, yn gadarnach ac yn fwy galluog i gyflenwi gwaddol cadarnhaol a pharhaol.

Mae ymagwedd tri cham tuag at ymyriadau dan ystyriaeth:

Yn y cam cyntaf, mae’r pwyslais ar helpu busnesau i gael y budd mwyaf o’r ystod o raglenni cymorth sydd wedi’u rhoi ar waith gan lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru drwy ddarparu gwybodaeth gywir a hollol gyfoes.  Yn ychwanegol, fe fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn casglu tystiolaeth am effaith y pandemig ar wahanol sectorau, fydd yn eu helpu i ddatblygu cymorth mwy pwrpasol, ac yn lleihau’r perygl o ddifrod cymdeithasol gan y dirywiad llym.

Yn olaf, fe fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ailedrych ar eu rhaglenni a’u buddsoddiadau cynlluniedig mewn meysydd megis tai, sgiliau graddedigion a thrafnidiaeth, i weld p’un a oes arnynt angen eu diweddaru yng ngoleuni’r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y pandemig.  Efallai y bydd yna gyfleoedd am ymagweddau mwy gwahaniaethol; er enghraifft, i asesu cydbwysedd y seilwaith sydd ei angen yn y dyfodol – ledled ffyrdd ac yn ddigidol – yn ogystal ag ail-gydbwyso teithio yn y rhanbarth gan ogwyddo oddi wrth y cymarebau cyfredol o 80:10:10 ar gyfer y defnydd o gar preifat, trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol.

Bydd yr ail gam yn gweld Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn helpu busnesau wrth inni ddadebru’n raddol o aeafgwsg economaidd.  Bydd angen ffurfiau mwy digidol a rhith o gymorth busnes i annog entrepreneuriaid i sefydlu busnesau newydd, sy’n tueddu i fod yn gyfrifol am y rhan fwyaf o swyddi newydd a grëir.  Bydd yna gronfeydd newydd yn cael eu sefydlu i helpu i liniaru effeithiau’r cyfyngiadau symud ar fusnesau.  Gallai’r rhain gynnwys: Cronfa Gyd-fuddsoddi Busnesau Bach a Chanolig, a gynlluniwyd i gynorthwyo busnesau mewn sectorau blaenoriaethol yn ystod cynnydd; Parodrwydd i Fuddsoddi i helpu busnesau i gael at gyllid drwy godi ansawdd eu cynigion; a Chronfa Safleoedd Strategol a fwriadwyd i gynyddu niferoedd, cymysgedd ac amrywiaeth y busnesau a all weithredu’n wahanol ac a all leoli y tu allan i brif ddinasoedd y rhanbarth.

Cynigiad arall yw ar gyfer Rhaglen Her Ailadeiladu Economïau Lleol, sydd â’r nod o fagu meddylfryd newydd, ffyrdd newydd o weithio, a chynnyrch newydd i ddarparu momentwm newydd i’r economi sylfaenol rhanbarthol wrth iddo ymadfer ar ôl y cyfyngiadau symud.

Gellid cyflymu datblygiad clwstwr technoleg feddygol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd drwy Fframwaith Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan adeiladu’r busnesau gweithgynhyrchu sydd wedi dargyfeirio yn ystod y pandemig, a manteisio ar gryfderau mewn diheintio chwim, printio 3 dimensiwn ar ddyfeisiadau meddygol, mapio data, deunyddiau amgen ar gyfer deunydd gwarchod wynebau, ac mewn diagnosteg a dyfeisiadau newydd.  Mae yna botensial gwirioneddol i hyn gynorthwyo nodau polisi lefel uwch, megis lleoleiddio cadwyni cyflenwi hanfodol.

Yn olaf, yn y cam hwn, fe fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymateb yn gyflym i fusnesau mewn sectorau allweddol sydd wedi methu â manteisio ar gynlluniau cymorth Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru, i helpu i’w sefydlogi drwy gynhyrchion a chymorth newydd lle mae yna angen y mae modd ei ddangos, megis ecwiti trosadwy, gwarantau a darpariaeth sicrwydd a chefnogaeth gyfochrog.

Ar gyfer y trydydd gam, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi ailadrodd ei hymrwymiad i hyrwyddo twf sectorau allweddol roedd eisoes wedi’u nodi fel sectorau fyddai â rôl hanfodol yn llwyddiant economaidd y rhanbarth yn y dyfodol; yn neilltuol, data a digidol, creadigol, seilwaith, lled-ddargludyddion cyfansawdd, seiber, technoleg feddygol, a thechnoleg ariannol.  Yn ychwanegol, fe fydd yna ganolbwyntio ar adnewyddu’r economi sylfaenol, gan helpu’r sectorau bwyd, amaethu, adwerthu, a thwristiaeth i addasu ac i ffynnu yn wyneb dylanwadau tarfuol Deallusrwydd Artiffisial a dysgu peirianyddol.

Yn olaf, fe fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn anelu at wella cynhyrchiant cwmnïau canolig eu maint, ac mae yna oddeutu 1,300 ohonynt ledled y rhanbarth sy’n cyflogi rhwng 50 a 249 o bobl yr un.  Mae cwmnïau’r Brifddinas-Ranbarth yn y dosbarth hwn yn perfformio’n siomedig o’u cymharu â’u cymheiriaid yng ngweddill y Deyrnas Unedig, ac fe fyddai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn anelu at roi diwedd ar y perfformio siomedig hynny drwy rannu arferion da, darparu cyfleoedd rhwydweithio ac agor y drws i raglen addysg weithredol lefel uchel.

Gyda’i gilydd, mae’r holl gynigion yn y cynllun tri cham hwn yn gyfystyr ag ymyrraeth sylweddol iawn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu busnesau a’r economi rhanbarthol i ymadfer ar ôl ysgytiad cyfyngiadau symud yr haint coronafeirws.  Er na all Prifddinas-Ranbarth Caerdydd newid y cyd-destun economaidd cenedlaethol a byd-eang ehangach, na llunio, ei hun, ddyfodoleg bondigrybwyll yr haint Covid, mae’n bwriadu parhau i wneud synnwyr o’r gwyntoedd croes, deall y grymoedd a allai lunio’r hyn a ddaw nesaf a gwneud beth bynnag a all i helpu i wneud busnesau a chymunedau rhanbarthol yn addas i wynebu dyfodol ansicr.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.