Buddsoddiad ysbrydoledig mewn gwybodaeth iechyd arloesol

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Ar anterth y pandemig, gwnaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fuddsoddiad ecwiti o £2 filiwn yn un o’r mentrau gofal iechyd mwyaf arloesol yn ein rhanbarth – ac yn wir unrhyw le yn Ewrop.  Y cwmni hwnnw yw Pharmatelligence: Ymgynghoriaeth Data Gofal Iechyd unigryw ac arloesol sydd dros y degawd diwethaf wedi meithrin enw da yn fyd-eang am ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol y byd go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a’r diwydiant fferyllol.

Ymunodd Lisa Alderson â Pharmatelligence fel Prif Swyddog Gweithredol fis diwethaf, felly buom yn siarad â Lisa am ei thaith hi ei hun – gan archwilio’r rhesymau pam y symudodd o ecosystem fferyllol fyd-enwog Caergrawnt i helpu i sbarduno cam nesaf twf Pharmatelligence ar draws y byd o’u pencadlys ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Roeddwn wedi datblygu fy ngyrfa yn niwydiant y sector iechyd fel cyflenwr gwerthwyr ers dros 20 mlynedd.  Dechreuais yn y gofod data, dadansoddol ac atebion ymchwil ar gyfer cleientiaid fferyllol, gan weithio i bedwar darparwr blaenllaw, rheoli timau mawr a bach yn ogystal â pherfformio nifer o rolau ymgynghori unigol – gan gynnwys yr amser a dreuliwyd wedi fy ymdrwytho mewn sectorau gofal iechyd daearyddiaeth mor amrywiol â Tsieina a Mecsico. Mae’r daith honno bellach wedi dod â mi at y llwyddiant byd-eang cartref sef Pharmatelligence, yma yn Ne Cymru.

“Mae gan ddarparwyr gofal iechyd i gyd, mae angen arnynt neu maent yn chwilio am ddata – ond yn aml iawn nid ydynt yn gwybod beth i’w wneud â’r data hwnnw.”

“Mae fy mhrofiad o bob cwr o’r byd wedi fy nysgu bod gan ffarmacolegwyr, biodechnolegau a darparwyr gofal iechyd lu o ddata, mae ei angen arnynt neu maent yn chwilio amdano. Ond maent yn aml iawn yn cael trafferth gyda beth i’w wneud â’r data hwnnw, gan gynnwys sut i’w ddefnyddio i wneud y penderfyniadau y mae angen iddynt eu gwneud. Dyna lle gallwn wneud gwahaniaeth go iawn, yn enwedig ar gyfer cynhyrchion nad ydynt wedi’u lansio eto.  Rydym yn helpu i goladu, siapio a chyflwyno mewnwelediadau arbenigol o amrywiaeth enfawr o setiau data a systemau iechyd, gan helpu i ateb rhai cwestiynau mawr sy’n cynnwys ‘Sut mae cael cynnyrch i’r farchnad?’, ‘Sut mae cael ein cynnyrch ar frig y rhestr ar gyfer rhagnodi’, ‘Sut mae meithrin y perthnasoedd cywir â’r rhanddeiliaid gofal iechyd sylfaenol?’  ac yn y pen draw ‘Sut mae hyn yn effeithio ar y claf ac ansawdd ei fywyd?’ 

“Mae Pharmaintelligence yn ymwneud â’r cynhyrchion sydd heb eu lansio eto – yn coladu, siapio a rhoi mewnwelediad i ddata, yn helpu i gael meddyginiaethau i’r farchnad ar gyfer y gofal gorau posibl i gleifion

“Boed yn Fferylliaeth-epidemioleg, Rheoli Risg, Economeg Iechyd, Ymchwil Canlyniadau neu Ddehongli, mae’r gwaith a wnawn yn ymwneud â darparu’r wybodaeth a’r addysg gywir i’r darparwyr – a sicrhau’r effaith fwyaf cadarnhaol ar ofal cleifion drwy gael y meddyginiaethau a’r triniaethau cywir i’r farchnad yn yr amser gorau posibl. Gall hyn olygu helpu gweithwyr fferyllol i gael gafael ar y dystiolaeth yn y byd go iawn sy’n datblygu’r cynnyrch drwy asesiadau therapiwtig, neu helpu i ddatblygu adolygiadau o’r corff llywodraethu a chymeradwyaeth NICE – gan ddarparu’r wybodaeth gywir am y moleciwl neu’r cyffur, nodi pa grwpiau cleifion fydd yn cael eu helpu fwyaf gan y cyffur, pa fanteision cost/budd a gaiff eu darparu i’r ysbytai; a’r holl ddata arall a fynnir yn briodol gan y rheolyddion.

“Bydd ein platfform Livingstone IQ yn amharu’n llwyr ar y gwasanaeth data iechyd, gan ei wneud yn llawer mwy cynhyrchiol a hygyrch”

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous i mi yw ein bod yn gwneud hyn i gyd gyda thîm clos o gyfranwyr craidd – ein tîm hirsefydlog o wyddonwyr mewnol, academyddion, economegwyr iechyd ac arbenigwyr arbenigol sydd â’r pedigri profedig i gyflwyno’r adroddiadau mwyaf awdurdodol.  Mae’r tîm hwnnw wedi rhoi’r sylfaen gryfaf inni ddatblygu ein platafform Livingstone IQ, a fydd yn amharu’n llwyr ar ddarpariaeth gwasanaethau data iechyd yn y ffyrdd mwyaf sylfaenol. Mae’n fodel sy’n seiliedig ar SaaS sydd nid yn unig yn gwneud darpariaeth data hanfodol yn llawer mwy hygyrch, ond sy’n cyflymu’n sylweddol pa mor gyflym y gallwn gyflwyno adroddiadau, gan leihau’r llinell amser o sawl mis i ychydig oriau mewn rhai achosion. Bydd platfform Livingstone IQ SaaS yn rhedeg ochr yn ochr â’n gwasanaeth traddodiadol sefydledig – gan ddarparu’r gorau o’r ddau fyd i’n cwsmeriaid.

“Mae hyn yn golygu y byddwn yn rym ar gyfer cynyddu’r broses o gyflwyno meddyginiaethau a datblygu llwybrau triniaeth – yn ogystal â darparu ffynhonnell gwbl ddiduedd y gall pawb sydd angen data iechyd critigol ymddiried ynddi.”

“Grym ar gyfer cynyddu’r broses o gyflwyno meddyginiaethau a datblygu llwybrau triniaeth”

“Mae hefyd yn galonogol gwybod bod y platfform hwn wedi’i ddatblygu’n fewnol, gan yr un tîm sydd dros y degawd diwethaf wedi meithrin enw mor aruthrol am darddiad. Mae’r tîm hwn hefyd wedi ei eni a’i fagu yng Nghymru ac rydym i gyd yn awyddus iawn i feithrin y cysylltiadau agosaf posibl â gweddill economi’r P-RC, gan gydweithio â’r holl gwmnïau iechyd a medtech lleol, gan ddysgu oddi wrth ein gilydd a manteisio i’r eithaf ar yr egni a’r potensial anhygoel sydd gennym yn y rhanbarth hwn.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.