Caiff cynllun tacsis gwyrdd ‘profwch cyn prynu’ gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru ei lansio heddiw yn Sioe Deithiol Ranbarthol De-ddwyrain Cymru Trafnidiaeth Lân Cop Cymru

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’  ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lansiwyd y cynllun gan y Cynghorydd Huw David yn nigwyddiad Trafnidiaeth Lân De-ddwyrain Cymru, a drefnwyd fel rhan o’r rhaglen Cop Cymru a weithredir yn gyfochrog â chynhadledd Cop26 mewn cyfres o sioeau teithiol ledled Cymru, gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn canolbwyntio ar thema trafnidiaeth lân.  Mae’r drefn neilltuo cerbydau’n dechrau ar y 10fed o Dachwedd, 2021 a rhoddir ceir ar gael o’r 1af o Ragfyr.  Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fydd un o’r dinas-ranbarthau cyntaf yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn treial o’r math hwn.

Mae’r cynllun yn caniatáu i yrwyr tacsis trwyddedig ledled y 10 awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd roi cynnig ar dacsi cyfan gwbl drydan, sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn, yn ddi-dâl am 30 niwrnod, yn cynnwys gwefru, yswiriant a sicrwydd os bydd y cerbyd yn torri, y cyfan yn rhad ac am ddim.  Nod y ‘Cynllun Profwch Cyn Prynu’ ar gyfer ein Tacsis Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) yw annog gyrwyr tacsis i bontio i gerbydau 100% trydan, sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.  Mae gennym 44 o gerbydau Nissan Dynamo ar gael i’w defnyddio ar gyfer treial o dair blynedd.

Bydd y gyrwyr yn gallu neilltuo cerbyd ar-lein o ddydd Mercher (y 10fed o Dachwedd), a byddant yn gallu cymryd car o’r 1af o Ragfyr. http://www.electrictaxiwales.co.uk/

Bydd y treial yn weithredol hyd at y 30ain o Dachwedd, 2023 gyda chyfanswm y cyllid a ddaw o Lywodraeth Cymru yn £3.4 miliwn i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a £111,000 i Sir Benfro.

Dywedodd Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, sydd â chyfrifoldeb am drafnidiaeth:

“Mae’r cynllun treial hwn yn gyfle ardderchog i gynorthwyo ac i ddarparu’r hyder i yrwyr tacsis y mae arnynt ei angen i newid i gerbyd trydan, gan hefyd fod â rhan mewn helpu i wneud ein system drafnidiaeth yn lanach, yn wyrddach ac yn fwy cynaliadwy.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:  

“Rwyf wrth fy modd fod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw’n lansio’r ‘Cynllun Profwch Cyn Prynu’, a ariannir gan Lywodraeth Cymru.  Dim ond megis dechrau yw’r cynllun hwn ar uchelgais Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i greu rhwydwaith trafnidiaeth integredig wedi’i lwyr ddatgarboneiddio sydd, wrth inni’n gynyddol weld prosiectau’n datblygu o gael eu cynllunio i’w rhoi ar waith yn ffisegol, yn cyflym ddod yn realiti wrth inni symud yn nes ac yn nes yn ein ras tuag at allyriadau carbon sero-net erbyn 2050.”

Dywedodd Andrew Elkin, Rheolwr Cyffredinol Day’s Rental:

“Rydym wrth ein bodd o fod â rôl weithredol yn y fenter “Profwch Cyn Prynu” i Dacsis Hacni Cerbydau Allriadau Sero (ZEV).  Ar ôl ymgynghori maith, penderfynwyd mai y ni, fel partner rheolwr, yw’r mwyaf cymwys i ddarparu’r arbenigedd angenrheidiol i gyflenwi’r cynllun ac i gyflawni’r llwyddiant y mae pawb yn disgwyl iddo fod.  Gan ragweld yr her a chan ddefnyddio lleoliadau’n rhwydwaith o ganghennau ledled De Cymru, rydym yn hyderus y gallwn gyflenwi cynllun Tacsis Cerbydau Trydan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd â’r lefelau uchel cysylltiedig o wasanaeth i gwsmeriaid rydym yn ei gynnig, gyda chyd-nod o greu amgylchedd gwell ac iachach y mae Tacsis Cerbydau Trydan Newydd yn ei ddarparu.  Fel busnes teuluol Cymreig sydd wedi bod yn gweithredu er 1926, mae hon yn fenter gydweithredol gyffrous â Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.”

 

Gwelodd Sioeau Teithiol Rhanbarthol COP26, a ddechreuodd ar y 4ydd o Dachwedd, nifer o arbenigwyr yn cymryd rhan mewn mentrau cynaliadwy, sy’n ystyriol o’r amgylchedd yn dod ynghyd i rannu arferion gorau ac i gymryd rhan mewn sgyrsiau pwysig am yr argyfwng hinsawdd.

Ffurfiodd y digwyddiadau ran o’r ymgyrch COP Cymru fwy cyffredinol, fydd yn diweddu ag Wythnos Hinsawdd Cymru yn ddiweddarach y mis hwn, lle y gall aelodau’r cyhoedd gofrestru i weld amrywiaeth o rith-ddigwyddiadau, yn amrywio o ymateb cyfredol Cymru i’r argyfwng hinsawdd i archwilio’r rôl sydd gan natur o ran gwytnwch yr hinsawdd.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu Gweledigaeth bellgyrhaeddol ar gyfer Cludo Teithwyr ar y Rheilffyrdd fydd yn allweddol i lwyddiant De-ddwyrain Cymru i godi-i-wastatáu, i gryfhau ac i ailgodi’n gryfach i wella’r deilliannau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.