Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro: Meithrin Llwybrau Talent mewn Technoleg

Categorïau:
Sgiliau

Ar ôl llwyddiant Bŵtcamps Technoleg Venture yr hydref diwethaf, daeth yn amlwg bod awydd am uwchsgilio mewn technoleg ar draws ein Rhanbarth.

Wedi’u hariannu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) a Chronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU, bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio tri Bŵtcamp newydd sy’n canolbwyntio ar sgiliau data, digidol a seiberddiogelwch a arweinir gan y diwydiant. Bydd y Bŵtcamps yn cael eu darparu gan y Coleg dan Raglen Datblygu a Thyfu Clystyrau PRC, gan arwain mentrau sgiliau i fynd i’r afael â phrinder sgiliau, creu llwybrau talent newydd, ac ehangu mynediad at uwchsgilio.

O’r rhai sy’n newid gyrfa i raddedigion, dychwelwyr gyrfa, neu ymadawyr ysgol, mae’r Bŵtcamps yn gyfle delfrydol i bob unigolyn sy’n ceisio rhoi hwb i’w gyrfa mewn technoleg – yn ogystal â grymuso busnesau ein Rhanbarth gyda thalent ddigidol ragorol.

Graduates working on a presentation for Venture into Tech Bootcamps

Teithio tuag at Ddata

Cyflwynir y Bŵtcamp Dadansoddeg Data ar gyfer Busnes gan iungo Solutions, sy’n cyflwyno sesiynau wedi’u teilwra gan gynnwys Ystadegau ar gyfer Dadansoddi Data, Delweddu Data, Llywodraethu Gwybodaeth, a Dyfodol Data mewn Busnes.

Bydd cwblhau’r rhaglen a’r asesiad yn llwyddiannus yn arwain at Gymhwyster Lefel 3 mewn Dadansoddeg Data.

Deifio i’r Digidol

Wedi’i gyflwyno gan Big Learning Company a Tramshed Tech, bydd y Bŵtcamp Digidol ymdrochol yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol i gyfranogwyr i ffynnu yn y byd digidol.

Gan gwmpasu amrywiaeth o fodiwlau gan gynnwys Deallusrwydd Artiffisial, Dylunio UX, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, a Rheoli Prosiectau, mae’r Bŵtcamp yn sicrhau bod unigolion yn cael dealltwriaeth eang o arferion digidol i’w defnyddio yn y gweithle.

Cofleidio Sgiliau Seiberddiogelwch

Bydd yr Hyb Arloesedd Seiber yn arwain y Bŵtcamp Seiberddiogelwch mewn Busnes, gan roi cyflwyniad cynhwysfawr i seiberddiogelwch ac offer seiber.

O Beirianneg Gymdeithasol a Risg Seiberddiogelwch i Ddiogelwch Rhwydweithiau ac Ymdrin â Digwyddiadau, bydd y Bŵtcamp Seiber yn arfogi cyfranogwyr â gwybodaeth hanfodol am seiberddiogelwch i fod ar flaen y gad mewn rôl seiber.

Trawsnewid Sgiliau Newydd yn Yrfaoedd

Bydd pob Bŵtcamp yn cychwyn ym mis Chwefror ac yn digwydd dros 10 wythnos ar sail un diwrnod yr wythnos, gan ddatblygu ymgeiswyr mewn sgiliau arbenigol a chyflogadwyedd.

Mae’r Bŵtcamps yn cynnwys hyfforddiant cyflogadwyedd ymarferol, gan gynnwys sgiliau cyfweld, cyfleoedd rhwydweithio, a mentora un-i-un i sicrhau bod pob ymgeisydd yn barod am gyfweliad neu ddyrchafiad.

Mae James Scorey, Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, yn esbonio pam mae’r Bŵtcamps hyn yn hanfodol i ddatblygu talent STEM yn y Rhanbarth:

“Rwy’n falch iawn y bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio tri Bŵtcamp newydd i uwchsgilio unigolion ym maes sgiliau data, digidol a seiber.

“Rydym wrth ein bodd ein bod yn gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a darparwyr hyfforddiant sy’n arwain y diwydiant i ddarparu cyflenwad mawr ei angen o weithwyr proffesiynol dawnus ym maes technoleg a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar gyflogwyr ledled de-ddwyrain Cymru.”

Mae Rowena O’Sullivan, Rheolwr Sgiliau a Thalent Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn rhannu ei brwdfrydedd ar gyfer y rownd nesaf o Bŵtcamps:

“Mae sgiliau data, digidol, a seiberddiogelwch yn hanfodol i bob busnes modern. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn falch o yrru’r rhaglen hanfodol hon yn ei blaen i ehangu cronfa dalent ein Rhanbarth i fodloni gofynion cynyddol y diwydiant.

“Bydd pob Bŵtcamp yn rhoi’r sgiliau amhrisiadwy sydd eu hangen ar gyfranogwyr i ffynnu o fewn y sector technoleg sy’n tyfu, gan sicrhau ar yr un pryd y bydd busnesau ein Rhanbarth yn elwa o dalent technoleg hynod o fedrus i bweru eu dyfodol.”

Manteisiwch ar y cyfle i lansio eich gyrfa yn y diwydiannau hyn y mae galw mawr amdanynt drwy wneud cais yma: Rhaglenni hyfforddiant llwybr carlam i oedolion – Coleg Caerdydd a’r Fro (cavc.ac.uk)

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content