Mae Digwyddiad yn Llundain gan Brifddinas Ranbarth Caerdydd yn Arddangos Cyfleoedd Buddsoddi de Cymru

Categorïau:
Cyffredinol
Datganiad i'r Wasg – Arall

CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Nod y digwyddiad ‘Buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd’, sef rhan o raglen flynyddol Wythnos Cymru yn Llundain, oedd datblygu’r deialog â’r gymuned fuddsoddi yng Nghymru, Llundain, a’r tu hwnt, i archwilio cyfleoedd yn ymwneud â chyd-fuddsoddi â phortffolio cronfeydd arian Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, megis y Gronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi a’r Gronfa Adeiladau Strategol, a hefyd Menter y Cymoedd Gogleddol sydd i’w lansio yn o fuan.

Aerial image of London with Investing in the Cardiff Capital Region text

Clywodd mwy nag 85 o fynychwyr, yn cynnwys buddsoddwyr a datblygwyr, am y manteision cystadleuol yn y Rhanbarth, ei strategaeth glystyrau, creu’r Parth Buddsoddi newydd, a gwaith ailddatblygu sylweddol hen safle Gorsaf Bŵer Aberddawan.

Llywyddwyd y digwyddiad gan Y Farwnes Wilcox o Gasnewydd, gyda chyfarwyddwr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Kellie Beirne, yn hwyluso trafodaethau rhwng panel arbenigol oedd yn cynnwys Gweinidog Swyddfa Cymru, Fay Jones, AS; Lucy Cohen o Mazuma, a dderbyniodd gyllid cyfalaf yn ddiweddar gan Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi o eiddo Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu i roi hwb i’w weithrediadau; Michael Magee, Partner yn PwC; a George Richards, uwch-gyfarwyddwr yn CBRE.

Siaradodd y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy ac Arweinydd Portffolio Ymchwil ac Arloesi, hefyd am bwysigrwydd twf cynaliadwy law yn llaw ag arloesi.

Dywedodd y Cynghorydd Brocklesby: “Mae De Cymru yn cynnig cynifer o gyfleoedd buddsoddi cyffrous, ac mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn alluogwr ac yn gydweithredwr a all helpu i wneud i’r rhain ddigwydd.

“Anogwn fuddsoddwyr a datblygwyr o Gymru, y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt i siarad â ni am sut y gallwn gydweithio i ddatblygu buddion economaidd a chymdeithasol yn y Rhanbarth.”

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Fay Jones: “Bu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyson yn gatalydd dros fuddsoddi ac arloesi ledled De Cymru.  Amlygodd y digwyddiad hwn hyd a lled cyfleoedd buddsoddi y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn eu darparu, gan ddangos pam mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn falch o gefnogi’i gwaith parhaus ac o fuddsoddi yn ei dyfodol.” 

Lucy Cohen yw cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein a leolir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a dderbyniodd yn ddiweddar fuddsoddiad gwerth miliynau lawer o bunnau gan Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi (IIC), a ariannir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Siaradodd hi am yr hyn a olygai’r buddsoddiad i’w chwmni, sy’n un o brif ddarparwyr gwasanaethau cyfrifyddiaeth ar gyfer microfusnesau yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gwahaniaethu’i fusnes drwy fodel tanysgrifio sy’n caniatáu i danysgrifwyr ddewis o ystod o becynnau cyfrifyddiaeth, ac elwa o’i dechnoleg berchnogol trwy MazApp®

Dywedodd Lucy: “Drwy ychwanegu’r buddsoddiad newydd hwn gan IIC, bydd Mazuma yn cyflymu datblygiad ei ddatrysiadau technoleg cyfrifyddiaeth newydd, bydd yn ehangu’r timau marchnata a gwerthu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac yn buddsoddi yn seilwaith a gweithrediadau’r cwmni i gynorthwyo twf.  

“Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhannu’n nodau a’n gweledigaeth. Gallwn yn awr gyflymu datblygiad ein technoleg berchnogol, a throsoli’n safle i ddilyn nodau strategol cyfnod hir.”

Lucy Cohen and

Y buddsoddiad gan Mazuma yw ail fuddsoddiad IIC, y cyntaf ohonynt oedd AMPLYFI, y busnes deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol darfol a leolir yng Nghaerdydd.  Hyd yn hyn, derbyniodd y gronfa fwy na 180 o geisiadau am gyllid oddi wrth gwmnïau i dderbyn buddsoddiad dichonol ledled De Cymru.

A hithau wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2022 ac yn cael cefnogaeth cronfeydd arian Llywodraeth y Deyrnas Unedig, £50 miliwn gychwynnol gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae’r gronfa’n bwriadu buddsoddi cyfalaf cyfnod hir mewn cyfleoedd twf cynaliadwy ledled y deg awdurdod unedol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Ei Bartner Cyffredinol yw Capricorn Fund Managers (CFM), sy’n gyfrifol am reoli’r gronfa a’r portffolio cyffredinol a rheoli risg, gyda PwC yn cynorthwyo Capricorn Fund Managers mewn materion cynghori, yn cynnwys ymchwil a chanfod buddsoddiad.

Cynhaliwyd y digwyddiad ‘Buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd’ fel rhan o’r rhaglen Wythnos Cymru yn Llundain, sydd â’r nod o amlygu ac arddangos cyfleoedd yn y wlad.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content