Category: Arwain Agweddau

Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.
Gwelodd 2023 y Ganolfan Arloesi Seiber (CIH) yn cyrraedd cerrig milltir trawiadol – ac wrth inni ddynesu at hanner ffordd drwy 2023, siaradasom â’r Athro Pete Burnap am y cynnydd trawiadol sydd eisoes wedi’i gyflawni gan y tîm ysbrydoledig hwn …
Mae gan Gynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEP) rôl hanfodol yn y ras i sero net – drwy wella’n dealltwriaeth o beth mae’r trawsnewid i ynni adnewyddadwy’n debygol o olygu, gan fod â rhan hanfodol mewn llunio’r pontio i system ynni newydd sylfaenol.
Mae Wythnos Iechyd Meddwl yn ein herio i feddwl o ddifri’ am ein hunain, ein gweithleoedd, ein cymdeithas – a’r math o fyd y mae arnom eisiau byw ynddo. Felly, sut mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn helpu i feithrin unigolion a chymunedau iachach, mewn rhanbarth a adeiladir ar fodd o fyw a chynhwysiant, yn ogystal â chynhyrchiant?
Fel y rhan fwyaf o economïau modern eraill, mae cyfuniad o newid demograffig, ras i sero a phedwerydd chwyldro diwydiannol yn rhoi rhai o’r heriau – a chyfleoedd – mwyaf anferthol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a welwyd ym maes cyfalaf dynol.
Heddiw yw ‘Y Diwrnod’ pan fydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dathlu economi Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) De-ddwyrain Cymru – drwy Gynhadledd Fusnes Ysgogi 2023 a gynhelir yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, gan ganolbwyntio ar sut y gall mentrau ein Rhanbarth ysgogi eu huchelgeisiau a chyflawni ‘twf da’. Cawsom sgwrs â Suzanne Chesterton, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, am ei gweledigaeth ar gyfer y digwyddiad allanol hwn …
Cynhadledd Fusnes ‘Ysgogi’, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gynhelir yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ar 26 Ebrill, yw ‘Y Diwrnod’ lle byddwn yn dathlu ysbryd entrepreneuraidd ein Rhanbarth. Yn y gyntaf mewn cyfres arbennig sy’n rhoi sylw i Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym yn siarad â Vicky Mann, sylfaenydd NearMeNow a VZTA, am ei phrofiad fel entrepreneur yn Ne-ddwyrain Cymru.
Yr wythnos hon oedd dechrau Ramadan – mis mwyaf sanctaidd y flwyddyn i’r 1.9 biliwn o bobl sy’n dilyn y ffydd Islamaidd ledled y byd. Mae’n gyfle i fyfyrio ar rôl werthfawr y gymuned Fwslimaidd yn natblygiad De-ddwyrain Cymru fel rhanbarth deinamig, eang ei orwelion, sy’n parchu pob crefydd a chred, a rhanbarth cynhwysol lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.
Diwrnod Rhyngwladol y Menywod oedd yn dominyddu’r penawdau ddechrau mis Mawrth, a hynny’n gwbl ddealladwy. Ond mae cynhwysiant yn fwy na chydraddoldeb rhwng y rhywiau – ac yn rhywbeth sy’n ysbrydoli arloesedd bob dydd yn yr Hyb Arloesedd Seiber – fel y gwelsom pan gawsom sgwrs â Dr Yulia Cherdantseva, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd, ac Arweinydd y Brifysgol o ran sgiliau yn yr Hyb Arloesedd Seiber.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content