Category: Arwain Agweddau

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Mae'r symudiad tuag at Economi Werdd, sy'n gosod targed o ddim allyriadau erbyn 2050, yn newid y ffordd y mae pobl yn gweithio ac yn byw yn gyflym ledled y DU. Gan fod angen cyflawni canran sylweddol o ddatgarboneiddio erbyn diwedd y degawd hwn, bydd cyflymder y trawsnewid yn aruthrol i bawb ac o bosibl yn ddryslyd i lawer. Mae Leigh Hughes, Cyfarwyddwr CSR Bouygues Construction yn y DU a Chadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC), yn poeni y gallai maint y newid ddrysu pobl a golygu ein bod yn colli'r cyfleoedd sydd o'n blaenau, ar gyfer sgiliau a bywyd yn gyffredinol.
Naw mis yn ôl, gwnaethom gyfweld â Philippa Marsden i ddarganfod sut yr oedd Sir Bwrdeistref Caerffili yn ymdopi pan oedd y pandemig ar ei waethaf - gan archwilio gweledigaeth Philippa ei hun ar gyfer ailgodi’n gryfach, drwy stryd fawr wedi'i hail-ddychmygu, cymuned wedi'i hadfywio a bwrdeistref wedi'i hail-bwrpasu sy’n canolbwyntio ar greu ffyniant cynhwysol. Roedd ymrwymiad Philippa i'w rôl a'i hangerdd tuag at ei chymuned yn amlwg - a chyda'i phenodiad diweddar fel Dirprwy Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol P-RC, roeddem o'r farn ei bod yn amser da i gael sgwrs arall a chlywed meddyliau diweddaraf Philippa am Gaerffili a hefyd y Rhanbarth....
Pan ddaeth Richard John yn Arweinydd newydd etholedig Cyngor Sir Fynwy ym mis Mai eleni, daeth yn geidwad allweddol i Sir y mae llawer yn ei hystyried yn un o'r rhai harddaf yng Nghymru (a'r DU) - ardal sy'n cynnwys y Mynyddoedd Duon, Dyffryn Gwy a llawer o henebion hanesyddol o fewn ei ffiniau. Mae hefyd yn gartref i tua 95,000 o bobl sy'n byw ar draws sir wledig yn ei hanfod, sy'n cynnwys trefi fel y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy, a Brynbuga. Buom yn siarad â Richard am y sbardunau allweddol sy'n ei ysgogi - a'i obeithion a'i uchelgeisiau yn y dyfodol ar gyfer sir unigryw a rhanbarth sy'n esblygu'n gyflym ...
Mae trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig Bro Morgannwg yn gartref i fwy na 130,000 o bobl – gan gwmpasu eithafion cyfoeth a thlodi, a chyfuniad o economïau ‘hen’ a ‘newydd’. Buom yn siarad ag Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore, i ddarganfod sut mae'r rhan hanesyddol ac unigryw hon o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dygymod â heriau’r flwyddyn ddiwethaf – a'i farn ar ragolygon ar gyfer y Fro a'r Rhanbarth ehangach wrth i'r sylw droi at adeiladu'n ôl yn well...
Mae Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod â lle rhyfeddol o amlwg ar bantheon arloesedd Cymru - fel y darganfyddom pan siaradom â Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol P-RC, Aelod Cabinet P-RC a hyrwyddwr angerddol adferiad economaidd ‘gwyrdd a glân’ a allai gweld P-RC yn arwain y DU wrth hyrwyddo cerbydau allyriadau isel iawn …
Yn ein hail gyfweliad, mae Nigel yn sôn wrthym am yr hyn y mae’n ei gyfrannu at ei rôl newydd yn ei farn e, ynghyd â'i farn ar yr effaith fesuradwy y gall y Cyngor Busnes ei chael ar fusnesau ar draws y rhanbarth ...
Yn y cyntaf o ddau gyfweliad difyr, mae Nigel yn rhannu gyda ni ei brofiad o’i fywyd cynnar yng Nghwm Tawe - a'r gwersi a ddysgwyd mewn gyrfa ddisglair sydd wedi ei weld yn adeiladu, arwain a rhannu mentrau mewn llawer o sectorau, gan gynnwys Technoleg a Gwasanaethau Busnes...
Wrth i flwyddyn heb ei hail ddirwyn i’w phen, mae Anthony Hunt, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn talu teyrnged i'r cynnydd a'r canlyniadau a gyflawnwyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd trwy ffocws cyfunol arweinyddiaeth ranbarthol a chydweithio eang â busnesau a chymunedau ledled De-Ddwyrain Cymru...
Yn ystod hydref 2020 cyhoeddwyd adroddiad annibynnol SQW ar y gwaith sydd wedi ei wneud gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ers ei sefydlu bedair blynedd yn ôl – adroddiad allweddol fydd yn cael ei gyflwyno i lywio Adolygiad Gateway Llywodraeth y DU yn gynnar yn 2021.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.