Category: Buddsoddiadau

Bydd Canolfan Arloesi Seiber (CAS) newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes Seiber-Ddiogelwch yn weithredol yn ddiweddarach eleni ar ôl denu ymrwymiadau cyd-fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PR-C) a phartneriaid yn y diwydiant.
Roedd buddsoddiad ecwiti Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Ionawr 2021 yn Pharmatelligence yn ymrwymiad i'r arloeswr eithriadol o Gaerdydd sy'n torri ei gwys ei hun i ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol, go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a'r diwydiant fferyllol.
Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.4m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Zip World, sy'n enwog yng Ngogledd Cymru am fod â’r llinell sip gyflymaf yn y byd, wedi dod â'u brand unigryw o dwristiaeth antur i ganol gwlad fynyddig y Rhigos. Gyda'r nod o roi hwb i economi De Cymru, wrth ddefnyddio'r dirwedd drawiadol i adfywio’r eicon hwn o hanes glofaol y rhanbarth, agorodd y safle i'r cyhoedd ar 26 Ebrill. Yn awyddus i weld y trawsnewidiad rhyfeddol hwn a chael profiad o Zip World ein hunain, fe gwrddon ni ag Ellie Watkins, sy'n rheoli'r holl weithgarwch marchnata lleol, a'r tîm ehangach i ddeall mwy am hanes Zip World Tower a’i gynlluniau presennol ac i’r dyfodol, a sut brofiad ydy gweithio yno.
Gyda Phrosbectws Buddsoddi P-RC, "Llewyrch i’n Lle" yn barod i'w gyflwyno i Lywodraethau Cymru a'r DU, roeddem o'r farn ei bod yn amserol archwilio sut mae Partneriaeth Twf Economaidd (PTER) P-RC yn esblygu i ddiwallu anghenion strwythur rhanbarthol. Roedd Adroddiad SQW a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU yn canmol y gwaith a wnaed hyd yma gan y PTER, felly aethon ni ati i holi am farn Frank Holmes, Partner Gambit Corporate Finance a Chadeirydd y PTER a Kevin Gardiner, Strategydd Buddsoddi Byd-eang Rothschild Wealth Management a chyd-aelod o Fwrdd y PTER, i ddarganfod beth y maen nhw’n credu yw’r prif hanfodion ar gyfer y 12 mis nesaf ....
Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru - ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.
Cafodd Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 'Ffyniant i'n Lle' – ei gyhoeddi’n ddiweddar gan amlinellu chwe chynnig clwstwr craidd a phum cynnig seilwaith 'galluogi' allweddol ynghyd â chyfres o 'gynigion mwy' ar gyfer y tymor hwy megis creu canolfannau hydrogen ac ynni’r llanw.
Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru - ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.
Cafodd Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - 'Ffyniant i'n Lle' - ei gyhoeddi’n ddiweddar gan amlinellu chwe chynnig clwstwr craidd a phum cynnig seilwaith 'galluogi' allweddol ynghyd â chyfres o 'gynigion mwy' ar gyfer y tymor hwy megis creu canolfannau hydrogen ac ynni’r llanw.
Mae Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd ar fin cael ei gyflwyno i Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru, yn egluro mewn manylder eglur a chynhwysfawr raglen radical ac angenrheidiol o fuddsoddi a thrawsnewid, sy’n canolbwyntio ar gyfarparu economi a chymdeithas De-ddwyrain Cymru â’r adnoddau, yr offer a’r strwythur ar gyfer y degawdau o her a chyfle sydd o’n blaen.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi gwneud buddsoddiad mân-ecwiti gwerth £2 filiwn yn Pharmatelligence, sef arbenigwr data gofal iechyd a leolir yng Nghaerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.