Category: Buddsoddiadau

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.
Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …
Gwelodd 2023 y Ganolfan Arloesi Seiber (CIH) yn cyrraedd cerrig milltir trawiadol – ac wrth inni ddynesu at hanner ffordd drwy 2023, siaradasom â’r Athro Pete Burnap am y cynnydd trawiadol sydd eisoes wedi’i gyflawni gan y tîm ysbrydoledig hwn …
Lansiodd Hyb Arloesedd Seiber Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) ei Raglen Her gyntaf erioed ar y 3ydd o Fawrth, gan wahodd arloeswyr i ymateb i rai o’r heriau brys mwyaf y mae’r DU yn eu hwynebu ym maes seiber. Gyda’r dyddiad cau ar gyfer ymgeisio ar y 28ain o Fawrth, cawsom sgwrs â’r Athro Pete Burnap ynglŷn â’r rhaglen arloesol hon, a sut y gall fod o gymorth i drawsnewid seiberddiogelwch ein gwlad …
Mae Media Cymru yn symud meddylfryd ac yn symud llawer o ddeialau yn y diwydiannau creadigol, gyda chyfres o gylchoedd ariannu, hyfforddiant, ymchwil a chyfleoedd a fydd yn chwyldroi tirwedd cyfryngau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn sicrhau statws o ragoriaeth fyd-eang. Ond beth sy'n gwneud y byd yn gyntaf?
Agorodd y cyhoeddiad am Hyb Arloesedd Seibr o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mai eleni lawer o orwelion newydd ar gyfer economi, sylfaen dalent a diogelwch ein rhanbarth. Gyda heddiw - 'Cyber Monday' - yn dangos pa mor ddwfn y mae seiber bellach yn siapio ein byd, buom yn siarad â'r Athro Pete Burnap, y gyrrwr allweddol y tu ôl i'r Hwb, ar y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at 'lansiad caled' yng ngwanwyn 2023 ...
Daeth dydd Mawrth 15 Tachwedd â'r bwriad mawr i ddadorchuddio cronfa Cyfalaf Buddsoddi Arloesi gwerth £50 miliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - gyda digwyddiad lansio llawn yn Stadiwm Principality Caerdydd yn gweld cynulleidfa o 150 yn mwynhau dysgu sut y bydd y gronfa hon yn mynd ag arloesi busnesau bach a chanolig yn Ne-ddwyrain Cymru i lefel hollol newydd.
Bydd Canolfan Arloesi Seiber (CAS) newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes Seiber-Ddiogelwch yn weithredol yn ddiweddarach eleni ar ôl denu ymrwymiadau cyd-fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PR-C) a phartneriaid yn y diwydiant.
Roedd buddsoddiad ecwiti Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Ionawr 2021 yn Pharmatelligence yn ymrwymiad i'r arloeswr eithriadol o Gaerdydd sy'n torri ei gwys ei hun i ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol, go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a'r diwydiant fferyllol.
Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.4m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Zip World, sy'n enwog yng Ngogledd Cymru am fod â’r llinell sip gyflymaf yn y byd, wedi dod â'u brand unigryw o dwristiaeth antur i ganol gwlad fynyddig y Rhigos. Gyda'r nod o roi hwb i economi De Cymru, wrth ddefnyddio'r dirwedd drawiadol i adfywio’r eicon hwn o hanes glofaol y rhanbarth, agorodd y safle i'r cyhoedd ar 26 Ebrill. Yn awyddus i weld y trawsnewidiad rhyfeddol hwn a chael profiad o Zip World ein hunain, fe gwrddon ni ag Ellie Watkins, sy'n rheoli'r holl weithgarwch marchnata lleol, a'r tîm ehangach i ddeall mwy am hanes Zip World Tower a’i gynlluniau presennol ac i’r dyfodol, a sut brofiad ydy gweithio yno.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content