Category: Cyffredinol

Ar Dachwedd 1af roeddem yn hynod falch o allu croesawu ein carfan gyntaf o raddedigion i dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw wedi dod o ystod eang o ddisgyblaethau a chefndiroedd ond mae un peth ac amcan yn gyffredin iddyn nhw i gyd – maen nhw’n dymuno ychwanegu gwerth a chyfrannu at gyflawni gweledigaeth P-RC a gwneud eu rhan i greu mwy o ffyniant economaidd ledled ein rhanbarth. Fe siaradon nhw i gyd yn wych am eu dymuniad i ychwanegu gwerth gwirioneddol at ein nodau a'n huchelgeisiau i fod yn rhanbarth mwy cysylltiedig, cystadleuol a gwydn i bawb ac rydym eisoes yn gweld eu gwaith caled a'u huchelgais yn dechrau dwyn ffrwyth.
Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r ymgyrch 'Menywod mewn Arloesedd' wedi tynnu sylw at yr entrepreneuriaid benywaidd arloesol sydd wedi mynd i'r afael â rhai o'r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mwyaf a wynebwn - o newid yn yr hinsawdd i drafnidiaeth lanach a gwell gofal iechyd - gan greu cymuned gydweithredol o fenywod sy’n dangos esiampl, gan rannu gwybodaeth ac annog twf entrepreneuraidd i fenywod ledled y DU.
Yr wythnos ddiwethaf, dechreuon ni fanylu ar 'Pump am Bump' Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: y pum maes blaenoriaeth allweddol a fydd yn hoelion wyth esblygiad P-RC dros y pum mlynedd nesaf
Wrth i ni symud allan o'r pandemig, byddai'n hawdd siarad am newid ond llithro'n ôl i'r 'un hen arferion' yn ddiarwybod. Nid yw hynny'n opsiwn ar gyfer Prifddinas-ranbarth Caerdydd; a hyd yn oed pe bai'n digwydd, ni fyddai'n llwybr call iawn i'w ddilyn. Fel rydym wedi gweld mewn erthyglau “Ailddychmygu’r Rhanbarth” blaenorol, roedd Prifddinas-ranbarth Caerdydd cyn Covid yn lle gwych i fyw a gweithio; ac yn lle oedd yn ymhell o fod yn berffaith i eraill. Dyma ranbarth a nodweddir gan hanes eithriadol a photensial enfawr ar gyfer y dyfodol, gyda llawer i'w goleddu ac ymfalchïo ynddo - a llawer i'w newid a'i wella. Sefydlwyd Prifddinas-ranbarth Caerdydd i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau daearyddol, denu mwy o'r mewnfuddsoddiad 'cywir', cryfhau ein heconomi sylfaenol a gwneud i fuddsoddiad cyhoeddus weithio'n well ar draws ein rhanbarth. Mae'r heriau hynny'n dal i fodoli.
Wrth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd symud o 'Fargen Ddinesig' tuag at ddull llawer ehangach a strategol sy'n seiliedig ar ddaearyddiaeth economaidd rhanbarth y de-ddwyrain, mae ein cyfres 'Ail-ddychmygu'r Rhanbarth' eisoes wedi dangos sut mae sylfeini cryf wedi'u gosod, gan roi llwyfan cadarn i adeiladu twf cynhwysol ar draws y de-ddwyrain.
Wrth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd symud o 'Fargen Ddinesig' tuag at ddull llawer ehangach a strategol sy'n seiliedig ar ddaearyddiaeth economaidd y rhanbarth cyfan, mae ein cyfres 'Ail-ddychmygu'r Rhanbarth' eisoes wedi dangos sut mae sylfeini cryf wedi'u rhoi ar waith, gan roi llwyfan cadarn i adeiladu twf cynhwysol ar draws De-ddwyrain Cymru.
Rydym yn dechrau ein cyfres gan fwrw golwg yn ôl ar y daith a wnaed ers dechrau'r PRC, gan asesu'r sylfeini a osodwyd ac edrych ar y datblygiadau allweddol a'r cynnydd a wnaed yn ystod y pedair blynedd eithriadol hynny ...
Gydag Adolygiad Gateway cyntaf Llywodraeth y DU wedi dod i ben yn llwyddiannus ac wrth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ddechrau pontio o’r 'Fargen Ddinesig' tuag at ddull rhanbarthol strategol llawer ehangach, byddwn yn nodi'r achlysur drwy gynnal cyfres o erthyglau ‘Ail-ddychmygu ein Rhanbarth' dros yr wythnosau nesaf.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.