Category: Datganiad i'r Wasg – Arall

Caerdydd, yr 20fed o Ionawr, 2022 - Mae’r Gronfa Tir ac Adeiladau Strategol newydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi’i lansio’n swyddogol, ac mae’n agored ar gyfer ceisiadau am fenthyciadau newydd. Crëwyd y Gronfa £50 miliwn i gynorthwyo i ddatblygu prosiectau eiddo diriaethol masnachol, ledled amrywiaeth o wahanol sectorau, yn Ne Cymru.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ennill gwobr genedlaethol bwysig am ‘gydweithio a chydweledigaeth’ ar eu gwaith yn adeiladu’r gyfnewidfa fysiau newydd.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi lansio canolfan Sgiliau a Doniau newydd, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio cyflogwyr a gweithwyr y dyfodol ledled De-ddwyrain Cymru.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas- Ranbarth Caerdydd yn falch iawn o fod yn aelod o gonsortiwm media.cymru sydd wedi ennill cais gwerth £50m i ddatblygu clwstwr fydd yn arwain y byd ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cymeradwyo’r pum mlynedd nesaf o gyllid ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ar ôl Adolygiad Gateway llwyddiannus a amlygodd “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.” “nifer o lwyddiannau arwyddocaol ledled y Fargen hyd yn hyn.”
Cyhoeddodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ei Chronfa Her Arloesi gyntaf, sy’n agored i unrhyw fusnes sy’n gallu dangos datrysiadau technoleg efelychu cyflym ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd.
Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi creu Bwrdd newydd, gan benodi tîm o arweinwyr busnes gweledigaethol o bob cwr o’r rhanbarth, gyda phob un yn dod â chraffter, egni ac angerdd o’r newydd i helpu i gyfarwyddo, hysbysu a llunio dyfodol busnesau yn Ne-ddwyrain Caerdydd.
Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 24ain o Fawrth) borth newydd cynhwysfawr o addysgiadol a hynod atyniadol sy’n rhoi bywyd go iawn i weledigaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i ail-lunio De-ddwyrain Cymru
Mae cydweithrediad arloesol rhwng Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) a Llywodraeth Cymru ar fin trawsnewid y ffordd y caiff ynni’i gynhyrchu, ei gludo a’i ddefnyddio yn Ne-ddwyrain Cymru – gan wneud y newid sylfaenol sy’n hanfodol i gyrraedd targedau di-garbon net y Deyrnas Unedig erbyn 2050.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.