Category: Datganiad i'r Wasg – Arall

Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
CAIFF cyfleoedd buddsoddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £15 biliwn eu harddangos yn MIPIM – yr arddangosfa eiddo fwyaf yn y byd.
CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).
Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.
Ymwelodd Fay Jones, AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol newydd Cymru, ddoe â gorsaf a redai ar lo sydd wedi’i datgomisiynu yn Aberddawan, De Cymru i weld hynt y cynnydd ac i ddysgu mwy am gynlluniau ailddatblygu uchelgeisiol a chyffrous Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) ar gyfer y safle hanesyddol.
Lansiodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) raglen unigryw gwerth £6.6 miliwn sy’n ceisio ysgogi datblygu economaidd ledled De-ddwyrain Cymru drwy hybu creu swyddi a sgiliau a datgloi rhwystrau rhag twf ar gyfer busnesau.
£160M funding from UK Government and Welsh Government announced in the Autumn Statement to support intensive economic growth in Southeast Wales.
Cyhoeddodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fuddsoddiad gwerth £9.7 miliwn gan y Gronfa Adeiladau Strategol i ariannu cwblhau Gwesty Tŷ Casnewydd a chanddo 146 o welyau, nid nepell o goridor yr M4.
Cyhoeddodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fuddsoddiad gwerth £12 miliwn gan y Gronfa Adeiladau Strategol i ariannu datblygiad Stiwdios Great Point yng Nghaerdydd yn y dyfodol, a rhagwelir y daw hyn yn un o brif ganolfannau Ewrop ar gyfer cynhyrchu ar gyfer ffilmiau a theledu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content