Category: Datganiad i’r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu Gweledigaeth bellgyrhaeddol ar gyfer Cludo Teithwyr ar y Rheilffyrdd fydd yn allweddol i lwyddiant De-ddwyrain Cymru i godi-i-wastatáu, i gryfhau ac i ailgodi’n gryfach i wella’r deilliannau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth.
Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 18fed o Chwefror, 2021) wedi adrodd am y cynnydd cyflym a chadarnhaol a wnaed ar ei fentrau Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) – er gwaethaf bodolaeth cefndir yr haint Covid-19 a’r amgylchedd aruthrol heriol y mae hynny wedi’i greu.
Bydd yr ATRh yn ehangu ei gylch gwaith ar ôl i'r cabinet gymeradwyo cynnig i ehangu ei gylch gorchwyl.  
Yn ei gyfarfod diweddaraf ar yr 17eg o Fedi, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr etholedig portffolios trafnidiaeth o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, gyfres o ddiweddariadau ynglŷn â Chynlluniau’r Metro Canolog, Metro a Mwy a Chynllun Cerbydau Allyriadau Isel Iawn.
Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi cael ei dewis gan Wobrau Trafnidiaeth Cymru i fod ar restr fer y Wobr am Gyfraniad at y Diwydiant Trafnidiaeth.
Un o ddelweddau arhosol cyfyngiadau symud yr haint Covid-19 yw ffyrdd gweigion a strydoedd â neb arnynt.  Mae’n ddarlun y bydd newyddiadurwyr a haneswyr mewn blynyddoedd i ddod yn dychwelyd atynt pan fo arnynt eisiau cyfleu effaith y pandemig ar fywyd cyffredin.
Yn ei gyfarfod diweddaraf ar y 4ydd o Fehefin, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr portffolio trafnidiaeth etholedig o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, hysbysiad o’i gais llwyddiannus am gyllid Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, ar y cyd â chyfres o ddiweddariadau ar Gynlluniau Metro a Metro a Mwy De-ddwyrain Cymru.  Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys y 10 prosiect Metro a Mwy Cam 1 ‘Symudedd y Dyfodol’, y Rhaglen Fframwaith Gwella’r Metro (MEF) a’r Rhaglen Metro a Mwy Cam 2 arfaethedig. 
Yn ei gyfarfod diweddaraf ar y 4ydd o Fehefin, 2020, fe gyhoeddodd Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (RTA) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr portffolio trafnidiaeth etholedig o’r deg awdurdod lleol yn Ne-ddwyrain Cymru, hysbysiad o’i gais llwyddiannus am gyfran o Gronfa Drawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Llywodraeth Cymru.   
MAE Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi datgelu diweddariadau allweddol i rwydwaith trafnidiaeth De Cymru, yn cynnwys creu cyfnewidfa drafnidiaeth ym Mhorth, a gwell cysylltiadau yng nghoridor blaenoriaeth i fysiau Dwyrain Caerdydd y brifddinas.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.