Category: Datganiad i'r Wasg – Cabinet

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn cyhoeddi cynhadledd fawr newydd ar sefyllfa’r byd busnes yng Nghymru ar gyfer 2023, gyda ffocws ar arloesi a chydweithio rhwng awdurdodau lleol a'r sector preifat twf uchel.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.
Penodwyd PwC gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), uwchgwmni o ddeg awdurdod lleol ledled De-ddwyrain Cymru, i gynnal eu Cronfa Buddsoddi mewn Arloesi (IIF) mewn rhaglen sy’n cwmpasu gwasanaethau rheoli cronfeydd o gwr i gwr yn rhychwantu tarddu cytundebau, gweithredu trafodion, rheoli portffolios ac ymadawiadau dilynol dros gyfnod cychwynnol o bum mlynedd.
Croesawodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) Asiantaeth Fasnach a Buddsoddi Catalonia i Gaerdydd am ddeuddydd o drafodaethau adeiladol ar gydweithredu masnachol, sy’n canolbwyntio’n neilltuol ar arloesi ac arbenigedd clystyrau, fydd yn arwain at fwy o gyfoeth a chreu swyddi rhanbarthol.
Cytunodd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (yr 28ain o Fehefin, 2021) i gymryd rhan yn yr ymgyrch Ras i Sero a’r Prosiect Datgelu Carbon byd-eang, i gefnogi’u hymrwymiad i economi a chymdeithas garbon niwtral yn Ne-ddwyrain Cymru.
Gwnaeth Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 15fed o Fawrth, 2021) nifer o benderfyniadau allweddol i gynnal ffocws a momentwm ar ymyriadau a phrosiectau newydd fydd yn parhau i roi hwb i economi de-ddwyrain Cymru yn sgîl haint Covid-19. 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content