Category: Our Region in Action

Gwelodd canol y flwyddyn ein rhanbarth yn parhau i ddarparu mentrau ysbrydoledig...
Gwelodd mis Mai lawer o gamau ysbrydoledig ymlaen, gyda mentrau ein rhanbarth yn datblygu ap chwyldroadol i roi diagnosis o ganser y croen … cymuned yn y Cymoedd sy’n llunio dyfodol coedwig gyhoeddus … gwobrau STEM Cymru sy’n ceisio pontio’r bwlch amrywiaeth … a chlwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael ei amlygu fel allweddol i strategaeth llywodraeth y DU …
Daeth mis Tachwedd â newyddion mawr a chadarnhaol ym mhob un o'r pedair ardal nod strategol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd...
Yn ystod y mis diwethaf mae ein Rhanbarth wedi arddangos y gorau mewn Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynhwysiant a Chysylltedd, trwy fuddsoddiad $100m + ysbrydoledig mewn canolfan arloesi newydd ar gyfer SPTS Technologies, cydnabyddiaeth ryngwladol am ostyngiad ôl troed carbon Kepak ym Merthyr, BITC yn lansio Rhaglen Lle i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau yng Nghasnewydd - a Gwobrau Technoleg Cymru yn dathlu 12 menter sy'n cysylltu'r byd trwy bŵer technoleg ...
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn parhau i ail-lunio De-ddwyrain Cymru o amgylch y pedwar nod, sef arloesedd, cynaliadwyedd, cynwysoldeb a chysylltedd – gyda phenawdau mis Medi yn cynnwys dyfeisgarwch heb ei ail Space Forge, Ecosystem Hydrogen gyntaf y DU Porth y Gorllewin, Chwarae Teg sy’n dathlu eu haelodau bwrdd newydd a'u digwyddiad Womenspire, a Gwobrau STEM Cymru 2022 sy’n cydnabod y rhai sy'n cysylltu ein rhanbarth fel erioed o'r blaen...
Mae Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ymwneud â sicrhau bod De-ddwyrain Cymru gyfan yn cyrraedd ystod eang o dargedau gwyrdd erbyn 2035. Mae hynny'n dechrau ddydd Gwener, 30 Medi, rhwng 111m a 1pm, gyda'n gweithdy ar-lein cyntaf.
Heb os, newid hinsawdd yw'r her fwyaf sy'n wynebu’r ddynoliaeth heddiw - a mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio Clymblaid Hinsawdd gyntaf Cymru, gyda gweithdy sy’n agored i bawb ar 30 Medi – gan roi llwyfan a llais i bob busnes bach, canolig a mawr yn Ne-ddwyrain Cymru i ysgogi a ffurfio'r newidiadau y mae angen i bob un ohonom eu gwneud, ar gyfer dyfodol ein rhanbarth a'n byd
Edrychwch ar beth rydym wedi'i wneud eisoes (ac edrychwch ar beth rydym ar fin ei wneud) ar draws seilwaith gwyrdd, trafnidiaeth carbon isel, cronfeydd her o'r gwaelod i fyny a phiblinellau talent sydd wedi’u diogelu at y dyfodol – a byddwch yn gweld Nodau Datblygu Cynaliadwy Strategol y Cenhedloedd Unedig wedi'u hymgorffori yn ein rhaglenni a'n buddsoddiadau niferus.
Pe byddech yn gofyn i 10 o bobl yn Ne-ddwyrain Cymru beth yw ystyr 'Cynaliadwyedd' mae'n debyg y byddech yn cael 10 ateb gwahanol. Gall y darlun hwn fod hyd yn oed yn fwy nag y gallwn ei ddeall mewn gwirionedd. Oherwydd yn ei hanfod, ystyr 'Cynaliadwyedd' yw bodloni ein hanghenion ein hunain heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i fodloni eu hanghenion nhw. Rydyn ni'n darganfod hynny i gyd a mwy, yn y cyntaf o'n nodweddion sy'n archwilio #CynaliadwyeddArWaith ...
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar waith fel na fu erioed o'r blaen - gyda dyfodol yn cael ei ddatblygu ar Arloesi, Cynaliadwyedd, Cynwysoldeb a Chysylltedd - ac mae'n digwydd o flaen ein llygaid.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content