Category: Proffilio Corfforaethol

Mae'r byd digidol yn cael ei ddiogelu a'i alluogi gan seiberddiogelwch. Felly, pan enwyd Wolfberry Cyber Limited o Gaerdydd yn Gwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol y DU ym mis Mehefin eleni, roedd yn arwydd calonogol o hyder yng ngallu seiber P-RC - ac yn dystiolaeth addas o syniadau arloesol a chreadigol y cwmni anhygoel hwn.
Pan grëwyd busnes Wagonex bum mlynedd yn ôl i ddatrys y broblem gostus o naill ai prynu car neu fod yn sownd mewn prydles cerbyd hirdymor, daeth y busnes newydd hwn yn un o'r cyrchfannau digidol pwysicaf yn Ewrop.
Rydym i gyd wedi dioddef rhwystredigaeth teclynnau neu gyfarpar yn methu cyn y dylen nhw - a'i chael yn rhy anodd, yn rhy ddrud neu'n ormod o drafferth i'w trwsio. Mae'n ymddangos bod modws-operandi ffaeledig o'r fath tyfu i fod yn feddylfryd ‘fel’na mae hi', ond mae gwastraff a'r angen i waredu'r nwyddau hyn yn niweidiol i'r amgylchedd - ac yn mynd yn groes i’r ymgyrch i ddatgarboneiddio, gan ei fod yn annog cynhyrchu mwy o nwyddau (diangen yn aml). Mae cynhyrchu'r nwyddau hynny, wrth gwrs, yn gofyn am ddefnyddio deunyddiau crai ac ynni - ac yn yr UE amcangyfrifir mai dim ond 5% o werth y deunydd crai gwreiddiol sy'n cael ei adennill pan gaiff nwyddau eu llosgi fel gwastraff.
Mae'r gyfres hon wedi dangos y bydd ein trawsnewidiad i economi wedi ei datgarboneiddio a’i hadeiladu ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cyffwrdd â phob rhan o'n bywydau: o'r ffordd rydym yn cynhyrchu gwres, ynni, tanwydd a phŵer, i'r math o adeiladau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, y dulliau trafnidiaeth a ddefnyddiwn, y dulliau amaethyddol a ddefnyddiwn i fwydo ein cenedl – a hyd yn oed y ffordd rydym yn gwneud dillad sy'n parchu'r amgylchedd ac yn helpu i ddiogelu'r blaned ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Bydd creu economi wedi’i datgarboneiddio sy'n seiliedig ar ffordd gynaliadwy o fyw yn cymryd mwy na 'dim ond' trawsnewidiad yn y ffordd rydym yn rhoi tanwydd yn ein trafnidiaeth, yn pweru ein diwydiant ac yn ysgogi ein hamgylchedd adeiledig. Mae angen rhywfaint o symudiad o ran paradeim yn y ffordd rydym i gyd yn byw - gyda chwmnïau micro a BBaCh wrth wraidd y chwyldro hwn, yn darparu gwasanaethau cynaliadwy carbon isel a fydd, gyda’i gilydd yn gyrru’r economi werdd a ffordd newydd o fyw.
Yn ôl ym mis Ebrill, gwnaethom gyfweld â Mari Stevens, Prif Swyddog Marchnata Spectrum Internet, i gael gwybod mwy am sut yr oedd y cwmni Band Eang a Gwasanaethau TG arloesol hwn yn dod â manteision 'ffibr go iawn' i gymunedau Cymru sydd wedi'u tanwasanaethu'n ddigidol. Roedd tîm Spectrum ar fin lansio eu gwasanaethau yn y Fenni, Hwlffordd a Llanilltud Fawr - a gorffennodd Mari ein sgwrs ar nodyn diddorol, gan ddatgelu cynlluniau ar gyfer ail-frandio'r gwasanaeth yn radical. Wel, rydym wedi cadw llygad barcud ar gynnydd ac rydym yn hoffi'r hyn rydym wedi'i weld, gyda lansiad yr enw newydd 'Ogi' yn ein hannog i ddal i fyny gyda Mari i ddysgu am y meddylfryd y tu ôl i'r brand newydd .....
Ar anterth y pandemig, gwnaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fuddsoddiad ecwiti o £2 filiwn yn un o'r mentrau gofal iechyd mwyaf arloesol yn ein rhanbarth - ac yn wir unrhyw le yn Ewrop. Y cwmni hwnnw yw Pharmatelligence: Ymgynghoriaeth Data Gofal Iechyd unigryw ac arloesol sydd dros y degawd diwethaf wedi meithrin enw da yn fyd-eang am ddarparu tystiolaeth arbenigol, annibynnol y byd go iawn ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd a'r diwydiant fferyllol.
Dysgodd argyfwng COVID lawer o bethau i ni am ein blaenoriaethau mewn bywyd - a beth mae 'ailgodi’n gryfach' yn ei olygu i Gymru sy'n gynhwysol, yn gysylltiedig ac yn gallu manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sy'n aros i ni yn y bedwaredd oes ddiwydiannol gan gynnwys y manteision cynaliadwyedd y byddwn yn eu hennill o fyd sydd â llai o gymudo a mwy o gydweithio gartref / yn lleol. Gwelodd y pandemig hefyd dwf cwmni arloesol gyda gweledigaeth i adeiladu'r seilwaith a darparu'r gwasanaethau digidol a fydd yn helpu i wireddu'r Gymru ffyniannus honno – gyda buddsoddiad mawr yn Spectrum sy’n addo gwasanaeth digidol newydd o ansawdd uchel i fusnesau, cartrefi a chymunedau ledled De Cymru.
Wrth i’n cyfres ar glwstwr technoleg ariannol P-RC ddod i ben, rydym yn cynnwys stori busnes newydd sbon sydd ar fin ei lansio ym mis Medi eleni - wedi’i bweru gan weledigaeth arloesol i ddemocrateiddio a chreu mwy o gyfoeth hygyrch drwy dechnoleg ariannol newydd. Mae Stock Up yn syniad gan Mayo Twala a anwyd yn Ne Affrica, ac a neilltuodd amser i ffwrdd o’i rôl fel Prif Swyddog Gweithredol i esbonio’r cysyniad y tu ôl i’w phlatfform - a’i thaith i Gaerdydd….
Pan roddwyd y dasg i sylfaenwyr Coincover ymchwilio i ddyfodol arian yn y Bathdy Brenhinol, cawsant eu trochi’n llwyr ym myd cryptoarian. Gwelodd yr arbenigwr cadwyn atal a seiberddiogelwch y potensial enfawr - ond problem enfawr hefyd: Nid oedd ‘Crypto’ yn ddiogel. Mae’n fyd a dargedir gan hacwyr, lle y gall colli ffôn symudol neu liniadur arwain at arian yn diflannu. Felly yn 2018 crëwyd Coincover, yng Nghaerdydd, i sefydlu safon y diwydiant mewn diogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.