Category: Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).
Mae Cronfa Her Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) bellach yn derbyn datganiadau newydd o ddiddordeb ac yn ceisio syniadau ar gyfer heriau gan gyrff y sector cyhoeddus.
Ddydd Iau 21 Ionawr, cynhaliodd Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd weithdy rhyngweithiol 90 munud gyda'r nod o helpu gwesteion i gryfhau eu ceisiadau i'r gronfa.
Ar ddydd Iau 10 Rhagfyr cynhaliwyd y cyntaf o weithdai datblygu Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o weithdai a gynlluniwyd i gefnogi ymgeiswyr â diddordeb i feddwl am eu heriau er mwyn cryfhau eu ceisiadau i'r Gronfa Her.
Mae’n siŵr y caiff 2020 ei gweld fel trobwynt i’r ddynol ryw. Mae COVID wedi gorfodi llywodraethau a phobl i ailystyried eu blaenoriaethau a cheisio newid ymddygiad ar lefel sylfaenol. Ac ni fydd hyn eiliad yn rhy fuan - gan fod llawer o ddangosyddion gwyddonol a chymdeithasol yn arwain at gasgliad bod ein ffordd o fyw yn mynd yn anghynaliadwy.
Cyfweliad â Martin McHugh, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro a Phrif Swyddog Technoleg, CSA Catapult.
Mae Cronfa Prifddinas-ranbarth Caerdydd (P-RC) yn gwahodd cyrff y sector cyhoeddus i ddatblygu heriau a chysylltu â sefydliadau a all roi atebion i’r heriau hynny, gan arwain at wasanaethau gwell, ac effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chynhyrchiant gwell.
Mae tai da yn un o’r ffactorau allweddol sy’n creu ansawdd bywyd, ac eto, i lawer ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae cartref modern, o ansawdd da yn angen nad yw’n cael ei ddiwallu.
Cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig £25.4 miliwn mewn cyllid i CSConnected, sef prosiect mawr o fewn Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae’r ymateb i’r pandemig coronafeirws yn peri ysgytiad economaidd aruthrol fawr, y bydd ei effeithiau’n bendant o bara am fisoedd, os nad blynyddoedd.  Mae hefyd yn peri i bobl ailystyried pob mathau o syniadau sydd ganddynt am y ffordd y mae’r economi rhydd yn gweithio, ac am gyflwr economïau byd-eang, cenedlaethol a lleol yn y blynyddoedd i ddod.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.