Category: Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.
Profodd Cynhadledd Fusnes Ysgogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn llwyddiant ysgubol ym mis Ebrill, gan ddod â busnesau o bob maint a sector ynghyd i ganfod yr arferion gorau – a ffrydiau ar gyfer buddsoddiad – sy’n agored i Fusnesau Bach a Chanolig yn Ne-ddwyrain Cymru.
Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.
Mae Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi canllaw i atebion ynni-effeithlon 'cost isel a dim cost', i helpu busnesau ac unigolion i liniaru costau ynni cynyddol y gaeaf hwn.
Heddiw, rhyddhaodd Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ganfyddiadau o'r arolwg annibynnol cyntaf erioed yn adrodd barn a phryderon hinsawdd cymuned fusnes De-ddwyrain Cymru.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn benderfynol i annog y datgarboneiddio brys sydd ei angen ar draws y sector preifat, os ydym am gyrraedd ein nodau sero net yma yn Ne-ddwyrain Cymru - a daeth y uchelgais hwnnw'n fyw ar 30 Medi ...
Buom yn siarad â'r Prif Swyddog Gweithredol Rhiannon Thomason am y daith hyd yn hyn a'r ffordd ymlaen i'r tîm amlddisgyblaethol hwn sy'n trawsnewid iechyd a lles ledled y byd o safbwynt unigryw gan ddefnyddio dadansoddi data blaengar a chyfrifiadura cwmwl.
Nid yn aml y buddsoddir £38+ miliwn i ddechrau troi hen orsaf pŵer glo yn hafan ynni gwyrdd. Ond dyna'n union a ddigwyddodd ym mis Mawrth eleni, pan brynodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hen bwerdy Aberddawan - gan agor gorwelion newydd i gynaliadwyedd i’r rhanbarth cyfan. Chwe mis ar ôl torri tir hollol newydd drwy lofnodi'r cytundeb, cawson ni wybod beth sydd wedi bod yn digwydd 'y tu ôl i'r llenni' i baratoi'r prosiect arwyddocaol hwn ar gyfer cam 'lansio' nesaf.....
Yn dilyn lansio gwefan newydd sbon Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cawsom afael ar Liz Rees, Swyddog Prosiect y Gronfa Her i ddysgu mwy am y datblygiad newydd cyffrous hwn.
Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content