Category: Sectorau

Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.
Mae'r saith diwrnod diwethaf wedi gweld datblygiadau newydd mawr mewn Sgiliau a Thalent ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - a Chymru gyfan - gyda’r newyddion gwych bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Thechnoleg Ariannol Cymru i greu rhaglen hyfforddi llwybr carlam unigryw a chynhwysol… mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £4.5miliwn o gyllid pellach ar gyfer y Rhaglen Sgiliau Hyblyg… Mae Educ8, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, wedi dod yn gwmni hyfforddi sy'n eiddo i weithwyr yn ogystal ag un sy’n tyfu'n gyflym iawn… ac mae adroddiad Sut Rydym yn Byw calonogol yn datgelu y byddai 52% o weithwyr Cymru yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i "yrfa werddach"…
Cyrhaeddodd gwanwyn 2022 gyda’r newyddion y bydd dau ddarparwr dysgu â phencadlys yng Nghaerdydd yn darparu'r Rhaglen Twf Swyddi Cymru+… mae dau brentis o'r de-ddwyrain wedi cyrraedd rowndiau cynderfynol y Gystadleuaeth Prentisiaeth Crefft Screwfix… mae’r bobl gyntaf erioed o Gymru i gyrraedd rowndiau terfynol y Gwobrau Busnesau Newydd Cenedlaethol wedi'u datgelu… a chafodd gweithwyr hwb ychwanegol i’w cyflog wrth i’r cyfraddau Isafswm Cyflog a Chyflog Byw Cenedlaethol gynyddu…
Yn ein herthygl ddiwethaf, gwelsom sut mae ysbryd arloesi yn trawsnewid ein Sector Cyhoeddus, gyda'r rhaglen INFUSE arloesol yn chwarae rhan allweddol fel catalydd pwysig ar gyfer newid - gan roi’r llwyfan a fframio'r cyfleoedd i weithwyr gwasanaethau cyhoeddus ddatblygu'r wybodaeth a chaffael yr offer a fydd yn llywio Cymru a'r DU am ddegawdau i ddod.
Yn ystod yr wythnos olaf ond un ym mis Mawrth, gwelwyd newyddion mawr yn torri ynghylch nifer o ddatblygiadau sgiliau a hyfforddiant, ar lefel fach a mawr, yn rhanbarth P-RC a thu hwnt.
Mae ein Sector Cyhoeddus yn trawsnewid o flaen ein llygaid, wedi’i sbarduno gan syniadau newydd, sgiliau newydd a phwrpas newydd. Mae'r newid mawr hwn yn dod â syniadau newydd, gorwelion ehangach ac arloesedd gwirioneddol - gyda'r rhaglen INFUSE arloesol yn darparu'r llwyfan a'r cyfle i bobl gwasanaeth cyhoeddus ddatblygu'r wybodaeth a chaffael yr offer a fydd yn llunio Cymru a'r DU am ddegawdau i ddod.
Yr wythnos diwethaf lansiwyd dau gyfleuster chwyldroadol yn ne-ddwyrain Cymru a fydd yn helpu i feithrin a datblygu ein sgiliau a'n talent, gyda'r sbarc|spark ysbrydoledig yn agor ei ddrysau ym Mhrifysgol Caerdydd a 5G Wales Unlocked yn treialu ystafell ddosbarth ymdrochol 5G arloesol yng Nglynebwy.
Mae 2022 eisoes yn flwyddyn arwyddocaol o ran datblygu sgiliau ar draws pob sector, gyda'r newyddion yr wythnos diwethaf yn tanlinellu pwysigrwydd datblygu talent ar gyfer meysydd amrywiol o'r economi sgiliau - gan gynnwys ein clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sydd ymhlith goreuon y byd, diwydiant Bwyd a Diod ffyniannus, chwyldro Swyddi Gwyrdd sy’n prysur ddatblygu a byd ehangach STEM.
Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni eisoes wedi cyrraedd, yn rhedeg o 7 Chwefror i 13 Chwefror. Gyda phrinder sgiliau yn cyrraedd lefelau acíwt mewn llawer o sectorau, ymrwymodd Llywodraeth San Steffan i godi’r gwastad yn yr economi dalent - ac mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed yn ystod y pum mlynedd nesaf. Bydd y cyfle hwn i dynnu sylw at sgiliau yn y gweithle a datblygiad galwedigaethol yn cael ei ddathlu am yr hyn ydyw mewn gwirionedd: carreg sylfaen hanfodol ar gyfer llwyddiant cynaliadwy pob cyflogwr; a chyfle mawr i gyflawni potensial bywyd pobl ym mhob demograffeg oedran gweithio, ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chymru gyfan.
Yr wythnos diwethaf daeth newyddion da am estyniad cyllid gwerth £6 miliwn ar gyfer Cymunedau Digidol Cymru (CDC): rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy'n canolbwyntio ar wella sgiliau digidol a lleihau allgáu digidol yng Nghymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.