Category: Sectorau

Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …
Mae gan Gynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEP) rôl hanfodol yn y ras i sero net – drwy wella’n dealltwriaeth o beth mae’r trawsnewid i ynni adnewyddadwy’n debygol o olygu, gan fod â rhan hanfodol mewn llunio’r pontio i system ynni newydd sylfaenol.
Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.
Daeth lansiad Media Cymru ym mis Hydref 2022 yn allweddol ar fuddsoddiad gwerth £50m i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu ac arloesi yn y cyfryngau - ac yn ein nodwedd olaf 'cwrdd â thîm Media Cymru', rydym yn darganfod cyffro'r daith sydd o'n blaenau i Lee Walters, Uwch Gynhyrchydd a Rheolwr Cyllid.
Rhoddodd lansiad Media Cymru enedigaeth i raglen bum mlynedd a oedd yn canolbwyntio ar wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt arloesi byd-eang. Ond beth yw'r weledigaeth - a phwy yw'r tîm - tu ôl iddi?
Mae Media Cymru yn rhaglen fuddsoddi strategol gwerth £50m sy'n canolbwyntio ar wneud diwydiannau creadigol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn arwain y byd ym maes arloesi. Ond beth mae hynny'n ei olygu, a sut olwg fydd ar hynny?
Roedd lansiad mis Hydref Media Cymru yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd yn fwy na dathlu cydweithrediad unigryw a gynlluniwyd i gyflymu twf yn sector cyfryngau De-ddwyrain Cymru.
Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.
Mae'r saith diwrnod diwethaf wedi gweld datblygiadau newydd mawr mewn Sgiliau a Thalent ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - a Chymru gyfan - gyda’r newyddion gwych bod Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Thechnoleg Ariannol Cymru i greu rhaglen hyfforddi llwybr carlam unigryw a chynhwysol… mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £4.5miliwn o gyllid pellach ar gyfer y Rhaglen Sgiliau Hyblyg… Mae Educ8, sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili, wedi dod yn gwmni hyfforddi sy'n eiddo i weithwyr yn ogystal ag un sy’n tyfu'n gyflym iawn… ac mae adroddiad Sut Rydym yn Byw calonogol yn datgelu y byddai 52% o weithwyr Cymru yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i "yrfa werddach"…
Cyrhaeddodd gwanwyn 2022 gyda’r newyddion y bydd dau ddarparwr dysgu â phencadlys yng Nghaerdydd yn darparu'r Rhaglen Twf Swyddi Cymru+… mae dau brentis o'r de-ddwyrain wedi cyrraedd rowndiau cynderfynol y Gystadleuaeth Prentisiaeth Crefft Screwfix… mae’r bobl gyntaf erioed o Gymru i gyrraedd rowndiau terfynol y Gwobrau Busnesau Newydd Cenedlaethol wedi'u datgelu… a chafodd gweithwyr hwb ychwanegol i’w cyflog wrth i’r cyfraddau Isafswm Cyflog a Chyflog Byw Cenedlaethol gynyddu…

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.