Category: Sectorau

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn cydnabod yr angen cynyddol am sgiliau seiber. Gyda 50% o holl fusnesau’r DU yn wynebu bwlch sgiliau seiberddiogelwch, mae’n hanfodol arfogi pobl â’r sgiliau a’r offer cywir sydd eu hangen arnynt i fodloni gofynion y sector.
Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …
Mae gan Gynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEP) rôl hanfodol yn y ras i sero net – drwy wella’n dealltwriaeth o beth mae’r trawsnewid i ynni adnewyddadwy’n debygol o olygu, gan fod â rhan hanfodol mewn llunio’r pontio i system ynni newydd sylfaenol.
Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.
Daeth lansiad Media Cymru ym mis Hydref 2022 yn allweddol ar fuddsoddiad gwerth £50m i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer cynhyrchu ac arloesi yn y cyfryngau - ac yn ein nodwedd olaf 'cwrdd â thîm Media Cymru', rydym yn darganfod cyffro'r daith sydd o'n blaenau i Lee Walters, Uwch Gynhyrchydd a Rheolwr Cyllid.
Rhoddodd lansiad Media Cymru enedigaeth i raglen bum mlynedd a oedd yn canolbwyntio ar wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt arloesi byd-eang. Ond beth yw'r weledigaeth - a phwy yw'r tîm - tu ôl iddi?
Mae Media Cymru yn rhaglen fuddsoddi strategol gwerth £50m sy'n canolbwyntio ar wneud diwydiannau creadigol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn arwain y byd ym maes arloesi. Ond beth mae hynny'n ei olygu, a sut olwg fydd ar hynny?
Roedd lansiad mis Hydref Media Cymru yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd yn fwy na dathlu cydweithrediad unigryw a gynlluniwyd i gyflymu twf yn sector cyfryngau De-ddwyrain Cymru.
Ganol mis Ebrill lansiwyd rhaglenni sgiliau a swyddi newydd mawr - dadorchuddiodd CIPD Wales ei ymgyrch arloesol Hidden In Plain Sight i helpu miloedd o bobl ddifreintiedig i gael gwaith, addawodd Llywodraeth Cymru £13 miliwn i undebau llafur i roi cymorth dysgu ac uwchsgilio a chyflwynodd Daikin a Robert Price gwrs hyfforddi sgiliau undydd arloesol ar y gosodiadau pwmp gwres sy'n helpu i yrru ein chwyldro gwresogi gwyrdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content