Category: Sectorau

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.
Mae ein herthygl 'Venturescape' gyntaf yn 2022 yn archwilio craidd dysgu cydweithredol sy'n rhedeg drwy un o sectorau blaenoriaeth allweddol P-RC: y Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CLlC) sydd wedi tyfu o nerth i nerth fel cynhyrchydd blaenllaw o ddyfeisiau silicon o'r radd flaenaf mewn radiws o 20 milltir o amgylch Casnewydd.
Mae Rheilffordd Cwm Ebwy (RhCE) - llinell gangen o Brif Reilffordd y Great Western - wedi cael effaith sylweddol ar Flaenau Gwent o ran adfywiad, gan gynyddu cysylltedd a hygyrchedd ers ei hail-agor i deithwyr dros ddegawd yn ôl.
Mae gan gyfnewidfa drafnidiaeth newydd ar gyfer y Barri'r potensial i ddenu buddsoddiad economaidd newydd i gwr yr orsaf, canol y dref, a'r ardaloedd cyfagos.
Nod prosiect Metro+ Pont-y-pŵl a New Inn yw torri'r cylch presennol o gyfleusterau a gwasanaethau gwael drwy ddarparu cyfnewidfa, gan alluogi'r orsaf i weithredu fel gorsaf deithio ranbarthol. Mae’r gwaith o ddiweddaru'r orsaf reilffordd anghysbell hon yn golygu creu 160 o leoedd parcio, gan gynnwys lleoedd i wefru cerbydau trydan, i wneud yr orsaf yn gysylltydd hanfodol i'r rhanbarth.
Mae ein Cyfres Ddigidol wedi taflu goleuni ar y dimensiynau lluosog sy'n ffurfio parth digidol amrywiol iawn P-RC. Rydyn ni wedi rhoi sylw i llawer o lwyddiannau, mae llawer o heriau wedi'u datgelu - ac mae un peth yn glir. Mae gan dde-ddwyrain Cymru'r sylfaen, y fframwaith, y potensial a'r manteision i adeiladu economi ddigidol sydd â'r gallu i ragori'n genedlaethol a chystadlu'n fyd-eang ...
Mae nodau rhaglen Metro+ Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys cysylltu Pencoed yn ei gyfanrwydd drwy gael gwared ar y groesfan reilffordd a chyflwyno pont i gysylltu'r ddwy ran o'r ardal gan greu cymuned fwy cydlynol. Y bwriad yw lleihau tagfeydd, darparu gwell mynediad i'r m4, lleihau amseroedd teithio a gobeithio annog mwy o ddefnydd o lwybrau teithio llesol i helpu i leihau ôl troed carbon ac i wella ansawdd yr aer i drigolion.
Dros y 18 mis diwethaf, mae'r GIG yng Nghymru wedi profi i fod yn un o'r gwasanaethau iechyd mwyaf arloesol yn y byd, ac ymhlith ei ddyfeisiau arloesol mae’r llwyfan ‘Gwasanaethau Digidol i Gleifion' sy'n cynrychioli chwyldro mewn gofal clinigol ac effeithlonrwydd sefydliadol.
Bydd cynlluniau Cyfnewidfa Drafnidiaeth Metro+ Caerffili yn cynnwys cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig, gwefru trydanol ar gyfer bysiau a chyfleuster parcio a theithio mwy.
Mae’r prosiect Metro+ ar gyfer Cyfnewidfa Rheilffordd Merthyr Tudful yn rhan o'r datblygiad safle strategol ehangach o fewn Uwchgynllun Canol y Dref y Cyngor. Mae adeiladu gorsaf reilffordd newydd ar gyfer Merthyr Tudful yn ddyhead strategol allweddol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac mae gwaith wedi dechrau i ddarparu'r seilwaith newydd hanfodol hwn. Bydd y prosiect yn cynyddu cysylltedd a hygyrchedd Merthyr, ac yn cysylltu â rhwydwaith Llinell Calon y Cymoedd, gan ehangu dulliau trafnidiaeth gynaliadwy yn helaeth.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.