Category: Sectorau

Gyda chwyldro digidol yn newid wyneb mentergarwch ym mhob sector masnachol, mae'n hawdd anghofio bod ein sector cyhoeddus wedi bod yn ail-lunio'r gwasanaethau rheng flaen y dibynna poblogaeth gyfan arnynt - a thrwy hynny arwain lefel o arloesi digidol na ellid fod wedi ei ddychmygu ond ychydig yn ôl.
Mae'r oes ddigidol yn tanio datblygiadau arloesol a arweinir gan ddata sy'n trawsnewid y sector preifat, y sector cyhoeddus ac Ymchwil a Datblygu ar draws de-ddwyrain Cymru - ac yn yr erthygl ddiweddaraf hon yn ein hymgyrch 'Cyflwr-P-RC-Ddigidol', rydym yn darganfod sut a ble mae De-ddwyrain Cymru yn cymryd camau arloesol i harneisio grym a photensial chwyldro a yrrir gan ddata ...
Cyfweliad â Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd.
Mae'r byd digidol yn cael ei ddiogelu a'i alluogi gan seiberddiogelwch. Felly, pan enwyd Wolfberry Cyber Limited o Gaerdydd yn Gwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol y DU ym mis Mehefin eleni, roedd yn arwydd calonogol o hyder yng ngallu seiber P-RC - ac yn dystiolaeth addas o syniadau arloesol a chreadigol y cwmni anhygoel hwn.
Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....
Edrychodd rhifyn cyntaf ein cyfres ar Ddiwydiant Digidol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) ar brif sbardunau chwyldro sy’n ailddiffinio’n barhaus y ffordd rydym i gyd yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ledled P-RC - gan ddatgelu sut mae pob sefydliad yn cael ei bweru neu’i ddylanwadu gan ‘ddigidol’ mewn rhyw ffordd.
Gyda'r chwyldro digidol yn ailddiffinio'n barhaus y ffordd yr ydym oll yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw yn dechrau cyfres o erthyglau nodwedd ar ddynameg ddigidol ein rhanbarth - gan archwilio'r sbardunau allweddol, darganfod yr arloeswyr newydd sydd yn anelu’n uchel, tynnu sylw at y prif gyflogwyr a darparwyr gwasanaethau, dathlu'r cydweithio allweddol, ymchwilio i'r biblinell dalent - a nodi lle gall PRC arwain y Deyrnas Gyfunol (a'r byd) yn ddigidol ....
Pan gyhoeddodd Technoleg Ariannol Cymru ddechreuad ei Ffowndri hir-ddisgwyliedig yn gynharach yn yr haf, roedd yr haul eisoes yn disgleirio ar sector technoleg ariannol a gwasanaethau ariannol Cymru, gyda Yoello yn ennill gwobr TechNation am y dechnoleg ariannol Prydeinig gorau, Delio'n cael ei ddewis i ymuno â Labordy Arloesedd Technoleg Ariannol 2021 yn Efrog Newydd - ac Adroddiad Kalifa a noddir gan lywodraeth y San Steffan sy'n nodi Cymru fel canolfan ariannol allweddol yn y dyfodol.
Pan sicrhaodd Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC) £1.5 miliwn o gyllid i gefnogi datblygiad cynllun datgarboneiddio cynhwysfawr yn dechrau ym mis Chwefror eleni, cydnabuwyd bod yr ail allyrrwr diwydiannol mwyaf yn y DU (mae De Cymru yn rhyddhau'r hyn sy'n cyfateb i 16 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn, drwy gynhyrchu diwydiannol ac ynni) yn cymryd camau difrifol ar y ffordd i ddod yn rhanbarth sero-net erbyn 2050.
Pan amlinellodd y Prif Weinidog Boris Johnson ei Gynllun Deg Pwynt ar gyfer Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd ym mis Tachwedd 2020, nid oedd yn gyd-ddigwyddiad bod Pwynt 1 a Phwynt 2 - cynhyrchu Gwynt ar y Môr a chynhyrchu pŵer Hydrogen - yn canolbwyntio ar ddarparu ynni glân a gwyrdd sy'n gallu pweru pob cartref yn y Deyrnas Gyfunol erbyn 2030.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.