Category: Sgiliau

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn cydnabod yr angen cynyddol am sgiliau seiber. Gyda 50% o holl fusnesau’r DU yn wynebu bwlch sgiliau seiberddiogelwch, mae’n hanfodol arfogi pobl â’r sgiliau a’r offer cywir sydd eu hangen arnynt i fodloni gofynion y sector.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar drothwy trawsnewid ynni critigol - a rhoddodd Gweithdy Sgiliau Hydrogen diweddar CAVC gipolwg ar y dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynaliadwy sydd o'n blaenau...
Mae yna bwerdy newydd ar gyfer addysgu sgiliau digidol ar fin cael ei lansio, gyda Graddedigion Venture Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r Big Learning Company yn cyfuno’u lluoedd i gynnig gwersyll hyfforddiant dwys sy’n trochi ac sy’n ddynamig i raddedigion yn ymwneud â sgiliau digidol.
Adeiladir busnesau ar bobl ddawnus, sydd wedi’u hyfforddi’n dda – yn awr yn fwy nag erioed. Felly, mae digwyddiad brecwast ‘Codi & Disgleirio’ Venture yn ddigwyddiad ‘rhaid ei fynychu’ i unrhyw gyflogwr a menter sy’n meddwl am wella’u piblinell ddoniau, meithrin sgiliau ymysg gweithwyr presennol – neu ddim ond gwneud eu busnes y ‘busnes pobl’ gorau y gall fod.
Fel y rhan fwyaf o economïau modern eraill, mae cyfuniad o newid demograffig, ras i sero a phedwerydd chwyldro diwydiannol yn rhoi rhai o’r heriau – a chyfleoedd – mwyaf anferthol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a welwyd ym maes cyfalaf dynol.
Mae 2023 yn argoeli i fod yn flwyddyn llawn heriau a chyfleoedd ar gyfer Sgiliau a Thalent yn Ne-ddwyrain Cymru. Bydd tîm Venture wrth wraidd y cyfan, gan weithio gyda chyflogwyr cwmnïau o bob maint a hefyd sectorau er mwyn eu helpu i recriwtio a datblygu’r talent sydd ei angen arnynt – a rhain yw’r pum ffactor diffiniol fydd yn siapio’r flwyddyn o’n blaenau…
Mae'r hydref wedi dod â phenawdau calonogol ar sgiliau De-ddwyrain Cymru, sy'n cynnwys Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022, Colegau AB yn sefydlu Canolfannau Cyflogaeth a Menter, estyniad buddsoddi CITB Cymru, 2B Mentrus a Redrow gan ddod â sgiliau yn fyw yng Nghaerllion ac mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo mwy i ailsgilio Digidol a Gwyrdd.
Mae'r gyfres 'Talent Leaders Talking' Menter yn cyrraedd calon lle rydym yn sefyll o ran y sgiliau, cyflogadwyedd, y cyfleoedd a'r potensial sydd gennym yn ein rhanbarth - yn y nodwedd hon, rydym yn siarad â Grant Santos, Pennaeth/Prif Swyddog Gweithredol Educ8 Training, gan ddarganfod nifer o ddimensiynau 'Ble Ydym Ni?' a 'Beth Nesaf?' wrth inni symud i'r bedwaredd oes ddiwydiannol.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content