Category: Sgiliau

Mae trydedd flwyddyn trydedd ddegawd yr 21ain ganrif yn addo bod yn daith sgiliau sy’n wahanol i unrhyw un arall. Mae'r adferiad economaidd, y pedwerydd chwyldro diwydiannol a'r ras i sero oll yn cynrychioli cyfleoedd mawr yn ogystal â heriau sylweddol. Os gallwn 'wneud pethau'n iawn' o safbwynt sgiliau, yna bydd dyfodol ein rhanbarth yn seiliedig ar weithlu gwydn ac ystwyth, cronfa dalent ehangach a dyfnach, sefydliadau sy'n perfformio'n well, gwell swyddi yn nes at adref a mwy o ffyniant ym mhob cymuned.
Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae'r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i'w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth - yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy'n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC ...
Roedd ein herthygl flaenorol yn canolbwyntio ar y sylfaen a'r fframwaith addysgol sy'n sail i sgiliau digidol ar draws ein rhanbarth - yn ogystal ag edrych ar Sgiliau Menter P-RC eu hunain a’r Ganolfan Dalent, sydd wedi dechrau ar ei daith i ddarparu ystod eang o brofiadau dysgu ar gyfer y bedwaredd oes ddiwydiannol. Wrth gwrs, mae llawer o gyrsiau a rhaglenni digidol eraill yn cael eu cynnal ledled y de-ddwyrain, gan gynnig cyfleoedd gydol oes i fagu sgiliau, uwchsgilio neu ailsgilio am rôl yn yr economi ddigidol, fel y darganfyddwn isod ...
Mae Cyfres Ddigidol P-RC eisoes wedi dangos sut mae technoleg ddigidol yn chwyldroi ein sectorau blaenoriaeth, gan drawsnewid ein sector cyhoeddus, agor posibiliadau ymchwil a datblygu newydd - a phweru gwasanaethau sy'n cael eu gyrru gan ddata sy'n sail i economi gyfan De-ddwyrain Cymru.
Mae rhoi sgiliau cyflogadwy i bobl ar gyfer y dyfodol - a meithrin y doniau naturiol sydd o fewn pawb - yn sbardun i Jane Mudd. Fel Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd ac Aelod Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n gyfrifol am Ddysgu, Sgiliau a Thalentau, mae brwdfrydedd Jane dros wireddu potensial pobl - a'i hangerdd dros adeiladu cyrchfannau cyflogaeth gwych - wedi'i gweld yn cymryd rôl arweiniol wrth hyrwyddo’r gwaith o sefydlu Venture, Canolfan Sgiliau a Thalent newydd P-RC.
Mae 13 Medi 2021 yn ddyddiad pwysig i gyflogwyr o bob maint a sector ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd PR-C - gyda lansiad y ‘Fenter Graddedigion’, y gwasanaeth recriwtio graddedigion ailgynllunedig ac adfywiedig a ddarperir am ddim i unrhyw sefydliad yn Ne Ddwyrain Cymru, gan y tîm recriwtio graddedigion mewnol arbenigol ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.
Mae brand cyflogaeth a sgiliau newydd arloesol ar fin dod i'r amlwg ar dirwedd dalent De Ddwyrain Cymru - gyda lansiad Venture, Hyb Sgiliau a Thalent newydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC). Suzanne Chesterton, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu'r P-RC sy'n esbonio'r rhesymeg a'r meddylfryd y tu ôl i'r enw brand newydd;
Yr hydref diwethaf, buom yn siarad â Leigh Hughes, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, i gael ei bersbectif ar sut yr oedd Strategaeth Sgiliau 2019-2022 wedi datblygu drwy sioc y pandemig. Chwe mis ymhellach yn ddiweddarach, gwnaethom ddal i fyny â Leigh am ddiweddariad yn y gwanwyn ar yr hyn a fu'n ddau chwarter busnes rhyfeddol o wydn i lawer o sectorau ....
Mae Infuse – Innovative Future Services yn rhaglen gwerth £5.6 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael gafael ar sgiliau, dulliau ac offer newydd sy'n gwella eu gallu i arloesi.
Mae'r rhan fwyaf o fusnesau ar ryw adeg yn ceisio dod â thalent a syniadau newydd i mewn i'r sefydliad - ond ychydig o fentrau sydd â'r amser a’r adnoddau mewnol i reoli ymgyrch recriwtio graddedigion.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.