Category: Ymgyrchoedd

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....
Edrychodd rhifyn cyntaf ein cyfres ar Ddiwydiant Digidol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) ar brif sbardunau chwyldro sy’n ailddiffinio’n barhaus y ffordd rydym i gyd yn byw, yn gweithio ac yn chwarae ledled P-RC - gan ddatgelu sut mae pob sefydliad yn cael ei bweru neu’i ddylanwadu gan ‘ddigidol’ mewn rhyw ffordd.
Gyda'r chwyldro digidol yn ailddiffinio'n barhaus y ffordd yr ydym oll yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw yn dechrau cyfres o erthyglau nodwedd ar ddynameg ddigidol ein rhanbarth - gan archwilio'r sbardunau allweddol, darganfod yr arloeswyr newydd sydd yn anelu’n uchel, tynnu sylw at y prif gyflogwyr a darparwyr gwasanaethau, dathlu'r cydweithio allweddol, ymchwilio i'r biblinell dalent - a nodi lle gall PRC arwain y Deyrnas Gyfunol (a'r byd) yn ddigidol ....
Newid yn yr Hinsawdd yw un o'r heriau mwyaf tyngedfennol y mae’r ddynolryw erioed wedi eu hwynebu. Pan rybuddiodd Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig yn 2018 fod gennym lai na 12 mlynedd (9 bellach) i osgoi methiant yr hinsawdd, nid mater o or-ddweud na chwyddo’r stori i ddenu darllenwyr oedd hi. Barn arbenigwyr byd-enwog wedi dwys ystyried oedd ein bod mewn perygl o greu dyfodol anghynaliadwy i'r cenedlaethau a ddaw. Dangosodd Adroddiad Risgiau Byd-eang Fforwm Economaidd y Byd 2020 yn fanwl y risg hirdymor sy'n ein hwynebu ni i gyd os na newidiwn yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn pweru ein diwydiant a’n trafnidiaeth, yn cynhesu ein cartrefi, yn tyfu ein bwyd, yn mynd i’r gwaith, yn dosbarthu ein nwyddau ac yn defnyddio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau mae arnom eu hangen i fyw’n waraidd.
Ym mis Rhagfyr, lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyfres o erthyglau, cyfweliadau a thrafodaethau digidol i dynnu sylw at bwysigrwydd economaidd a chyfleoedd amrywiol y Diwydiannau Creadigol yng nghyffiniau prifddinas Cymru.
Cydnabyddir bod y Diwydiannau Creadigol yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru erbyn hyn – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o safon ryngwladol, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned. 
Mae'r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o'r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cefndir. 
Mae'r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o'r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned. 
Fel un o Sectorau Blaenoriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae'n galonogol iawn gweld cymaint o ddatblygiadau cadarnhaol yn digwydd yn y Diwydiannau Creadigol ledled de Cymru.
Mae’r Diwydiannau Creadigol wedi tyfu i fod yn rhan bwysig o dirwedd de Cymru – gan greu cynyrchiadau teledu a ffilm o’r radd flaenaf, meithrin talent gyffrous â llawer o wahanol sgiliau, a lansio gyrfaoedd gwerth chweil i bobl o bob cymuned.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.