Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cymru: Ailadrodd hanes – neu ail-lunio’r byd?

Categorïau:
Arwain Agweddau
Proffilio Corfforaethol
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Cyfweliad â Martin McHugh, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro a Phrif Swyddog Technoleg, CSA Catapult.

Fel llais busnes y gellir ymddiried ynddo, nad yw’n ymroi i ormodiaith, anaml y caiff y Financial Times ei symud i ddisgrifio gwaith unrhyw fenter fel rhywbeth sy’n “ail-lunio electroneg fyd-eang”. Ond wedyn, pan fo’r ffenomena dan sylw yn wirioneddol unigryw – ac yn gatalydd ar gyfer darparu popeth o ofal iechyd gwell i ynni sero net – mae’n debyg bod y ganmoliaeth yn fwy na haeddiannol. Ble mae’r ganolfan hon o ragoriaeth drawsnewidiol? Neb llai na Catapult, sydd wrth wraidd Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd blaenllaw yn y Parc Imperial, Casnewydd, De Cymru.

Does dim byd fel hyn yn unrhyw le arall

Mae Catapult wrth galon yr unig glwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd o’i fath. Nid oes gan unrhyw le arall yn y byd yr epihaen, y prifysgolion, y ffowndri, y tŷ pecynnu a’r darparwyr offer hyn, i gyd yn gweithio mewn partneriaeth ffurfiol, o fewn 20 milltir i’w gilydd – i gyd wedi’u hategu gan Gronfa Strength in Places a rhaglen llwybrau a gefnogir gan lywodraeth y DU. Mae’r rhain yn fanteision enfawr dros y clystyrau eraill ledled y byd. Ac mae’n cynnig moment mewn amser i Gymru: y cyfle i fanteisio ar grynhoad o gwmnïau a all fod yn gatalydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ddatblygiadau arloesol ar draws pob sector cynnyrch yn y byd – yn ogystal â magnet sy’n dod â llu o sefydliadau sydd am ymgorffori lled-ddargludyddion cyfansawdd yn eu gweithrediadau i Gymru.

Mae posibiliadau diddiwedd i ddefnydd posibl yr hyn a wnawn yma.

Mae gan Gymru hanes â’r cyfle unigryw hwn, wrth gwrs. Gwnaeth y FT gymariaethau rhwng potensial y clwstwr a’r ganrif o lo, pan fodlonodd Cymru draean o alw’r byd am ynni – gan ddod yn bwerdy i’r byd i gyd i bob pwrpas. Mae’r gymhariaeth honno’n real iawn, gan fod Cymru mewn sawl ffordd hefyd wedi rhoi genedigaeth i ddiwydiant lled-ddargludyddion modern y DU, gyda gwaith Inmos yn agor yn y Parc Imperial ar gyrion gorllewinol Casnewydd ym 1982, gan ddechrau stori o lwyddiant Cymreig sydd wedi gweld twf gweithrediadau o’r radd flaenaf fel IQE, Newport Wafer Fab a SPTS (sydd i gyd yn bartneriaid yn y clwstwr, ochr yn ochr â’r timau ymchwil gorau oll ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe).

Beth yw’r wers unigol fwyaf i’w dysgu o’r gorffennol agos a phell? Ewch amdani. Neu yng ngeiriau Martin;

“Mae’n bryd bod yn feiddgar, bod yn gadarnhaol, bod yn hyderus. Mae posibiliadau diddiwedd i ddefnydd posibl yr hyn a wnawn yma.  Rydym yn cynhyrchu efelychiadau a modelau sy’n cyflymu’r amser y mae’n ei gymryd i gynnyrch gyrraedd y farchnad, gyda phopeth o ynni sero net a 5G i’r genhedlaeth nesaf o geir trydan, technolegau gofal iechyd chwyldroadol a dyfeisiau meddygol arloesol. Fan hyn, yn awr, o Gymru i’r byd.”   

Rydym wedi rhoi Cymru ar y map, gyda llwyfan i lywio marchnadoedd ledled y byd

Mae graddau’r potensial hwnnw’n amlwg, gyda chlwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cymru wedi’i glustnodi’n glir gan lywodraeth y DU fel ‘Canolfan Ddiwydiannu’ arweiniol.

“Fel chwaraewr allweddol yn rhaglen ‘Gyrru’r Chwyldro Trydan’ llywodraeth y DU, sydd werth £80 miliwn, rydym eisoes yn creu cadwyn gyflenwi dechrau-i’r-diwedd ar gyfer cydrannau a moduron trydan ar draws de Cymru a de-orllewin Lloegr” esbonia Martin, “felly rydym eisoes wedi rhoi Cymru ar y map fel y brif Ganolfan Ddiwydiannu yn y DU. Ac mae dod â’r holl gyfleusterau diwydiannol, prifysgol ac ymchwil hynny at ei gilydd bellach wedi rhoi’r llwyfan i ni lywio marchnadoedd ledled y byd.”

Mae gwaith y clwstwr yn siŵr o chwyldroi sut mae pobl yn byw ar draws y byd – yn ogystal â chreu canlyniadau uniongyrchol yn nes at adref. Mae gan Catapult gylch gwaith i helpu BBaChau ‘lleol’ i ddatblygu defnyddiau arloesol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda nifer o fusnesau newydd – gan gynnwys cwmni Archwilio’r Gofod, i’w helpu i ddatblygu technoleg arloesol yn yr amgylchedd cydweithredol sydd yn y Parc Imperial.

Creu’r swyddi a’r sylfaen wybodaeth a fydd yn pweru ein dyfodol

Mae’n anodd gorbwysleisio’r effaith ar economi Cymru – o ran creu swyddi gwerth uchel, twf BBaChau lleol, cryfhau enw da prifysgolion Cymru a chyflogadwyedd myfyrwyr sydd o oedran ysgol ar hyn o bryd. Mae dros 3,000 o swyddi sy’n talu’n dda yn cael eu creu, gyda Catapult hefyd yn noddi graddau STEM a PhD mewn partneriaeth â Sefydliad Sgiliau Electronig y DU. Y tu hwnt i hynny, mae’r clwstwr yn buddsoddi’n uniongyrchol yng nghenhedlaeth y dyfodol, gan weithio gydag ysgolion i greu Academi STEM Catapult, sydd eisoes wedi darparu pecyn Lled-ddargludyddion Cyfansawdd sy’n galluogi cyfranogiad sylweddol gan ddisgyblion o ran defnyddiau ymarferol a photensial anhygoel Lled-ddargludyddion Cyfansawdd – gyda gwersi (fel sut i chwyldroi gofal iechyd) yn canolbwyntio ar ddod â mwy o fyfyrwyr benywaidd i mewn i ddisgyblaeth a ddominyddir gan ddynion yn draddodiadol.

Clwstwr unigryw sy’n ail-lunio’r byd, yn harneisio sgiliau a gwybodaeth pobl yng Nghymru – ac yn adeiladu ar y gwersi gwerthfawr a ddysgwyd o’r gorffennol …

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.