Clymblaid Hinsawdd: Adeiladu consensws sero-net cadarnhaol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar genhadaeth i annog y datgarboneiddio brys sydd ei angen ar draws y sector preifat, os ydym am gyrraedd ein nodau sero net yma yn Ne-ddwyrain Cymru – a daeth y genhadaeth honno’n fyw ar 30 Medi, pan fynychodd 75 o gwmnïau o wahanol faint a diwydiannau weithdy a gynlluniwyd i greu ymwybyddiaeth ac adeiladu momentwm ar gyfer  Clymblaid Hinsawdd Prifddinas Rhanbarth Caerdydd: Menter drawsnewidiol i ddod â mentrau sector preifat at ei gilydd, gan greu llais dylanwadol i hyrwyddo trosglwyddiad cyflymach i ddyfodol di-garbon.

Ni allai’r enw ‘Clymblaid Hinsawdd’ fod yn fwy addas – gyda chydweithio yn syml yn hanfodol i ennill y ras i sero – ac mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gobeithio y bydd y gymuned newydd hon o feddylwyr a gweithredwyr yn chwarae rhan arweiniol wrth lunio’r agenda hinsawdd, gan ddod yn rym ar gyfer newid cadarnhaol yn wyneb argyfwng hinsawdd cynyddol amlwg, mewn rhanbarth sy’n cyfrif am 50% o gyfanswm economi Cymru.

Yr angen am weithredu ar frys

Daeth nifer o themâu craidd i’r amlwg yn y gweithdy – o ddiffyg ‘sgiliau gwyrdd’ cyfredol, i’r bylchau yn argaeledd gwybodaeth ac absenoldeb rhannu gwybodaeth – ond roedd un thema yn sefyll allan yn anad dim arall: yr angen am Gweithredu ar frys.

Mae’n amlwg bod sefydliadau ar draws ein rhanbarth yn ymwybodol o’r angen i addasu, ac addasu’n gyflym, mewn sawl maes gwahanol.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn credu y gall y Glymblaid Hinsawdd helpu i leddfu rhai o’r camsyniadau hyn a fydd yn rhwystro ein pontio ar y cyd i sero-net – gyda Thîm Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gweithio ar nifer o brosiectau i gyflymu ein pontio i ffyrdd cynaliadwy o fyw, gweithio a theithio.

Ymunwch â'n mudiad a Chael eich Clywed

Wrth i ni symud ymlaen i ffurfio’r Clymblaid, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod yr arbenigedd eang a dwfn sydd eisoes yn bodoli yn y rhanbarth (a Prifddinas-Ranbarth Caerdydd) yn dod at ei gilydd, gan ein galluogi ni – a grymuso ein busnesau – i gyflawni’r ymyriadau cadarnhaol ar raddfa fawr sy’n angenrheidiol ar frys.

Mae’r broses honno’n dechrau gyda gwrando a dysgu o safbwyntiau ein mentrau sector preifat – ac rydym eisoes wedi creu arolwg cyflwr–y-rhanbarth sydd wedi’i anfon at y rhai a fynychodd y gweithdy.

Dim ond dechrau ein symudiad yw hwn, ac nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan.  Os ydych chi’n sefydliad sydd â diddordeb yn yr hyn sydd gan y Glymblaid Hinsawdd i’w gynnig, cysylltwch â mi yn Rhys.Owen4@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth, neu i gymryd rhan yn ein harolwg.

Dim ond dechrau ein symudiad yw hwn, ac nid yw’n rhy hwyr i gymryd rhan.  Os ydych chi’n sefydliad sydd â diddordeb yn yr hyn sydd gan y Glymblaid Hinsawdd i’w gynnig, cysylltwch â mi yn Rhys.Owen4@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth, neu i gymryd rhan yn ein harolwg.

Rhys Owen, Tîm Ynni, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content