“Dewrder, cyflymdra a chydweithredu” – digwyddiad lansio ar gyfer Clymblaid Hinsawdd Busnes yn Ne-ddwyrain Cymru

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Gwelodd mis Rhagfyr, 2023 Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu’r gynhadledd agoriadol ar gyfer y Glymblaid Hinsawdd Busnes, sydd newydd ei ffurfio, yn Ne-ddwyrain Cymru.  Ac yntau’n cael ei gynnal yn yr awditoriwm yn Adeilad Sbarc yng Nghaerdydd, gwelodd y Digwyddiad Busnes Gweithredu ar Sero Net dros 80 o bobl fusnes, academyddion a swyddogion y llywodraeth yn dod ynghyd i hyrwyddo cydweithredu ymysg busnesau i roi sylw i newid yn yr hinsawdd.

Gosododd Warren Lewis, Cadeirydd Clymblaid Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, y llwyfan ar gyfer y digwyddiad lansio: “Mae’r cynrychiolwyr sydd yma heddiw yn hanu o ystod gyfan o fusnesau yn y Rhanbarth – maent yn fusnesau o bob maint a llun o bob sector, ac maent yma i ddysgu ac i helpu i gyflawni newid.  Mae’r argyfwng hinsawdd yn digwydd ar hyn o bryd, ac felly’r cwestiwn yw beth y gallwn ni ei wneud yng Nghymru i helpu busnesau i wneud y gwahaniaeth.” 

Gyda’r slogan “Dewrder, Cyflymdra a Chydweithredu”, mae Clymblaid Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru yn ymdrech ar y cyd ymysg Busnesau Bach a Chanolig a sefydliadau amlwladol a leolir yn y Rhanbarth i roi sylw i newid yn yr hinsawdd ac i hyrwyddo cynaliadwyedd ledled y Rhanbarth.  Drwy feithrin agwedd unedig, nod y glymblaid yw ennyn busnesau i gymryd rhan mewn mentrau cydweithredol, rhannu gwybodaeth a gweithredu arferion sy’n amgylcheddol gyfrifol i gyflawni amcanion a rannir ac i gyfrannu tuag at gydnerthedd a chynaliadwyedd cyffredinol De-ddwyrain Cymru a’r tu hwnt.

Pwysleisiodd y digwyddiad undydd y rôl sydd gan fusnesau wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gydag ystod o gyfranogwyr ledled yr holl sectorau yn rhannu arferion cynaliadwy, mabwysiadu ynni adnewyddadwy a mewnwelediadau ynghylch gostwng olion troed carbon yn y digwyddiad i amlygu rôl busnesau mewn rhoi sylw i newid yn yr hinsawdd.  Yn ôl un o’r siaradwyr, y Dr Sarah Gore, Cynghorydd Datgarboneiddio i Busnes Cymru, mae yna angen go iawn am eglurder ymysg Busnesau Bach a Chanolig a busnesau eraill yng Nghymru ynglŷn â chamau cyntaf: “Gan siarad gyda busnesau, fel y gwnaf, maent yn gwybod bod arnynt angen rhoi sylw i hyn, ond weithiau nid ydynt yn gwybod lle i ddechrau.”

Mae un o’r siaradwyr, yr Athro Jane Lynch, Athro Caffael yn Ysgol Fusnes Caerdydd, yn diweddu drwy ddweud mai’r hyn y mae’r glymblaid hon yn ei wneud yw datblygu cymuned o arferion: “Mae’n bwysig bod pobl pan fônt yn gadael digwyddiad fel hyn yn gallu gweithredu ar rai o’r syniadau y clywsant amdanynt a rhannu’r syniadau â chydweithwyr, gan arwain at weithredoedd a newidiadau ystyrlon.” 

Mae’r digwyddiad nesaf o’i fath wedi’i drefnu i ddigwydd ar-lein ym mis Chwefror 2024, gyda’r digwyddiad wyneb yn wyneb nesaf yn digwydd ym mis Ebrill.   

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Profodd Cynhadledd Fusnes Ysgogi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i fod yn llwyddiant ysgubol ym mis Ebrill, gan ddod â busnesau o bob maint a sector ynghyd i ganfod yr arferion gorau – a ffrydiau ar gyfer buddsoddiad – sy’n agored i Fusnesau Bach a Chanolig yn Ne-ddwyrain Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content