Cwrdd â’n Tîm Estynedig: Graddedigion P-RC

Categorïau:
Cyffredinol

Ar Dachwedd 1af roeddem yn hynod falch o allu croesawu ein carfan gyntaf o raddedigion i dîm Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw wedi dod o ystod eang o ddisgyblaethau a chefndiroedd ond mae un peth ac amcan yn gyffredin iddyn nhw i gyd – maen nhw’n dymuno ychwanegu gwerth a chyfrannu at gyflawni  gweledigaeth P-RC a gwneud eu rhan i greu mwy o ffyniant economaidd ledled ein rhanbarth. Fe siaradon nhw i gyd yn wych am eu dymuniad i ychwanegu gwerth gwirioneddol at ein nodau a’n huchelgeisiau i fod yn rhanbarth mwy cysylltiedig, cystadleuol a gwydn i bawb ac rydym eisoes yn gweld eu gwaith caled a’u huchelgais yn dechrau dwyn ffrwyth.

 

Felly nawr eu bod wedi treulio 5 wythnos gyda ni, rydyn ni wedi bod yn siarad â phob un o’r 10, i gael gwybod ychydig mwy amdanyn nhw, eu  cefndiroedd, sut clywon ni am y cynllun a P-RC a’r hyn maen nhw’n gobeithio ei gael o’u hamser gyda ni.

 

 

 

Matt Ball

Mae Matt yn dod o Gaerdydd, mae ganddo BA mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Caerwysg ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn ffotograffiaeth a fideograffeg.

 

“Cefais wybod am gynllun Graddedigion P-RC ar-lein drwy google jobs a’i ystyried yn gyfle gwych i weithio mewn sefydliad uchelgeisiol sy’n angerddol dros ddatblygu Caerdydd (y dref lle cefais fy ngeni a fy magu) a’r rhanbarth ehangach. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn yr adran lywodraethu lle rwy’n helpu i wella ansawdd cyffredinol adroddiadau perfformiad chwarterol a gweithgareddau llywodraethu eraill fel helpu arweinwyr prosiectau i nodi ac adrodd am risg. Rwyf hefyd yn gobeithio defnyddio fy angerdd dros ffotograffiaeth a fideograffeg drwy gynorthwyo yng ngweithgareddau’r tîm Marchnata a Chyfathrebu.

 

Rwy’n credu y bydd y cynllun Graddedigion hwn yn rhoi cyfle gwych i fi ennill profiad o weithio yn y sector cyhoeddus; datblygu fy sgiliau wrth weithio’n llwyddiannus mewn amgylchedd tîm a  chwarae fy rôl o ran cynyddu ffyniant cyffredinol de-ddwyrain  Cymru. Mae gennyf uchelgais i weithio i lywodraeth y DU neu’r Gwasanaeth Sifil yn y dyfodol a chredaf fod Cynllun Graddedigion Prifddinas-ranbarth Caerdydd yn rhoi’r cam cyntaf perffaith i fi ar y daith hon.”

 

 

 

Nat Hughes

Mae Nat yn dod o Hen Golwyn, pentref bach yng Ngogledd Cymru, a symudodd i Gaerdydd ar ôl graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Busnes a Rheoli yn 2018.

 

“Cefais wybod am gynllun graddedigion P-RC drwy wefan Cyngor Caerdydd pan oeddwn yn chwilio am rolau graddedigion addas i fy astudiaethau a fy mhrofiad. Roeddwn wrth fy modd yn cael cynnig rôl gyda’r tîm ac ers hynny rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r timau Buddsoddi ac Arloesi, yn edrych yn benodol ar ddatblygu clystyrau blaenoriaeth P-RC. Mae hyn yn addas i fi gan fy mod i’n cael siarad ag amrywiaeth eang o bobl, o bob sector a busnes gwahanol, ac wedi dysgu cymaint eisoes wrth gael cipolwg ar y strategaethau a’r prosesau amrywiol. Rwy’n gobeithio meithrin perthynas fusnes gref gyda’r rhai rwy’n gweithio gyda nhw yn y diwydiant a pharhau i feithrin fy hyder a fy ngallu, gan weithio gyda’r llywodraeth a chwmnïau’r sector preifat i wella bywydau pobl ledled de-ddwyrain Cymru ac rwy’n edrych ymlaen at weld i ble y bydd y profiad hwn yn mynd â fi!”

 

 

 

Ynyr Clwyd

Magwyd Ynyr ar fferm fechan ar gyrion Dinbych yng Ngogledd Cymru a chwblhaodd radd israddedig mewn Gwleidyddiaeth ac Economeg a gradd Meistr mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yng Nghymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

“Ar ôl penderfynu fy mod am symud yn ôl i Gaerdydd, clywais am gynllun graddedigion P-RC wrth chwilio am swyddi ar Linkedin. Fe wnes i gais heb wir ystyried y byddwn yn cael cynnig mewn gwirionedd, felly roeddwn wrth fy modd pan ddaeth y cynnig i ymuno â’r tîm gwych hwn. Rwy’n gweithio mewn rôl gyffredinol yn yr hyb sgiliau – ymgysylltu â busnesau, gwrando ar eu hanghenion a’u helpu i ddatblygu, tra hefyd yn gweithio gyda gweithlu’r rhanbarth, gan ddatblygu a thynnu sylw at y rolau sydd ar gael iddynt. Mae gennyf ddiddordeb brwd yn y gwaith cyffredinol y mae P-RC yn ei wneud yn ei gyfanrwydd, ac felly mae gweithio’n gyffredinol gyda phawb yn gyfle delfrydol i fi gael cipolwg ar y gwaith gwych  mae pob person yn ei wneud.

 

O ran fy uchelgeisiau gyrfa yn y dyfodol, nid oes gennyf un nod penodol rwyf am ei gyflawni na llwybr penodol rwyf am ei ddilyn, ac felly mae’r rôl hon gyda P-RC yn gyfle gwych i rwydweithio ag amrywiaeth eang o bobl o lu o wahanol sectorau i barhau â fy natblygiad proffesiynol. Yn anad dim, rwy’n awyddus iawn i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r rhanbarth, gan helpu i ddatblygu a sicrhau gwelliant gwirioneddol i fywydau pobl de-ddwyrain Cymru.”

 

 

 

Jake Thompson

Daw Jake o Gaerffili ac astudiodd Rheoli Busnes (Cyllid) gyda blwyddyn mewn diwydiant ym Mhrifysgol Abertawe. Graddiodd yn 2021, gan gwblhau ei flwyddyn olaf yn dilyn blwyddyn mewn diwydiant gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru.

 

“Cefais wybod am gynllun graddedigion P-RC drwy wefan Cyngor Caerdydd, ar ôl bod yn chwilio am rolau i raddedigion, ac roeddwn yn teimlo ei fod yn gweddu i’ fy ngalluoedd a fy mhrofiad blaenorol. Roeddwn wrth fy modd o gael cynnig y rôl, ac ers hynny rwyf wedi bod yn gweithio gyda’r tîm seilwaith, yn edrych ar Ynni, Trafnidiaeth, Tai a Digidol. Mae hyn yn addas i fi gan ei fod yn golygu ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, ac rwyf yn ymfalchïo mewn bod yn gyfathrebwr rhagorol, felly gobeithiaf allu cael effaith ystyrlon nid yn unig yn yr ardaloedd a nodwyd uchod, ond hefyd yn ne-ddwyrain Cymru yn gyffredinol. Does gen i ddim llwybr dilyniant gyrfa penodol mewn golwg hyd yma, ond byddwn yn dweud bod gennyf ddiddordeb mewn Rheoli Prosiectau ac rwy’n credu bod cynllun graddedigion P-RC yn darparu profiad gwych yn y maes hwn.”

 

 

 

Jac Perry

Magwyd Jac yng ngorllewin Cymru ym mhentref Y Tymbl Uchaf a symudodd i Gaerdydd i astudio Gwyddorau Biofeddygol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Roedd yn aelod o garfan Prydain yn y gamp Tmwblo ac mae wedi cystadlu’n rhyngwladol nifer o weithiau.

 

“Des i ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar-lein un diwrnod ar ôl bod yn chwilio am swydd newydd am dipyn. Rwy’n gweithio yn y rhaglen Graddedigion Menter sy’n rhan o’r portffolio Menter ehangach. Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i ddenu a chadw graddedigion i P-RC. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio’n agos gyda phrifysgolion, busnesau rhanbarthol a graddedigion, gan helpu i ddod o hyd i swyddi rhagorol yn y rhanbarth i’r graddedigion hynny. Mae’r rôl hon yn berffaith i fi gan fy mod yn ffynnu o gwrdd â phobl newydd a helpu eraill i gael dechrau da i’w gyrfaoedd. Yn ystod fy nghyfnod gyda P-RC rwy’n gobeithio cael dealltwriaeth drylwyr o’r berthynas rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat a’r hyn y gallwn ni fel y sector cyhoeddus ei wneud i ddenu a meithrin busnes newydd i dde-ddwyrain Cymru – creu mwy o swyddi sy’n talu’n dda a gwella ansawdd bywyd pawb sy’n byw yn y rhanbarth.”

 

 

 

Rhys Owen

Yn wreiddiol o Melbourne, cafodd Rhys ei fagu yn Wrecsam a symudodd i Gaerdydd i ymgymryd â gradd israddedig mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl graddio, penderfynodd gofrestru ar gyfer gradd ôl-raddedig mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yng Nghymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

“Cefais wybod am rôl Cyswllt Graddedigion P-RC drwy LinkedIn. Yn dilyn blwyddyn i ffwrdd o Gaerdydd roeddwn yn gwybod bod y cyfle yn rhanbarth mwyaf Cymru yn gyfle roedd yn rhaid i fi fanteisio arno.  Rwy’n gweithio ar amrywiaeth o wahanol brosiectau sy’n ceisio meithrin atebion arloesol i broblemau a achosir gan newid yn yr hinsawdd, a’u lleddfu.  Mae’n fraint bod yn rhan o’r prosiectau hyn sy’n anelu at bontio’r bwlch i sero-net fel rhan o nod llywodraeth ganolog a lleol. Gobeithio, yn ystod fy amser yn gweithio i P-RC, y gallaf brofi fy ngwerth o fewn y tîm Ynni a Thrafnidiaeth wrth i fi geisio dilyn gyrfa ym maes llunio polisïau datblygu cynaliadwy.”

 

 

 

Fariah Rahman

Cafodd Fariah ei geni a’i magu yng Nghaerdydd a graddiodd o Brifysgol De Cymru gyda BSc mewn Bioleg Ddynol. Mae ganddi angerdd dros ddysgu am fusnesau newydd mewn gwahanol sectorau.

 

“Cefais wybod am gynllun graddedigion CCR drwy wefan Gyrfaoedd fy Mhrifysgol pan oeddwn i’n chwilio am swyddi i raddedigion. Fy nghais i P-RC oedd un o’r rhai cyntaf a wnes, ac roeddwn wrth fy modd yn cael cynnig rôl gyda’r cwmni gwych hwn ar ôl fy nghyfweliad. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Swyddog Graddedigion o fewn y Tîm Menter, mae fy rôl yn cynnwys helpu i recriwtio graddedigion i ddod o hyd i Gynlluniau Graddedigion gyda busnesau BBaCh yng Nghaerdydd a’r awdurdodau lleol eraill gerllaw. Hefyd yn ymgysylltu â busnesau amrywiol yng Nghymru, gan ymgysylltu â charfanau cyfredol sydd eisoes wedi’u lleoli’n llwyddiannus mewn Swyddi Graddedigion, a gweithio gyda’n 4 Prifysgol leol, Prifysgol Caerdydd, Met Caerdydd, PDC a’r Brifysgol Agored.

 

Mae rôl yn yr adran hon wedi bod yn addas iawn i fi gan fod gen i angerdd dros helpu eraill ac rwy’n gobeithio meithrin fy hyder hyd yn oed yn fwy wrth gyfathrebu â gwahanol bobl o wahanol gefndiroedd a galluoedd. Yn y dyfodol, rwy’n anelu at adeiladu fy musnes fy hun gyda dylanwad entrepreneuriaid llwyddiannus eraill o fy nghwmpas ac rwy’n gobeithio ysbrydoli menywod eraill i ddod yn entrepreneuriaid eu hunain. Bydd hyn hefyd yn helpu gyda’r twf economaidd yng Nghymru a’r tu hwnt.”

 

 

 

Charlotte Davidson

Graddiodd Charlotte yn gynharach eleni gyda gradd mewn Rheoli Busnes o Brifysgol Caerdydd ac mae ganddi angerdd dros deithio ac archwilio lleoedd newydd.

 

“Cefais wybod am gynllun Graddedigion P-RC drwy wefan Cyngor Caerdydd ar ôl i fi raddio ac roeddwn yn chwilio am rôl gyffrous addas at fy astudiaethau a fy niddordebau proffesiynol, a dyna’n union y des i o hyd iddo! Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn y tîm Ynni a Thrafnidiaeth lle rwy’n ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau sy’n anelu at greu’r amodau ar gyfer economi a chymdeithas carbon niwtral yn P-RC a gwella’r cysylltedd ar draws y rhanbarth tra’n cynnal ffocws cryf laser ar dwf glân.

 

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fanteisio’n llawn ar y cyfle hwn i weithio yn P-RC, sefydliad ymroddedig sy’n arloesi o ran datblygiad rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Rwy’n credu y bydd y cynllun graddedigion hwn yn rhoi cyfle i fi gael profiad o weithio o fewn y sector cyhoeddus, y gallu i gysylltu ac ymwneud ag amrywiaeth o bobl o wahanol sectorau a busnesau yn ogystal â chryfhau fy ngalluoedd. Rwy’n awyddus i ddechrau gyrfa ym maes rheoli prosiectau ac rwy’n credu y bydd gweithio yn P-RC yn rhoi mewnwelediad i fi o weithio ar wahanol brosiectau, yn meithrin fy hyder a fy ngallu ac yn y pen draw yn caniatáu i mi gaffael y wybodaeth, y sgiliau a’r cymwyseddau i gychwyn ar fy ngyrfa.”

 

 

 

Rory Pugh

Ganwyd Rory yng Nghaerdydd, cafodd ei fagu mewn pentref bychan ger Caerffili cyn treulio saith mlynedd yng Nghernyw tan ei fod yn 18 oed.  Cwblhaodd radd israddedig mewn Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd a gradd ôl-raddedig mewn Logisteg a Rheoli Gweithrediadau.

 

“Drwy gydol fy mywyd rwyf wedi bod yn cymryd rhan frwd mewn chwaraeon, gydag angerdd arbennig dros rygbi, tennis a bocsio. Rwy’n hoffi treulio fy amser rhydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon a chymdeithasu gyda ffrindiau a’r teulu. Mae gennyf ddiddordeb hirsefydlog mewn datblygu rhanbarthol ac economaidd yn y DU, ac yn enwedig yng nghyd-destun Cymru. Felly, pan welais y cyfle i raddedigion gyda P-RC ar LinkedIn CCR, gwnes i gais yn syth. Ers ymuno â P-RC, rwyf wedi cael fy rhoi yn y tîm Arloesi a Datblygu Clystyrau.  Rwyf wrth fy modd gyda’r lleoliad hwn, ac yn mwynhau’r her o ddysgu’r ffordd orau o feithrin, cryfhau ac adeiladu ar sylfaen asedau gref y rhanbarth. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu’n bersonol ac yn broffesiynol yn ystod y 12 mis nesaf, ac rwy’n gobeithio datblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn fy mharatoi at ble bynnag y bydd fy ngyrfa’n mynd â fi.”

 

 

 

Jack Harrison

Cafodd Jack ei eni a’i fagu ym Mhenarth a mynychodd ysgol cyfrwng Cymraeg yn y Barri. Astudiodd Archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd a graddiodd yn 2020. Mae’n hoff iawn o rygbi ac mae wedi chwarae dros yr ysgol, ei glwb, a’i sir, ac wedi cynrychioli Caerdydd ar wahanol lefelau.

 

“Cefais fy nenu at P-RC oherwydd ei uchelgais i fynd i’r afael â materion mawr sy’n wynebu’r rhanbarth y cefais fy magu ynddo. Ar ôl manteisio ar ranbarth Caerdydd drwy gydol fy mywyd gwelais gyfle nid yn unig i roi yn ôl i’r rhanbarth ond hefyd i chwarae rhan yn y gwaith o arwain ei ddyfodol a gwella bywydau pobl. Roeddwn i wrth fy modd pan gefais gynnig rôl. Hyd yn hyn, rwyf wedi cael cyfle i gwrdd ag amrywiaeth enfawr o bobl o bob rhan o’r rhanbarth a’i sectorau. Mae’n gyffrous gweld y brwdfrydedd sydd gan bobl y rhanbarth dros y prosiect hwn a’r posibiliadau y mae’n eu cyflwyno.”

 

 

 

Rydym wrth ein bodd gyda’r effaith mae ein 10 talent yn ei chael eisoes a byddem yn annog unrhyw fusnes i ystyried y manteision y gall cyflogi graddedigion talentog eu cynnig. Mae ein rhaglen Graddedigion Menter yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau am ddim i fusnesau oresgyn rhwystrau i recriwtio, gan gynnwys cymorth adnoddau dynol a marchnata eu rôl ledled y rhanbarth, ac mae graddedigion ar y cynllun yn cael cymryd rhan mewn cynllun graddedigion cydlynol a chwblhau cymhwyster SARh a gydnabyddir yn rhyngwladol ac a ariennir yn llawn. Byddem yn hapus iawn i drafod eich anghenion gyda chi.

 

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â ni ar ccrgraduatescheme@caerdydd.gov.uk neu edrychwch ar ein gwefan www.venturewales.org

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r ymgyrch 'Menywod mewn Arloesedd' wedi tynnu sylw at yr entrepreneuriaid benywaidd arloesol sydd wedi mynd i'r afael â rhai o'r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mwyaf a wynebwn - o newid yn yr hinsawdd i drafnidiaeth lanach a gwell gofal iechyd - gan greu cymuned gydweithredol o fenywod sy’n dangos esiampl, gan rannu gwybodaeth ac annog twf entrepreneuraidd i fenywod ledled y DU.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.