Cyd-Bwyllgor Corfforaethol De-Ddwyrain Cymru Archwiliad O Gyfrifon Ar Gyfer Blwyddyn Ariannol 2022/23

Categorïau:
Cyffredinol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN O HAWLIAU CYHOEDDUS mai yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru), 2014, fel y’u diwygiwyd:

 

  1. O ddydd Llun, y 4ydd o Fedi, 2023 tan ddydd Gwener, y 29ain o Fedi, 2023 yn gynhwysol rhwng 9.30yb a 3.30yp (ac eithrio Sadyrnau a Suliau), gall personau â diddordeb archwilio a derbyn copïau o unrhyw geisiadau rhesymol am ragor o fanylion yn gysylltiedig â gwybodaeth a gynhwysir yn y cyfrifon a enwir uchod.  Bydd y cyfrifon ar gael i’w harchwilio ar wefan y Cyd-bwyllgor Corfforaethol.  Dylid gwneud ceisiadau am wybodaeth yn gychwynnol drwy anfon e-bost at info@cardiffcapitalregion.wales.

 

  1. Ddydd Llun, yr 2ail o Hydref, 2023, bydd yr Archwiliwr Penodedig, Archwilio Cymru, 1, Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ, ar gais etholwr llywodraeth leol neu’i gynrychiolydd dros yr ardal y mae’r cyfrifon yn ymwneud â hi, yn darparu cyfle i’w holi am y cyfrifon ac i wneud gwrthwynebiadau:
  • Ar y sail bod unrhyw eitem o gyfrifiad yn groes i’r ddeddf; neu,
  • O ran unrhyw fater a ddaw i sylw’r archwiliwr yn ystod yr archwiliad y gallai ef wneud adroddiad arno er budd y cyhoedd.

Ni ellir gwneud gwrthwynebiad oni bai bod yr archwiliwr yn gyntaf wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ohono ac o’r seiliau y gwnaed y gwrthwynebiad.  Mae’n rhaid hefyd anfon copi o’r rhybudd hwn ataf i yn y cyfeiriad isod.

Gellir derbyn cwestiynau yn sbarc/spark drwy drefniant ag Archwilio Cymru, 1, Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ (rhif ffôn 02920 320500) y dylid cyfeirio ceisiadau iddynt er y diben hwn.

Kellie Beirne

Prif Weithredwr

Ystafelloedd 6.12 & 6.17

sbarc/spark

Heol Maendy

CAERDYDD

CF24 4HQ

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn mynychu UKREiiF yn Leeds o’r 21ain tan y 23ain o Fai i arddangos £15 biliwn o gyfleoedd buddsoddi ac i roi sylw i’r Rhanbarth fel un o 12 o Barthau Buddsoddi a ddewiswyd gan Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ‘llynedd.  

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content