‘Cydweithio’: ffactor allweddol ar gyfer Technoleg Ariannol ar draws P-RC

Categorïau:
Sectorau

Yn dilyn ein herthygl diwethaf a oedd yn cynnwys y strategaeth technoleg ariannol sy’n esblygu ar hyn o bryd i adeiladu ecosystem technoleg ariannol o’r radd flaenaf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, rydym bellach yn edrych yn fanylach ar ‘gydweithio’ a phwysigrwydd hanfodol hynny wrth wireddu’r uchelgais i adeiladu clwstwr o statws byd-eang.

Nododd Adroddiad Kalifa a gomisiynwyd gan Lywodraeth y DU fod cydweithredu yn ffactor allweddol yn llwyddiant unrhyw ddiwydiant technoleg ariannol, yn cyflwyno achos parhaus dros feithrin partneriaethau rhwng sefydliadau ariannol a chwmnïau technoleg ariannol ac “adeiladu cynghreiriau ar draws cadwyn werth o weithredwyr economaidd i fynd i’r afael â heriau penodol y diwydiant, megis datblygu’r bensaernïaeth ac ecosystemau ar gyfer Cyllid Agored a hunaniaethau digidol.” A dyna’n union sy’n digwydd yma yn ein rhanbarth, gyda’n prifysgolion ar flaen y gad yn gweithio’n agos gyda grwpiau technoleg ariannol o bob maint, gan ysbrydoli datblygiadau arloesol a fydd yn sicrhau mantais gystadleuol a grëwyd ar y cyd.

“Dod â mantais gystadleuol a grëir ar y cyd”

Mae Prifysgol Caerdydd wedi dangos gweledigaeth dda o ran deall yn gyflym ton dinistrio creadigol technoleg ariannol, sut y bydd yn trawsnewid y tirlun cyllid a sut y mae eisoes yn effeithio ar ein heconomi: gyda ffenomenau fel cryptoarian yn cystadlu’n sydyn ag arian traddodiadol, gan darfu ar y system dalu bresennol a chreu her fawr i fanciau canolog a masnachol.

Mae’r Academyddion yng Ngrŵp Ymchwil technoleg ariannol Prifysgol Caerdydd yn gweithio gyda nifer o fentrau ar brosiectau Ymchwil a Datblygu ar y cyd, sy’n cyfuno modelau busnes a thechnoleg gyfrifiadurol arloesol i wella gwasanaethau ariannol drwy ddefnyddio cryptoarian, cadwyn atal, bancio agored, yswirio-dechnoleg, robo-gynghorwyr, systemau talu digidol, ariannu torfol, masnachu algorithmig ac amlder uchel, dysgu peirianyddol a dadansoddi testun a gynorthwyir gan gyfrifiadur.

Mae’r canlyniadau eisoes yn weladwy, gyda chwmnïau fel ActiveQuote, Admiral, Confused a Wealthify i gyd yn elwa o’r datblygiadau cydweithredol hyn – yn ogystal â Cyflymydd Arloesi Data’r Brifysgol yn gweithio gyda mentrau fel W2 Global a llwybrau gyrfa i’r diwydiant sydd eisoes wedi’u sefydlu drwy’r Academi Meddalwedd Genedlaethol, yr Academi Gwyddor Data, yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg (yr ysgol yr aeth Sina Yamani o Yoello iddi) a chyrsiau arbenigol sy’n cynnwys BSc mewn Mathemateg Ariannol ac MSc blwyddyn mewn Technoleg Ariannol.

Mae Grŵp Ymchwil Technoleg ariannol Prifysgol Caerdydd ar ei ffordd i ddod yn sefydliad a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n arwain mewn ymchwil Rhyngddisgyblaethol Technoleg ariannol ac sy’n ymwneud â chydweithio arloesol sy’n berthnasol i ddiwydiannau. Ac nid yw ar ei ben ei hun o bell ffordd. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn creu ei llwybr ei hun fel partner Ymchwil a Datblygu technoleg ariannol. Mae Dr. Imtiaz Khan, Darllenydd Gwyddor Data yn Ysgol Technolegau Met Caerdydd yn gweithio mewn tîm sy’n arbenigo mewn tarddiad, cadwyn atal, modelu data, rhyngweithredu data, delweddu data rhyngweithiol, rhithwireddu a dysgu peirianyddol – ac mae’n gweld potensial amlwg i dechnoleg ariannol yn ein rhanbarth fod yn rhywbeth newydd a mawr ei angen, drwy fod ymhlith y don gyntaf o sefydliadau technoleg ariannol i ddarparu system ariannol ddemocrataidd a theg sy’n flaengar ac yn gynhwysol.

“Cynrychioli rhywbeth newydd, blaengar a mawr ei angen”

Mae’r potensial hwn i technoleg ariannol fod yn rym er lles yn thema a drafodwyd yn eiddgar gan gydweithiwr Dr Khan, Dr. Sia Chow Siing, Uwch Ddarlithydd Gwyddor Data yn Ysgol Technolegau Caerdydd. Mewn sgyrsiau gyda ni, pwysleisiodd Dr Siing ei bod yn dyst i gydgyfeirio bancio, cyllid rhyngwladol a rheoli risg ar draws gwasanaethau ariannol, gyda technoleg ariannol yn sbardun allweddol ac yn alluogwr ar gyfer hyn. Ac mae hynny wedi rhoi’r proffil rhyngwladol i’r Ysgol Technolegau ddod ag academyddion blaenllaw o bob rhan o’r byd at ei gilydd, tystiolaeth bendant o’r hyn sy’n digwydd yn y rhanbarth hwn a’r potensial enfawr sydd ar gyfer y dyfodol.

Mae sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o bobl yn y rhanbarth yn elwa’n uniongyrchol o hyn wrth wraidd y gwaith y mae Dr Fiona Carroll, Uwch Ddarlithydd Cyfryngau Digidol a Thechnoleg Glyfar yn Ysgol Technolegau Caerdydd yn ei wneud mewn ysgolion. Angerdd Dr Carroll yw Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol (HCI) a sut mae cyfrifiadura yn dylanwadu arnom ni a’n hymddygiad – ac iddi hi mae’n anorfod bod angen mwy o fenywod yn y maes technoleg cyfan, er mwyn sicrhau bod y dyfodol yn seiliedig ar ddatblygu technoleg mewn modd cytbwys, cynrychioliadol a chynhwysol.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, mae Ysgol Technolegau Caerdydd yn cychwyn ar brosiect sy’n cynnwys 20 o ysgolion lleol, gyda’r nod o ymgysylltu â myfyrwyr benywaidd ifanc i ryngweithio â phynciau STEM drwy ddatblygiadau arloesol megis llyfr ‘Darllen a Chod’ a ddatblygodd Dr Carroll gyda’i thri phlentyn ifanc. Mae’n hyfryd gweld lefelau mor anhygoel o greadigrwydd yn cael eu cymhwyso i’r her o ysbrydoli meddyliau ifanc i ymddiddori mewn codio. Mae hi’n argyhoeddedig y bydd llwyddiant cydweithredu yn y dyfodol yn dibynnu ar ba mor dda rydym yn cysylltu â thalent o bob rhyw yn y dyfodol, ac y gall P-RC chwarae rhan werthfawr wrth ddatblygu technoleg sy’n dda i bawb.

“Cyd-fwriadau a chyflwyno technoleg ariannol sy’n dda i bawb”

Mae Sarah Williams-Gardener, Prif Swyddog Gweithredol Fintech Cymru yn llawn werthfawrogi ansawdd y cysylltiadau cydweithredol sydd eisoes ar waith trwy P-RC:

“Rydym eisoes wedi dangos gystal y gallwn fod drwy lawer enghraifft o gyd–fwriadau ac mae’r gwaith ysbrydoledig sydd eisoes yn cael ei gyflawni drwy bartneriaethau gyda Phrifysgol Caerdydd a Met Caerdydd yn rhoi cipolwg i ni ar yr hyn sy’n bosibl yma yn ein clwstwr technoleg ariannol. Mae’r un ysbryd o gydweithio ac arloesi yn sbarduno gwaith gwych ym Mhrifysgol De Cymru hefyd – lle rwyf wedi gweld eu tîm yn datblygu llwyfan anhygoel ar gyfer busnes cychwynnol Mayo Twala Stock Up, a gaiff ei lansio ym mis Medi 2021. Mae’n dangos, os ydym yn gweithio, yn meddwl ac yn gweithredu gyda’n gilydd, y gallwn gyflawni ein gweledigaeth – ac efallai hyd yn oed mwy.”

Mae’r diwylliant cydweithredu newydd hwn ar draws P-RC yn rhoi hygrededd i weledigaeth Fintech Cymru o adeiladu sector gydag enw da byd-eang – a bod cydweithredu’n ymestyn y tu hwnt i gydweithrediad rhwng cwmnïau a’r byd academaidd: gyda rhwydwaith o gwmnïau’n cefnogi sefydliadau technoleg ariannol yn eu twf a’u datblygiad. Byddwn yn edrych ar gwmni felly, Ship Shape VC, yr wythnos nesaf, gan ddysgu sut mae eu algorithm semantig unigryw yn helpu busnesau newydd technoleg ariannol i ganfod y buddsoddwyr a’r cyllid sy’n iawn iddyn nhw.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae Delio wedi tyfu i ddod yn un o'r enwau mwyaf blaenllaw ym maes technoleg ariannol Cymru, gan sefydlu sylfaen cleientiaid rhyngwladol o fwy na 90 o sefydliadau, gan helpu cwmnïau ariannol ledled y byd i drawsnewid eu cynigion marchnadoedd preifat, trwy dechnoleg y gellir ei ffurfweddu sy'n galluogi sefydliadau cwsmeriaid i wneud buddsoddiadau amgen yn fwy hygyrch a thryloyw i fuddsoddwyr ein hoes ni.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.