Cyfle i glywed barn arbenigol ar Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr P-RC

Categorïau:
Buddsoddiadau

Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru – ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.

Bydd y Drafodaeth Ddigidol hon yn cael ei chyflwyno gan y cyn Brif Weinidog Carwyn Jones ac yn trafod sut y bydd y weledigaeth hon ar gyfer gwasanaethau rheilffordd i deithwyr yn helpu i drawsnewid y realiti presennol – mewn rhanbarth sydd ag uchelgeisiau beiddgar i godi’r gwastad, cynyddu’r gallu ac ailadeiladu’n well.

Cewch gipolwg ar sut y bydd y gwasanaethau trafnidiaeth integredig a fforddiadwy newydd o ansawdd uchel yn cael eu darparu dros y 10-15 mlynedd nesaf. Mae’r drafodaeth hon yn mynd i’r afael â materion fel diwallu anghenion teithwyr, cefnogi datblygu economaidd a chynhyrchu cymdeithasol cynaliadwy, gwella’r canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth, yn ogystal â chwarae rhan hollbwysig yn ymrwymiad P-RC i gyflawni ei nod allyriadau carbon sero-net.

Yn y bennod hon, cewch glywed gan banel amrywiol sy’n cynnwys Kellie Beirne (Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig P-RC), Mark Barry (Athro Ymarfer mewn Cysylltedd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd) a Chris Sutton, (Cyfarwyddwr Sutton Consulting ac aelod o’r Panel Buddsoddi Rhanbarthol.)

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Cafodd Prosbectws Buddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – 'Ffyniant i'n Lle' – ei gyhoeddi’n ddiweddar gan amlinellu chwe chynnig clwstwr craidd a phum cynnig seilwaith 'galluogi' allweddol ynghyd â chyfres o 'gynigion mwy' ar gyfer y tymor hwy megis creu canolfannau hydrogen ac ynni’r llanw.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.