Cyfres Newydd yn Edrych ar Arwyr Di-glod y Sector Gofal

Categorïau:
Ymgyrchoedd

Mae pandemig Covid-19 wedi taflu goleuni newydd ar ein sectorau gofalu.

O staff cartrefi gofal i warchodwyr plant, mae byddin o bobl yn gofalu am y rhai sy’n dibynnu ar bobl eraill ac sy’n agored i niwed yn ein cymdeithas, gan alluogi eraill i wneud eu gwaith eu hunain a chadw olwynion diwydiant yn troi, gan wybod bod eu hanwyliaid yn cael gofal.

Mae economegwyr yn disgrifio’r sectorau gofalu hyn fel rhan o’r economi sylfaenol ddynol – sylfaenol, oherwydd eu bod yn cynnig y cymorth sylfaenol y mae rhannau eraill o’r economi’n dibynnu arno. Hebddynt, ni fyddai llawer o bobl yn gallu ymuno â’r gweithlu oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu.

Yn ystod y cyfnod cloi, daeth y bobl sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i’r amlwg yn sgil eu rôl ar reng flaen y pandemig, yn gofalu am bobl a oedd yn aml mewn perygl mawr o ddal y feirws. Tynnodd hyn sylw at y diffyg cydnabyddiaeth y mae gweithwyr yn y sector yn ei chael fel arfer, yn rhy aml o lawer yn cael eu diystyru ar gam fel y rhai sy’n meddu ar sgiliau isel, cyflog isel a gwerth isel.

Yn wir, mae’r sector gofal yn rhan fawr a hanfodol o economi Cymru. Mae 70,000 o bobl yn gweithio yn y sector, wedi’u gwasgaru rhwng 1,500 o gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys busnesau sector preifat, sefydliadau trydydd sector a chyrff cyhoeddus.

Mae staff cartrefi gofal, gwarchodwyr plant, nyrsys meithrin, gweithwyr cymdeithasol a phobl eraill sy’n gweithio yn y sector yn ei ystyried yn alwedigaeth yn hytrach na swydd yn unig. Mae rolau yn y sector yn heriol – yn aml mae’n rhaid i staff ddelio â sefyllfaoedd anodd a heriol. Ond mae’r gwobrwyon hefyd yn uchel. Gall gweithwyr fod yn rhan o’r gwaith o arwain plant drwy gamau pwysig yn eu datblygiad, neu helpu pobl oedrannus i ymdopi â chyfnodau cyntaf dementia. Mae’r berthynas ddynol sy’n datblygu yn cael ei gwerthfawrogi gan y naill barti a’r llall.

Mae’r gred gyffredin nad yw gwaith yn y sector gofalu yn gofyn am sgiliau yn fwyfwy anghywir.

Mae angen ystod eang o hyfforddiant a chymwysterau i weithio yn y sector, ac mae digon o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus drwy gydol eich gyrfa. Mae pobl sy’n dechrau ar y lefel isaf yn aml yn symud ymlaen i waith rheoli ar lefel uwch, neu’n trosglwyddo i yrfaoedd neu broffesiynau eraill.

Mae’r sector gofalu eisoes yn cyflogi mwy o bobl yng Nghymru na’r GIG, ond yn ystod y blynyddoedd i ddod disgwylir i’r angen am weithwyr gofal barhau i dyfu eto, wrth i’r boblogaeth heneiddio a’r galw wasanaethau gofal gynyddu. Rhagwelir y bydd angen 2,000 o bobl ychwanegol y flwyddyn i weithio yn y sector rhwng nawr a 2030.

Mae ymgyrch Gofalwn Cymru yn bodoli i fynd i’r afael â chamsyniadau am y sector ac annog mwy o bobl i ystyried gweithio mewn rolau gofal cymdeithasol, gofal plant a blynyddoedd cynnar. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyflwyno cyfres o erthyglau sy’n edrych ar y gwaith y mae pobl mewn gwahanol rannau o’r sector yn ei wneud, o reolwr nyrsys meithrin i reolwr gofal plant awdurdod lleol ac arweinydd tîm mewn cartref preswyl i blant. Mae’r bobl a gyfwelwyd yn siarad am eu profiadau yn gweithio ar y rheng flaen yn y maes gofal, sut y cawsant y swyddi sydd ganddynt heddiw, y gwobrwyon a heriau sy’n rhan o’u gwaith, a pham na fydden nhw’n gwneud dim byd arall.

Mae’r gyfres yn dechrau’r wythnos hon gyda Christine Jones, sy’n weithiwr gofal cymdeithasol annibynnol sy’n gyfrifol am leoli plant sy’n agored i niwed gyda rhieni maeth.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae 'Digidol' yn chwyldroi gwasanaethau a Diwydiannau ar draws ein rhanbarth - ac yn ein herthygl ddiwethaf, buom yn archwilio prif sbardunau'r trawsnewid digidol hwn ar draws Deallusrwydd Artiffisial, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol a Seiber a Dadansoddeg. Yn yr erthygl "Rhan 2" hon, rydym yn darganfod sut mae digidol yn gyrru newid sylfaenol mewn Ynni a’r Amgylchedd, Technoleg Ariannol, Gwyddorau Bywyd a Thrafnidiaeth a Pheirianneg - cwblhau golwg cynhwysol ar y naid ddigidol cwantwm sy'n cael ei wneud ar draws yr wyth sector blaenoriaeth P-RC ....

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.