Cyfres Podlediad Newydd i dynnu sylw at Wasanaethau Arloesol y Dyfodol

Categorïau:
Sgiliau

Mae Infuse – Innovative Future Services yn rhaglen gwerth £5.6 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael gafael ar sgiliau, dulliau ac offer newydd sy’n gwella eu gallu i arloesi.

Gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae’n gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd, Y Lab, Nesta, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a’r deg awdurdod lleol sy’n ffurfio’r rhanbarth, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy fel y partner arweiniol.

Gan ddechrau heddiw, dydd Mawrth 4 Mai 2021, mae grŵp peilot o’r rhaglen Infuse, a enwyd yn briodol yn ‘Cohort Alpha’, yn dechrau ar eu taith. Bydd timau’n derbyn tua thri mis o hyfforddiant a chymorth mewn sgiliau, offer a dulliau newydd, ac yna tri mis o hyfforddi yn eu sefydliadau eu hunain wrth iddynt fynd yn ôl i’w rhoi ar waith gan helpu i newid dyfodol cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus am flynyddoedd i ddod; datblygu sgiliau arloesi newydd a chapasiti drwy fynd i’r afael â heriau gwasanaethau cyhoeddus rhanbarthol.

Yn cefnogi lansiad y rhaglen mae ein cyfres newydd o bodlediadau, a gyflwynir gan Dr Jane Lynch, Darllenydd mewn Caffael yn Ysgol Fusnes Caerdydd.  Yn ein pennod gyntaf, mae Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig P-RC, yn ymuno â Dr Lynch i drafod pwysigrwydd cydweithio ac i egluro sut mae’r rhaglen Infuse yn rhan o Gronfa Her Bargen Ddinesig Caerdydd.

Gwrandewch ar y Podlediad yma:

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae'r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i'w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth - yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy'n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.