Cymeradwyo Argymhellion Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Unfrydol

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig
Sectorau

MAE arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cymeradwyo’n unfrydol yr adroddiad annibynnol ar y strategaeth economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol.

Rhoddwyd y gorchwyl i Gomisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o adolygu economi’r ddinas-ranbarth, ac o ddarparu argymhellion ar gyfer datblygu economi De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol.

Ymgasglodd y Comisiwn, a gadeiriwyd gan yr arbenigwr rhyngwladol ar ddinas-ranbarthau, yr Athro Greg Clark, y gall Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fod yn fwy goludog, yn fwy cynhwysol ac yn fwy cynaliadwy os caiff y rhanbarth ei gysylltu’n well ac os daw’n fwy rhyngddibynnol.

I gyflawni’r blaenoriaethau hyn, dywed yr adroddiad – a gyhoeddwyd y mis diwethaf (Rhagfyr) – fod ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd angen strategaeth economaidd hirdymor i:

  • Fuddsoddi mewn addysg i wella cyflogadwyedd a chynhyrchiant.
  • Meithrin twf cyflogaeth ledled sgiliau penodol a ledled gwahanol lefelau incwm.
  • Cydweithio i gefnogi buddsoddiad cyhoeddus a phreifat mewn seilwaith i integreiddio’r rhanbarth yn well ac i ddarparu mwy o gyfleoedd.
  • Cefnogi datblygiad economaidd ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan alluogi creu llawer o leoliadau twf.
  • Datblygu cynllunio strategol i alluogi adeiladu tai ac ymdrechion adfywio.
  • Gwella ansawdd y lle ac ystod y sefydliadau sy’n buddsoddi mewn gwella canolfannau dinasoedd a threfi.
  • Meithrin sectorau cyflogaeth sy’n datblygu a chwmnïau newydd/ifainc.
  • Integreiddio rhagor ar strwythurau llywodraethu yn y ddinas-ranbarth i gyfuno ymdrechion, buddsoddiad trosoleddau, a symleiddio’r ffordd y gwneir penderfyniadau.

Pwysleisia’r adroddiad hefyd yr angen i ‘symud… [i] weithredu’n gyflym ac i osgoi rhagor o adolygiadau’.

Ystyriodd Cabinet Cysgodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys arweinwyr y deg awdurdod lleol, adroddiad y Comisiwn, a derbyniodd yn unfrydol yr angen i ddatblygu’r strategaeth twf economaidd rhanbarthol a argymhellir, gan ddechrau ar unwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cyd-Gabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae’r adroddiad hwn yn cynrychioli un o’n hymrwymiadau yn nogfen y Fargen Ddinesig a lofnodasom fis Mawrth ‘llynedd, a bydd yn ein helpu i gwblhau manylion ein trefniadau ar gyfer y Fargen Ddinesig yn yr wythnosau i ddod.

“Mae Bargen Ddinesig Caerdydd yn fargen gwerth £1.2 biliwn i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac i greu 25,000 o swyddi.

“Mae ganddi hefyd y nod o ddatgloi £4 biliwn yn rhagor o fuddsoddiad preifat yn y rhanbarth, ac fe all yr argymhellion yn yr adroddiad hwn ein helpu i gyflawni’r dyhead hwn ar gyfer De-ddwyrain Cymru er budd pawb – yn awr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, sy’n arwain y portffolio datblygu economaidd ar ran Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Mae’r arweinwyr yn croesawu adroddiad y Comisiwn, ac mae gwaith wedi dechrau yn awr i gynnwys argymhellion fel meysydd gwaith o fewn Cynllun Gweithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gaiff eu hystyried gan yr holl gynghorau cysylltiedig yn y dyfodol agos.”

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Venture yn cefnogi ystod gynyddol o raglenni hyfforddi sydd wedi'u hanelu at feithrin y piblinellau talent sydd eu hangen ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n perfformio'n dda. Yn y nodwedd Venturescape gyntaf hon yn 2022, edrychwn ar y Rhaglen Meistr Seiber, a grëwyd mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a PwC, gan roi gwybodaeth ac arbenigedd o safon fyd-eang i fyfyrwyr sydd â'r uchelgais i lwyddo yn un o feysydd pwysicaf ein heconomi: Seiberddiogelwch.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.