Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru: Arwain y Gad dros Gynaliadwyedd

Categorïau:
Sectorau

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Mae Cynghrair Hinsawdd DDdC a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn ymdrech gydweithredol sy’n uno busnesau o bob maint yn ne-ddwyrain Cymru. Eu cenhadaeth graidd yw grymuso’r busnesau hyn gyda’r wybodaeth, yr adnoddau, a llais cyfunol sy’n eu galluogi i gymryd camau ystyrlon tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Nid mater o gyfrifoldeb amgylcheddol yn unig yw’r Gynghrair hon; mae’n ymwneud ag ail-lunio’r diwylliant busnes o fewn y sector preifat i ddangos y gall twf economaidd gydfodoli â gwneud penderfyniadau sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Prif nod y sefydliad yw grymuso busnesau yn y Rhanbarth gyda’r wybodaeth, yr adnoddau, a’r gefnogaeth gyfunol sydd eu hangen i gychwyn ar eu taith. Eu nod yw meithrin diwylliant busnes sy’n annog datgarboneiddio o fewn y sector preifat, gan bwysleisio y gall twf economaidd fynd law yn llaw ag arferion amgylcheddol gynaliadwy. Mae Goresgyn Rhwystrau hefyd yn nod allweddol wrth helpu busnesau i oresgyn y rhwystrau sy’n aml yn amharu ar eu llwybr tuag at ddatgarboneiddio.

Digwyddiad Busnes Gweithredu Sero Net:

Un o’r mentrau mwyaf arwyddocaol gan Gynghrair Hinsawdd DDdC yw’r “Digwyddiad Busnes Gweithredu Sero Net,” sydd wedi’i drefnu ar gyfer 1 Rhagfyr. Mae’r digwyddiad hwn yn llwyfan i gyflawni nifer o amcanion allweddol:

Nod y digwyddiad yw codi ymwybyddiaeth am y cymorth sydd ar gael i fusnesau yn y Rhanbarth sydd â diddordeb mewn datgarboneiddio a bydd yn cwmpasu cymorth ariannol, datblygu sgiliau gwyrdd, a chyfrifo carbon.

Ar ben hynny, bydd y digwyddiad yn cynnwys astudiaethau achos go iawn o fusnesau yn y Rhanbarth sydd eisoes wedi cychwyn ar eu taith. Bydd yr astudiaethau achos hyn yn rhoi ysbrydoliaeth werthfawr a gwybodaeth ymarferol i eraill sydd eisiau gwneud yr un peth.

Nid rhoi gwybodaeth yw unig ddiben y digwyddiad; mae hefyd yn ymwneud â chasglu gwybodaeth gan fusnesau yn y Rhanbarth. Mae’r trefnwyr eisiau deall yr heriau a’r rhwystrau penodol y mae’r busnesau hyn yn eu hwynebu ar eu llwybr at gynaliadwyedd.

Mae gan Gynghrair Hinsawdd DDdC obeithion mawr ar gyfer y Digwyddiad Busnes Gweithredu Sero Net:

  • Annog busnesau o bob rhan o’r Rhanbarth i gofrestru a dod yn rhan o’r Gynghrair.
  • Ysbrydoli a chefnogi busnesau o bob maint yn y Rhanbarth naill ai i ddechrau neu gyflymu eu taith tuag at ddatgarboneiddio.
  • Sicrhau bod busnesau sy’n mynychu yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, gyda’u pryderon a’u heriau’n cael eu hystyried gan y Gynghrair. Bydd yr adborth hwn yn llywio sut mae’r Gynghrair yn bwriadu cefnogi busnesau yn y dyfodol.
Mynegodd Warren Lewis, Cadeirydd Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru, ei frwdfrydedd dros y digwyddiad:

“Nod y Gynghrair Hinsawdd yw dod â holl fusnesau’r Rhanbarth at ei gilydd, i rannu arfer gorau, a’r rhwystrau y gallent fod yn dod ar eu traws ar eu taith i Sero Net. Rydyn ni’n credu y gall Cymru arwain drwy esiampl ar gynaliadwyedd o ystyried ein hamgylchedd naturiol, a chefnogi’r newid i economi wyrddach yn gyflym.

Bydd pawb sy’n bresennol yn frwd dros ddatgarboneiddio, ac yn helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau y mae llawer o fusnesau yn eu hwynebu pan fyddant eisiau bod yn wyrddach a gwneud y peth iawn.

Dim ond dechrau ymgysylltu ehangach â holl fusnesau’r Rhanbarth mae’r digwyddiad hwn, er mwyn clywed am eich profiadau. Mae PRC yn dymuno dysgu sut rydych eisiau cael eich cefnogi a darparu enghreifftiau o sut mae busnesau wedi llwyddo i symud naill ai i sero net neu tuag at sero net.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at 1 Rhagfyr, pan fyddwn yn dwyn ynghyd gyfres o siaradwyr llawn ysbrydoliaeth. Rwy’n siŵr y bydd yn gyfle cyffrous i gwrdd â busnesau o’r un anian sydd, fel chi, yn dymuno cyfrannu at economi wyrddach yng Nghymru.”

Mae ymrwymiad Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru i gynaliadwyedd a’r ymdrech tuag at allyriadau sero-net yn dyst i ymroddiad y Rhanbarth i ddyfodol mwy amgylcheddol gyfrifol ac economaidd hyfyw. Gyda digwyddiadau fel y Digwyddiad Busnes Gweithredu Sero Net, maent yn cymryd camau gwirioneddol tuag at gyflawni’r nodau hyn ac yn ysbrydoli busnesau i ymuno â’r achos.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn cydnabod yr angen cynyddol am sgiliau seiber. Gyda 50% o holl fusnesau’r DU yn wynebu bwlch sgiliau seiberddiogelwch, mae’n hanfodol arfogi pobl â’r sgiliau a’r offer cywir sydd eu hangen arnynt i fodloni gofynion y sector.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content